Hoppa till huvudinnehållet

SG2222 Mikroströmning 4,5 hp

Välj termin och kursomgång

Välj termin och kursomgång för att se information från rätt kursplan och kursomgång.

Rubriker med innehåll från kursplan SG2222 (HT 2007–) är markerade med en asterisk ( )

Innehåll och lärandemål

Kursinnehåll

Examples of processes and applications, chemical synthesis and analysis. Low Reynolds number hydrodynamics, reversibility of low Re flow. Chaotic mixing, Liapunov exponents, Poincare maps. Surface tension, thermocapillary convection, wetting. Electrokinetics. Non-continuum effects. Micro fluidic devices.

Lärandemål

The purpose of the course is to introduce concepts and methods that are relevant for understanding the flow of liquids, and its importance for mixing and chemical reactions in geometries of microscopic dimensions. The emphasis is on the microscopic fluid mechanics that is relevant for chemical synthesis and analysis, as well as for micro systems technology.

Kursupplägg

Ingen information tillagd

Kurslitteratur och förberedelser

Särskild behörighet

Prerequisites are general courses in mathematics, basic physics etc. This course should be of interest to graduate and last year students in fluid mechanics, chemistry, biotechnology, micro systems technology etc, so special care is taken to make the material accessible for students with a quite varied background.

Rekommenderade förkunskaper

Ingen information tillagd

Utrustning

Ingen information tillagd

Kurslitteratur

Your own lecture notes, and copies of research papers. The lectures will cover scattered parts from the following books:

Micro Flows, G.E. Karniadakis, A. Beskok, Springer

Physicochemical Hydrodynamics, R.F. Probstein, Wiley

The kinematics of Mixing, J.M. Ottino, Cambridge Univ. Press

Elementary Fluid Dynamics, D.J. Acheson, Oxford, University Press

Examination och slutförande

När kurs inte längre ges har student möjlighet att examineras under ytterligare två läsår.

Betygsskala

A, B, C, D, E, FX, F

Examination

  • PRO1 - Projekt, - hp, betygsskala: P, F
  • TEN1 - Tentamen, 4,5 hp, betygsskala: A, B, C, D, E, FX, F

Examinator beslutar, baserat på rekommendation från KTH:s samordnare för funktionsnedsättning, om eventuell anpassad examination för studenter med dokumenterad, varaktig funktionsnedsättning.

Examinator får medge annan examinationsform vid omexamination av enstaka studenter.

Övriga krav för slutbetyg

Typically one project/seminar per group of two students.
In addition each project is assigned two 'opponents', that read the same material and prepare questions.
A short oral exam.

Möjlighet till komplettering

Ingen information tillagd

Möjlighet till plussning

Ingen information tillagd

Examinator

Profile picture Luca Brandt

Etiskt förhållningssätt

  • Vid grupparbete har alla i gruppen ansvar för gruppens arbete.
  • Vid examination ska varje student ärligt redovisa hjälp som erhållits och källor som använts.
  • Vid muntlig examination ska varje student kunna redogöra för hela uppgiften och hela lösningen.

Ytterligare information

Kurswebb

Ytterligare information om kursen kan hittas på kurswebben via länken nedan. Information på kurswebben kommer framöver flyttas till denna sida.

Kurswebb SG2222

Ges av

SCI/Mekanik

Huvudområde

Ingen information tillagd

Utbildningsnivå

Avancerad nivå

Påbyggnad

Ingen information tillagd

Övrig information

Enl. ök.