Hoppa till huvudinnehållet
Till KTH:s startsida Till KTH:s startsida

SG2221 Vågrörelser och hydrodynamisk stabilitet 7,5 hp

Kursen är valfri från alla civ. ing. program och riktar sig till doktorander och teknologer med grundläggande kunskaper om och intresse för strömningsmekanik.

Kursen rekommenderas särskilt till studenter som läser Magisterprogrammet inom Mekanik.

Om kursomgång

Gäller för kursomgång

HT 2024 Start 2024-10-28 programstuderande

Målgrupp

Sökbar för CFATE, CMAST, CTFYS, TTEMM  från årskurs 3 och även andra program under förutsättning att kursen kan ingå i programmet.

Del av program

Masterprogram, teknisk mekanik, åk 1, Valfri

Masterprogram, teknisk mekanik, åk 2, Valfri

Perioder

P2 (7,5 hp)

Varaktighet

2024-10-28
2025-01-13

Studietakt

50%

Undervisningsform

Normal Dagtid

Undervisningsspråk

Engelska

Studielokalisering

KTH Campus

Antal platser

Ingen platsbegränsning

Planerade schemamoduler

Kursval

Gäller för kursomgång

HT 2024 Start 2024-10-28 programstuderande

Anmälningskod

51822

Kontakt

Gäller för kursomgång

HT 2024 Start 2024-10-28 programstuderande

Kontaktperson

Outi Tammisola (outi@kth.se), Luca Brandt (brandtl@kth.se)

Examinator

Ingen information tillagd

Kursansvarig

Ingen information tillagd

Lärare

Ingen information tillagd
Rubriker med innehåll från kursplan SG2221 (HT 2024–) är markerade med en asterisk ( )

Innehåll och lärandemål

Kursinnehåll

Studenterna kommer att förvärva kunskap om grundläggande koncept och fenomen inom vågrörelser i fluider och inom hydrodynamiska instabiliteter.

Kursen kommer att hjälpa dig att förstå teorierna om några vanligt förekommande strömningsfenomen, så som

 • varför ytvågor bakom båtar har en begränsad spridningsvinkel
 • varför en cylindervak oscillerar med en bestämd frekvens oberoende av de externa störningarna
 • varför Tsunamis skapas och hur de beter sig då de närmar sig kusten
 • varför de så spektakulära "billow"-moln skapas i atmosfären

Lärandemål

Efter slutförd kurs skall studenten kunna:

 • beskriva ytgående gravitationsvågors beteende
 • förklara konceptet grupphastighet hos en våg
 • förklara de viktigaste egenskaperna hos interna vågor i kontinuerligt stratifierade fluider, så som i oceaner och i atmosfären
 • diskutera icke-linjära beteenden av vattenvågor
 • identifiera the bakomliggande mekanismerna för instabiliteter i flöden som är dominerade av termisk konvektion och värmeöverföring
 • diskutera effekter av centrifugala och Coriolis krafter på instabila roterande system
 • beskriva instabilitetens natur och mekanism i strömningar med skjuvskikt, dvs vakar, jetar, gränsskikt och kanalströmningar
 • diskutera viskositetens inverkan på stabilitet
 • förklara varför den klassiska asymptotiska stabilitetsanalysen endast delvis kan beskriva störningstillväxter i skjuvströmningar

Kurslitteratur och förberedelser

Särskild behörighet

Slutförd kurs i Strömningsmekanik, minst 4 hp.

Engelska B/ Engelska 6

Rekommenderade förkunskaper

Ingen information tillagd

Utrustning

Ingen information tillagd

Kurslitteratur

Ingen information tillagd

Examination och slutförande

När kurs inte längre ges har student möjlighet att examineras under ytterligare två läsår.

Betygsskala

A, B, C, D, E, FX, F

Examination

 • INL1 - Stabilitetsberäkning, 1,5 hp, betygsskala: P, F
 • LAB1 - Stabilitetsmätning, 1,5 hp, betygsskala: P, F
 • TEN1 - Tentamen, 4,5 hp, betygsskala: A, B, C, D, E, FX, F

Examinator beslutar, baserat på rekommendation från KTH:s handläggare av stöd till studenter med funktionsnedsättning, om eventuell anpassad examination för studenter med dokumenterad, varaktig funktionsnedsättning.

Examinator får medge annan examinationsform vid omexamination av enstaka studenter.

Övriga krav för slutbetyg

Kombinerad muntlig och skriftlig tentamen (TEN1; 4,5 hp)
Teoretisk inlämningsuppgift (INL1; 1,5 hp)
Experimentell vindtunnellaboration (LAB1; 1,5 hp)

Möjlighet till komplettering

Ingen information tillagd

Möjlighet till plussning

Ingen information tillagd

Examinator

Etiskt förhållningssätt

 • Vid grupparbete har alla i gruppen ansvar för gruppens arbete.
 • Vid examination ska varje student ärligt redovisa hjälp som erhållits och källor som använts.
 • Vid muntlig examination ska varje student kunna redogöra för hela uppgiften och hela lösningen.

Ytterligare information

Kursrum i Canvas

Registrerade studenter hittar information för genomförande av kursen i kursrummet i Canvas. En länk till kursrummet finns under fliken Studier i Personliga menyn vid kursstart.

Ges av

Huvudområde

Denna kurs tillhör inget huvudområde.

Utbildningsnivå

Avancerad nivå

Påbyggnad

Ingen information tillagd

Kontaktperson

Outi Tammisola (outi@kth.se), Luca Brandt (brandtl@kth.se)