Hoppa till huvudinnehållet

SG2219 Kompressibel strömning, avancerad kurs 7,5 hp

Kursen syftar till att ge fördjupad kunskap om kompressibel strömning inom några områden som är av vikt för de studenter som planerar att arbeta inom t.ex. flyg eller rymdteknik, förbränningsteknik etc.

Välj termin och kursomgång

Välj termin och kursomgång för att se information från rätt kursplan och kursomgång.

Rubriker med innehåll från kursplan SG2219 (HT 2018–) är markerade med en asterisk ( )

Innehåll och lärandemål

Kursinnehåll

Kursen behandlar varje år:

 • Laminära kompressibla gränsskikt
 • Termodynamik för hypersoniska tillämpningar

Dessutom tas ett aktuellt område inom kompressibel strömning upp. Området bestäms från år till år. Områden som kan vara aktuella är t.ex.

 • Detonations- och deflagrationsvågor
 • Kinetisk gasteori
 • Fortplantning av stötvågor

Lärandemål

Kursen syftar till att ge fördjupad kunskap om kompressibel strömning inom några områden som är av vikt för de studenter som planerar att arbeta inom t.ex. flyg eller rymdteknik, förbränningsteknik etc.

Efter att ha studerat denna kurs ska studenten, beroende på vilka områden som tas upp, kunna:

 • Förstå hur ett gränsskikt utvecklas vid höga Mach-tal och kunna beräkna temperatur- och hastighetsfält.
 • Beräkna stötvågsfortplantning i två dimensioner
 • Förstå kopplingen mellan kemiska reaktioner och en strömmande gas
 • Utvidga de termodynamiska begreppen till höga temperaturer

Kursupplägg

Omfattningen per behandlat område är ca 2,5 hp, motsvarande ca 12h föreläsningar/ seminarieövningar och hemuppgifter. Kursen ansluter delvis till pågående forskningsprojekt vid KTH Mekanik.

Kurslitteratur och förberedelser

Särskild behörighet

Kursen är avsedd för teknologer vid programmen i Teknisk fysik, Maskinteknik och Farkostteknik i årskurs 4 med intresse för strömning och aerodynamik, såväl som för studenter i det internationella masterprogrammet i teknisk mekanik. Förkunskaper som krävs är SG2215 Kompressibel strömning eller motsvarande. Kursen ges i period 1 och 2.

Rekommenderade förkunskaper

SG2215 Kompressibel strömning 

Utrustning

Ingen information tillagd

Kurslitteratur

Andersson, Modern Compressible Flow (Kapitel 16 & 17 för avsnittet hypersoniska tillämpningar).

Utdelat material (för övriga ämnesområden).

Examination och slutförande

När kurs inte längre ges har student möjlighet att examineras under ytterligare två läsår.

Betygsskala

A, B, C, D, E, FX, F

Examination

 • SEM1 - Seminarieuppgift, 1,5 hp, betygsskala: P, F
 • SEM2 - Seminarieuppgift, 1,5 hp, betygsskala: P, F
 • TEN1 - Tentamen, 4,5 hp, betygsskala: A, B, C, D, E, FX, F

Examinator beslutar, baserat på rekommendation från KTH:s samordnare för funktionsnedsättning, om eventuell anpassad examination för studenter med dokumenterad, varaktig funktionsnedsättning.

Examinator får medge annan examinationsform vid omexamination av enstaka studenter.

Övriga krav för slutbetyg

Seminarieuppgifter (1,5+1,5 hp), tentamen (4,5 hp). (Period 1, 3,5 hp och period 2, 4 hp.)

Möjlighet till komplettering

Ingen information tillagd

Möjlighet till plussning

Ingen information tillagd

Examinator

Profile picture Anders Dahlkild

Etiskt förhållningssätt

 • Vid grupparbete har alla i gruppen ansvar för gruppens arbete.
 • Vid examination ska varje student ärligt redovisa hjälp som erhållits och källor som använts.
 • Vid muntlig examination ska varje student kunna redogöra för hela uppgiften och hela lösningen.

Ytterligare information

Kurswebb

Ytterligare information om kursen kan hittas på kurswebben via länken nedan. Information på kurswebben kommer framöver flyttas till denna sida.

Kurswebb SG2219

Ges av

SCI/Mekanik

Huvudområde

Ingen information tillagd

Utbildningsnivå

Avancerad nivå

Påbyggnad

Ingen information tillagd

Kontaktperson

Anders Dahlkild

Övrig information

SG2219 är villkorligt valfri för strömningsspåret i masterprogrammet för Teknisk mekanik.