Hoppa till huvudinnehållet

SG2219 Kompressibel strömning, avancerad kurs 7,5 hp

Kursen syftar till att ge fördjupad kunskap om kompressibel strömning inom några områden som är av vikt för de studenter som planerar att arbeta inom t.ex. flyg eller rymdteknik, förbränningsteknik etc.

Välj termin och kursomgång

Välj termin och kursomgång för att se aktuell information och mer om kursen, såsom kursplan, studieperiod och anmälningsinformation.

Rubriker med innehåll från kursplan SG2219 (VT 2022–) är markerade med en asterisk ( )

Innehåll och lärandemål

Kursinnehåll

Kursen behandlar varje år:

 • Laminära kompressibla gränsskikt
 • Termodynamik för hypersoniska tillämpningar

Dessutom tas ett aktuellt område inom kompressibel strömning upp. Området bestäms från år till år. Områden som kan vara aktuella är t.ex.

 • Detonations- och deflagrationsvågor
 • Kinetisk gasteori
 • Fortplantning av stötvågor

Lärandemål

Kursen syftar till att ge fördjupad kunskap om kompressibel strömning inom några områden som är av vikt för de studenter som planerar att arbeta inom t.ex. flyg eller rymdteknik, förbränningsteknik etc.

Efter att ha studerat denna kurs ska studenten, beroende på vilka områden som tas upp, kunna:

 • Förstå hur ett gränsskikt utvecklas vid höga Mach-tal och kunna beräkna temperatur- och hastighetsfält.
 • Beräkna stötvågsfortplantning i två dimensioner
 • Förstå kopplingen mellan kemiska reaktioner och en strömmande gas
 • Utvidga de termodynamiska begreppen till höga temperaturer

Kursupplägg

Ingen information tillagd

Kurslitteratur och förberedelser

Särskild behörighet

Kursen är avsedd för teknologer vid programmen i Teknisk fysik, Maskinteknik och Farkostteknik i årskurs 4 med intresse för strömning och aerodynamik, såväl som för studenter i det internationella masterprogrammet i teknisk mekanik. Förkunskaper som krävs är SG2215 Kompressibel strömning eller motsvarande. Kursen ges i period 1 och 2.

Engelska B/ Engelska 6 

Rekommenderade förkunskaper

SG2215 Kompressibel strömning 

Utrustning

Ingen information tillagd

Kurslitteratur

Ingen information tillagd

Examination och slutförande

När kurs inte längre ges har student möjlighet att examineras under ytterligare två läsår.

Betygsskala

A, B, C, D, E, FX, F

Examination

 • SEM1 - Seminarieuppgift, 1,5 hp, betygsskala: P, F
 • SEM2 - Seminarieuppgift, 1,5 hp, betygsskala: P, F
 • TEN1 - Tentamen, 4,5 hp, betygsskala: A, B, C, D, E, FX, F

Examinator beslutar, baserat på rekommendation från KTH:s handläggare av stöd till studenter med funktionsnedsättning, om eventuell anpassad examination för studenter med dokumenterad, varaktig funktionsnedsättning.

Examinator får medge annan examinationsform vid omexamination av enstaka studenter.

Övriga krav för slutbetyg

Seminarieuppgifter (1,5+1,5 hp), tentamen (4,5 hp). (Period 1, 3,5 hp och period 2, 4 hp.)

Möjlighet till komplettering

Ingen information tillagd

Möjlighet till plussning

Ingen information tillagd

Examinator

Etiskt förhållningssätt

 • Vid grupparbete har alla i gruppen ansvar för gruppens arbete.
 • Vid examination ska varje student ärligt redovisa hjälp som erhållits och källor som använts.
 • Vid muntlig examination ska varje student kunna redogöra för hela uppgiften och hela lösningen.

Ytterligare information

Kurswebb

Ytterligare information om kursen kan hittas på kurswebben via länken nedan. Information på kurswebben kommer framöver flyttas till denna sida.

Kurswebb SG2219

Ges av

Huvudområde

Denna kurs tillhör inget huvudområde.

Utbildningsnivå

Avancerad nivå

Påbyggnad

Ingen information tillagd

Kontaktperson

Michael Liverts (liverts@kth.se), Anders Dahlkild (aad@kth.se), Ardeshir Hanifi (hanifi@kth.se)