SG2805 Rymdfarkosters dynamik 9,0 hp

Spacecraft Dynamics

This course gives a deep understanding of modern spacecraft attitude dynamics and control. Rotational kinematics and dynamics of the spacecraft in orbit and different methods to passively or actively control the attitude are studied as well as implementation of nonlinear control laws for reaction wheels and variable speed control moment gyroscopes.

Kursomgång och genomförande

Kursomgångar saknas för tidigare och kommande terminer, samt för innevarande termin.

Kursinformation

Innehåll och lärandemål

Kursinnehåll *

The theory of attitude control is covered and discussed in relation to the sensors and actuators that are used. An overview of propulsion systems is given with an in depth treatment of a few basic concepts. The students are given a preliminary design project of a given micro satellite including attitude control, propulsion system and sensor configuration.

Dynamic Systems Modeling - Dynamic Systems Control - Orbital Dynamics and Control - Orbital Dynamics - Orbital Maneuvers and Control - Attitude Dynamics and Control - Rotational Kinematics - Rigid Body Dynamics - Rotational Maneuvers and Attitude Control - Structural Dynamics and Control - Structural Dynamics - Attitude and Structural Control - Robust Optimal Maneuvers

Lärandemål *

The overall aim of the course is that you should be familiar with basic concepts of satellite dynamics and control. Particular focus is placed on satellite attitude control. You should also be acquainted with the sensors and actuators used for attitude control. Finally, you should know the characteristics of propulsion systems used in space and be able to perform preliminary analysis and design of a satellite.

Kursupplägg

Ingen information tillagd

Kurslitteratur och förberedelser

Särskild behörighet *

Recommended prerequisites: Previous knowledge corresponding to SD2805 Flight Mechanics and SD2815 Rocket science or permission from the coordinator.

Rekommenderade förkunskaper

Ingen information tillagd

Utrustning

Ingen information tillagd

Kurslitteratur

Suggested course literature will be found on the course home page. Presently, the standard text book is:

B. Wie, Space Vehicle Dynamics and Control, 2nd edition, AIAA Education Series, 2008.

Examination och slutförande

När kurs inte längre ges har student möjlighet att examineras under ytterligare två läsår.

Betygsskala *

A, B, C, D, E, FX, F

Examination *

  • PRO1 - Projekt, 4,0 hp, betygsskala: P, F
  • TEN1 - Tentamen, 5,0 hp, betygsskala: A, B, C, D, E, FX, F

Examinator beslutar, baserat på rekommendation från KTH:s samordnare för funktionsnedsättning, om eventuell anpassad examination för studenter med dokumenterad, varaktig funktionsnedsättning.

Examinator får medge annan examinationsform vid omexamination av enstaka studenter.

Övriga krav för slutbetyg *

PRO1 – Project, 4.0 cr, grade scale: A, B, C, D, E, FX, F

TEN1 –  Examination, 5.0 cr, grade scale: A, B, C, D, E, FX, F

Möjlighet till komplettering

Ingen information tillagd

Möjlighet till plussning

Ingen information tillagd

Examinator

Gunnar Tibert

Etiskt förhållningssätt *

  • Vid grupparbete har alla i gruppen ansvar för gruppens arbete.
  • Vid examination ska varje student ärligt redovisa hjälp som erhållits och källor som använts.
  • Vid muntlig examination ska varje student kunna redogöra för hela uppgiften och hela lösningen.

Ytterligare information

Kurswebb

Ytterligare information om kursen kan hittas på kurswebben via länken nedan. Information på kurswebben kommer framöver flyttas till denna sida.

Kurswebb SG2805

Ges av

SCI/Mekanik

Huvudområde *

Teknik

Utbildningsnivå *

Avancerad nivå

Påbyggnad

Ingen information tillagd

Kontaktperson

Gunnar Tibert