Hoppa till huvudinnehållet

SG2221 Vågrörelser och hydrodynamisk stabilitet 7,5 hp

Kursen är valfri från alla civ. ing. program och riktar sig till doktorander och teknologer med grundläggande kunskaper om och intresse för strömningsmekanik.

Kursen rekommenderas särskilt till studenter som läser Magisterprogrammet inom Mekanik.

Välj termin och kursomgång

Välj termin och kursomgång för att se information från rätt kursplan och kursomgång.

Rubriker med innehåll från kursplan SG2221 (HT 2007–) är markerade med en asterisk ( )

Innehåll och lärandemål

Kursinnehåll

Studenterna kommer att förvärva kunskap om grundläggande koncept och fenomen inom vågrörelser i fluider och inom hydrodynamiska instabiliteter.

Kursen kommer att hjälpa dig att förstå teorierna om några vanligt förekommande strömningsfenomen, så som

 • varför ytvågor bakom båtar har en begränsad spridningsvinkel
 • varför en cylindervak oscillerar med en bestämd frekvens oberoende av de externa störningarna
 • varför Tsunamis skapas och hur de beter sig då de närmar sig kusten
 • varför de så spektakulära "billow"-moln skapas i atmosfären

Lärandemål

Efter slutförd kurs skall studenten kunna:

 • beskriva ytgående gravitationsvågors beteende
 • förklara konceptet grupphastighet hos en våg
 • förklara de viktigaste egenskaperna hos interna vågor i kontinuerligt stratifierade fluider, så som i oceaner och i atmosfären
 • diskutera icke-linjära beteenden av vattenvågor
 • identifiera the bakomliggande mekanismerna för instabiliteter i flöden som är dominerade av termisk konvektion och värmeöverföring
 • diskutera effekter av centrifugala och Coriolis krafter på instabila roterande system
 • beskriva instabilitetens natur och mekanism i strömningar med skjuvskikt, dvs vakar, jetar, gränsskikt och kanalströmningar
 • diskutera viskositetens inverkan på stabilitet
 • förklara varför den klassiska asymptotiska stabilitetsanalysen endast delvis kan beskriva störningstillväxter i skjuvströmningar

Kursupplägg

Ingen information tillagd

Kurslitteratur och förberedelser

Särskild behörighet

För att läsa denna kurs erfordras att studenterna (inklusive magister studenterna) läst en tidigare kurs i strömningsmekanik. För F rekommenderas kursen SG2223, för T kursen SG1217 och för M och P kursen SG1220.
Obligatoriska kurser inom basprogrammen. För M och P erfordras utöver obligatoriska kurser inom basprogrammen kurserna 5B1304 Matematisk kompletteringskurs, samt SG1220

Rekommenderade förkunskaper

Ingen information tillagd

Utrustning

Ingen information tillagd

Kurslitteratur

 • Acheson D. J., Elementary Fluid Dynamics, Oxford University Press, USA, 1990 (ISBN 0198596790) / Kundu P. K. and Cohen I M., Fluid Mechanics, Elsevier Academic Press, USA, 2004 (ISBN 0121782530)
 • Egna föreläsningsanteckningar samt utdelat kursmaterial

Examination och slutförande

När kurs inte längre ges har student möjlighet att examineras under ytterligare två läsår.

Betygsskala

A, B, C, D, E, FX, F

Examination

 • INL1 - Stabilitetsberäkning, 1,5 hp, betygsskala: P, F
 • LAB1 - Stabilitetsmätning, 1,5 hp, betygsskala: P, F
 • TEN1 - Tentamen, 4,5 hp, betygsskala: A, B, C, D, E, FX, F

Examinator beslutar, baserat på rekommendation från KTH:s samordnare för funktionsnedsättning, om eventuell anpassad examination för studenter med dokumenterad, varaktig funktionsnedsättning.

Examinator får medge annan examinationsform vid omexamination av enstaka studenter.

Övriga krav för slutbetyg

Kombinerad muntlig och skriftlig tentamen (TEN1; 4,5 hp)
Teoretisk inlämningsuppgift (INL1; 1,5 hp)
Experimentell vindtunnellaboration (LAB1; 1,5 hp)

Möjlighet till komplettering

Ingen information tillagd

Möjlighet till plussning

Ingen information tillagd

Examinator

Profile picture Jens Fransson

Profile picture Luca Brandt

Etiskt förhållningssätt

 • Vid grupparbete har alla i gruppen ansvar för gruppens arbete.
 • Vid examination ska varje student ärligt redovisa hjälp som erhållits och källor som använts.
 • Vid muntlig examination ska varje student kunna redogöra för hela uppgiften och hela lösningen.

Ytterligare information

Kurswebb

Ytterligare information om kursen kan hittas på kurswebben via länken nedan. Information på kurswebben kommer framöver flyttas till denna sida.

Kurswebb SG2221

Ges av

SCI/Mekanik

Huvudområde

Ingen information tillagd

Utbildningsnivå

Avancerad nivå

Påbyggnad

Ingen information tillagd