Hoppa till huvudinnehållet
Till KTH:s startsida Till KTH:s startsida

SH012N Förberedande kurs i fysik 7,5 fup

Kursomgångar saknas för aktuella eller kommande terminer.
Rubriker med innehåll från kursplan SH012N (VT 2015–) är markerade med en asterisk ( )

Innehåll och lärandemål

Kursinnehåll

Kursen omfattar fem delmoment och ett slutprov

1. Värmelära

 • Värme och temperatur
 • Materials tillstånd, faser och deras egenskaper, fasövergångar
 • Termodynamikens huvudsatser
 • Energiförsörjning
 • Tryck och densitet
 • Ideala gaslagen

2. Statik

 • Introduktion till mekaniken
 • Elementär vektoralgebra
 • Krafter, fundamental växelverkan, kraftsumma
 • Kraftmoment, kraftsystem, resultant
 • Masscentrum och tyngdkraft
 • Jämvikt, friktion och hydrostatik

3 Partikeldynamik

 • Linjebunden rörelse
 • Tvådimensionell rörelse
 • Newtons andra lag (Kraftekvationen)
 • Arbete och energi för partikel och partikelsystem
 • Rörelsemängd, impuls och stöt
 • Cirkulär- och harmonisk svängningsrörelse

4 Elektricitet och elektromagnetism

 • Laddningar i rörelse, isolatorer och ledare
 • Elektriska kretsar, Ohms lag
 • Elektrisk energi och effekt
 • Växelström, induktans och kapacitans
 • Elektromagnetiska vågor och optik

5 Modern fysik

 • Relativitet
 • Fyra olika krafter
 • Vågor och partiklar
 • Atomen
 • Atomkärnan

Kursen avslutas med en inlämningsuppgift.

Lärandemål

Motivera studenter inför högskolestudier.

Förberedda studenter för studier i teknik/naturvetenskap.

Efter fullgjord kurs ska studenten kunna:

 • förklara grundläggande begrepp och samband inom områdena mekanik, elektricitetslära, magnetism, elektromagnetisk strålning, värmelära och modern fysik.
 • identifiera problemställningar och motivera användningen av matematiska modeller. Utgångspunkten är konkreta fysikaliska problem.
 • analysera fysikaliska frågeställningar med hjälp av matematiska och numeriska metoder och utvärdera om dessa ger realistiska resultat.
 • Skilja på verklighet och teoretisk uppbyggnad. Inse att sambandet mellan observerbara händelser eller resultat och matematiska modeller är generaliserat. Känna till de begränsningar, idealiseringar och villkor som sambanden har.

Kurslitteratur och förberedelser

Särskild behörighet

Till och med vårterminen 2014 gäller följande:

Grundläggande behörighet för högskolestudier samt särskild behörighet i följande ämnen: Matematik D/Matematik 3c, Fysik B/Fysik 2 och Kemi A/Kemi 1 med betyget lägst godkänd (el motsv enl äldre skolformer).

Från och med sommarterminen 2014 gäller följande:

Grundläggande behörighet för högskolestudier.

Rekommenderade förkunskaper

Ingen information tillagd

Utrustning

Ingen information tillagd

Kurslitteratur

Heureka! Fysik för gymnasieskolan, kurs A och kurs B, Bergström-Johansson-Nilsson-Alphonce-Gunnvald. Bokförlaget Natur och Kultur, 2005. ISBN 91-27-56721-4 respektive ISBN 9127-56722-2. Kursmaterial och hänvisningar till kompletterande kursmaterial finns tillgängligt på kursens hemsida.

Bokförlaget Natur och Kultur har arbetat om Heureka A och B till Heureka 1 och 2 i samband med gymnasiereformen 2011. Bägge versionerna fungerar utmärkt för denna kurs.

Examination och slutförande

När kurs inte längre ges har student möjlighet att examineras under ytterligare två läsår.

Betygsskala

P, F

Examination

 • MOM1 - Thermodynamik, 1,5 fup, betygsskala: P, F
 • MOM2 - Statik, 1,5 fup, betygsskala: P, F
 • MOM3 - Partikeldynamik, 1,5 fup, betygsskala: P, F
 • MOM4 - Elektricitet och elektromagnetism, 1,5 fup, betygsskala: P, F
 • MOM5 - Modern fysik och slutprov, 1,5 fup, betygsskala: P, F

Examinator beslutar, baserat på rekommendation från KTH:s handläggare av stöd till studenter med funktionsnedsättning, om eventuell anpassad examination för studenter med dokumenterad, varaktig funktionsnedsättning.

Examinator får medge annan examinationsform vid omexamination av enstaka studenter.

Övriga krav för slutbetyg

Grundproven examineras separat för varje kursdel. Slutprov för varje del görs i Bilda (bilda.kth.se), och individuella inlämningsuppgifter för varje del nås och skickas in via Student Lounge. All kommunikation och examination sker via Internet e-post och Bilda/Ping-pong.

Möjlighet till komplettering

Ingen information tillagd

Möjlighet till plussning

Ingen information tillagd

Examinator

Etiskt förhållningssätt

 • Vid grupparbete har alla i gruppen ansvar för gruppens arbete.
 • Vid examination ska varje student ärligt redovisa hjälp som erhållits och källor som använts.
 • Vid muntlig examination ska varje student kunna redogöra för hela uppgiften och hela lösningen.

Ytterligare information

Kursrum i Canvas

Registrerade studenter hittar information för genomförande av kursen i kursrummet i Canvas. En länk till kursrummet finns under fliken Studier i Personliga menyn vid kursstart.

Ges av

Huvudområde

Denna kurs tillhör inget huvudområde.

Utbildningsnivå

Förberedande nivå

Påbyggnad

Ingen information tillagd

Kontaktperson

Resurscentrum för nätundervisning (RCN): info@rcn.kth.se