SG2150 Stelkroppsdynamik 7,0 hp

Rigid Body Dynamic

Analytisk och stelkroppsmekanik.

Visa kursinformation utifrån vald termin och kursomgång:

Kursomgång och genomförande

Ingen kursomgång är vald

Välj termin och kursomgång ovan för att få information från rätt kursplan och kursomgång.

Kursinformation

Innehåll och lärandemål

Kursinnehåll *

Rigid body kinematics. General dynamic equations for a system of particles. General 3D motion of a rigid body. Analytical mechanics with application to systems of particles, rigid bodies and systems of rigid bodies. In particular Lagrangian methods including generalized coordinates, velocities, momenta and forces, cyclic coordinates and conservation laws.

Applications include dynamics of planar multibody mechanisms, gyroscopic effects in 3D-motion, impact problems, linearization and coupled oscillations, normal modes. Problems are treated with modern computational methods including symbolical (Maple) and numerical treatment.

Lärandemål *

After the course the students should be able to:

Find and combine moments of inertia and construct inertia tensors.

Use the Newton-Euler vector formalism to solve rigid body problems.

Calculate the generalized forces for holonomic few-body systems.

Calculate Lagrangian functions for holonomic few-body systems, by hand and by using computer algebra.

Derive Lagrangian equations of motion for holonomic few-body systems, by means of computer algebra when necessary.

Solve these equations, numerically as well as analytically, for a number of standard problem types, including impact problems and coupled oscillation problems.

Kursupplägg

Ingen information tillagd

Kurslitteratur och förberedelser

Särskild behörighet *

SG1130, och SG1140 eller SG1113

Rekommenderade förkunskaper

Ingen information tillagd

Utrustning

Ingen information tillagd

Kurslitteratur

Recommended: H. Baruh ”Analytical Dynamics” Mc Graw-Hill, 1999.
Lecture notes by Hanno Essén cover most of the material.

Examination och slutförande

När kurs inte längre ges har student möjlighet att examineras under ytterligare två läsår.

Betygsskala *

A, B, C, D, E, FX, F

Examination *

  • INL1 - Inlämningsuppgifter, 2,0 hp, betygsskala: P, F
  • TEN1 - Tentamen, 5,0 hp, betygsskala: A, B, C, D, E, FX, F

Examinator beslutar, baserat på rekommendation från KTH:s samordnare för funktionsnedsättning, om eventuell anpassad examination för studenter med dokumenterad, varaktig funktionsnedsättning.

Examinator får medge annan examinationsform vid omexamination av enstaka studenter.

Övriga krav för slutbetyg *

Home assignments and written exam.

Möjlighet till komplettering

Ingen information tillagd

Möjlighet till plussning

Ingen information tillagd

Examinator

Arne Nordmark

Etiskt förhållningssätt *

  • Vid grupparbete har alla i gruppen ansvar för gruppens arbete.
  • Vid examination ska varje student ärligt redovisa hjälp som erhållits och källor som använts.
  • Vid muntlig examination ska varje student kunna redogöra för hela uppgiften och hela lösningen.

Ytterligare information

Kurswebb

Ytterligare information om kursen kan hittas på kurswebben via länken nedan. Information på kurswebben kommer framöver flyttas till denna sida.

Kurswebb SG2150

Ges av

SCI/Mekanik

Huvudområde *

Ingen information tillagd

Utbildningsnivå *

Avancerad nivå

Påbyggnad

SG2126, SG2127.

Kontaktperson

Arne Nordmark