Hoppa till huvudinnehållet

SG2227 Osäkerhetsanalys 6,0 hp

Kursomgångar saknas för tidigare och kommande terminer, samt för innevarande termin.
Rubriker med innehåll från kursplan SG2227 (HT 2016–) är markerade med en asterisk ( )

Innehåll och lärandemål

Kursinnehåll

Kursen behandlar generella frågeställningar gällande experimentell osäkerhet för mätningar i maskin-tekniska system, skillnaden mellan systematiska och slumpmässiga fel, konfidensintervall, kalibreringsfel, felpropagering, regressionsanalys., etc. Analytiska och numeriska (Monte Carlo) metoder kommer att användas för att visa hur de viktigaste osäkerhetskällorna kan bestämmas. Flera olika experiment och till viss del simuleringar kommer att användas för att illustrera hur osäkerhetsanalys kan användas    

Lärandemål

Efter att ha studerat denna kurs skall studenterna kunna;

 • Förklara vad som menas med experimenentell osäkerhet, och kunna skilja mellan systematiska och slumpmässiga felkällor
 • Tillämpa Taylor-serie metoden för att uppskatta felpropagering i datareduceringsekvationer
 • Tillämpa Monte Carlo simuleringar för att uppskatta osäkerhet i ett givet experiment
 • Genomföra både generell och detaljerad osäkerhetsanalys
 • Förklara vad som avses med "replication order"
 • Uppskatta (och/eller korrigera för) systematiska fel
 • Tillämpa osäkerhetsanalys på regressionskurvor
 • Tillämpa osäkerhetsanalys på numeriska simuleringar för att karakterisera olika typer av felkällor

Kursupplägg

Ingen information tillagd

Kurslitteratur och förberedelser

Särskild behörighet

Genomförda studier på kandidatnivå inom huvudområdet eller närliggande huvudområde (t.ex. fysik). Grundläggande kunskaper i MATLAB    

Rekommenderade förkunskaper

Ingen information tillagd

Utrustning

Ingen information tillagd

Kurslitteratur

Segalini & P. H. Alfredsson, Compendium in uncertainty analysis for engineering sciences, KTH Mechanics.    

Examination och slutförande

När kurs inte längre ges har student möjlighet att examineras under ytterligare två läsår.

Betygsskala

A, B, C, D, E, FX, F

Examination

 • INL1 - Inlämningsuppgift 1, 1,0 hp, betygsskala: P, F
 • INL2 - Inlämningsuppgift 2, 1,0 hp, betygsskala: P, F
 • TEN1 - Tentamen, 4,0 hp, betygsskala: A, B, C, D, E, FX, F

Examinator beslutar, baserat på rekommendation från KTH:s samordnare för funktionsnedsättning, om eventuell anpassad examination för studenter med dokumenterad, varaktig funktionsnedsättning.

Examinator får medge annan examinationsform vid omexamination av enstaka studenter.

Skriftlig tenatamen TEN1 4hp, inlämningsuppgifter INL1 1hp, INL2 1hp    

Möjlighet till komplettering

Ingen information tillagd

Möjlighet till plussning

Ingen information tillagd

Examinator

Profile picture Henrik Alfredsson

Etiskt förhållningssätt

 • Vid grupparbete har alla i gruppen ansvar för gruppens arbete.
 • Vid examination ska varje student ärligt redovisa hjälp som erhållits och källor som använts.
 • Vid muntlig examination ska varje student kunna redogöra för hela uppgiften och hela lösningen.

Ytterligare information

Kurswebb

Ytterligare information om kursen kan hittas på kurswebben via länken nedan. Information på kurswebben kommer framöver flyttas till denna sida.

Kurswebb SG2227

Ges av

SCI/Mekanik

Huvudområde

Maskinteknik

Utbildningsnivå

Avancerad nivå

Påbyggnad

Ingen information tillagd