Hoppa till huvudinnehållet

SH1011 Modern fysik 7,5 hp

Välkommen till SH1011 modern fysik! Mer information om den årets kursomgång hittar du på dess Canvassida.

Välj termin och kursomgång

Välj termin och kursomgång för att se aktuell information och mer om kursen, såsom kursplan, studieperiod och anmälningsinformation.

Kursval

Gäller för kursomgång

HT 2024 Start 2024-08-26 programstuderande

Anmälningskod

50692

Rubriker med innehåll från kursplan SH1011 (HT 2010–) är markerade med en asterisk ( )

Innehåll och lärandemål

Kursinnehåll

Moderna fysikens experimentella bakgrund. Relativitetsteori. Materievågor (de Broglie-vågor). Vågpaket och Heisenbergs osäkerhetsrelation. Våg-partikel-dualism. Atomens struktur. Bohrs atommodell. Atomens energinivåeer. Elementär kvantfysik. Kvantmekanikens grunder. Schrödingerekvationen tillämpad på enkla potentialer. Tolkning av vågfunktioner. Plana vågor. Harmonisk oscillator. Rörelsemängdsmoment och spinn. Väteatomen samt periodiska systemet. Pauliprincipen. Plancks strålningslag. Röntgenstrålning och röntgenspektra. Kärnans struktur. Radioaktivt sönderfall. Tillämpningar på fysikaliska fenomen såsom fotoelektriska effekten, röntgendiffraktion, elektrondiffraktion och Zeemaneffekten. Kvantfysikaliska tillämpningar på naturvetenskap och teknik såsom tunnling, sveptunnelmikroskop, Stern-Gerlachs experiment, atomkärnor, heliumatomen, enklare molekyler och fasta kroppar. Isolatorer, ledare och halvledare. Tillämpningar av modern fysik inom medicinsk avbildning och strålterapi.

Lärandemål

Efter fullgjord kurs skall du kunna:

  • Redogöra för den vetenskapliga grunden för modern fysik såsom uppräknat kursinnehållet
  • Ställa upp och utföra kvantmekaniska beräkningar på mycket enkla system.
  • Tillämpa kvantfysikaliska principer inom naturvetenskap och teknik.
  • Experimentella metoder inom modern fysik.

Kurslitteratur och förberedelser

Särskild behörighet

Grundläggande integral- och differentialkalkyl. Grundläggande algebra. Grundläggande mekanik.

Rekommenderade förkunskaper

Ingen information tillagd

Utrustning

Ingen information tillagd

Kurslitteratur

University Physics with Modern Physics av Hugh D. Young and Roger A. Freedman ISBN-10: 080532187X     ISBN-13:  9780805321876

Examination och slutförande

När kurs inte längre ges har student möjlighet att examineras under ytterligare två läsår.

Betygsskala

A, B, C, D, E, FX, F

Examination

  • LAB1 - Laborationer, 1,5 hp, betygsskala: P, F
  • TEN1 - Tentamen, 6,0 hp, betygsskala: A, B, C, D, E, FX, F

Examinator beslutar, baserat på rekommendation från KTH:s handläggare av stöd till studenter med funktionsnedsättning, om eventuell anpassad examination för studenter med dokumenterad, varaktig funktionsnedsättning.

Examinator får medge annan examinationsform vid omexamination av enstaka studenter.

Tentamen, laborationer med skriftliga rapporter.

Möjlighet till komplettering

Ingen information tillagd

Möjlighet till plussning

Ja

Examinator

Etiskt förhållningssätt

  • Vid grupparbete har alla i gruppen ansvar för gruppens arbete.
  • Vid examination ska varje student ärligt redovisa hjälp som erhållits och källor som använts.
  • Vid muntlig examination ska varje student kunna redogöra för hela uppgiften och hela lösningen.

Ytterligare information

Kursrum i Canvas

Registrerade studenter hittar information för genomförande av kursen i kursrummet i Canvas. En länk till kursrummet finns under fliken Studier i Personliga menyn vid kursstart.

Ges av

Huvudområde

Teknik

Utbildningsnivå

Grundnivå

Påbyggnad

Ingen information tillagd

Kontaktperson

Mats Persson (mats.persson@mi.physics.kth.se)