SH1011 Modern fysik 7,5 hp

Modern Physics

Visa kursinformation utifrån vald termin och kursomgång:

Kursomgång och genomförande

Ingen kursomgång är vald

Välj termin och kursomgång ovan för att få information från rätt kursplan och kursomgång.

Kursinformation

Innehåll och lärandemål

Kursinnehåll *

Moderna fysikens experimentella bakgrund. Relativitetsteori. Materievågor (de Broglie-vågor). Vågpaket och Heisenbergs osäkerhetsrelation. Våg-partikel-dualism. Atomens struktur. Bohrs atommodell. Atomens energinivåeer. Elementär kvantfysik. Kvantmekanikens grunder. Schrödingerekvationen tillämpad på enkla potentialer. Tolkning av vågfunktioner. Plana vågor. Harmonisk oscillator. Rörelsemängdsmoment och spinn. Väteatomen samt periodiska systemet. Pauliprincipen. Plancks strålningslag. Röntgenstrålning och röntgenspektra. Kärnans struktur. Radioaktivt sönderfall. Tillämpningar på fysikaliska fenomen såsom fotoelektriska effekten, röntgendiffraktion, elektrondiffraktion och Zeemaneffekten. Kvantfysikaliska tillämpningar på naturvetenskap och teknik såsom tunnling, sveptunnelmikroskop, Stern-Gerlachs experiment, atomkärnor, heliumatomen, enklare molekyler och fasta kroppar. Isolatorer, ledare och halvledare. Tillämpningar av modern fysik inom medicinsk avbildning och strålterapi.

Lärandemål *

Efter fullgjord kurs skall du kunna:

  • Redogöra för den vetenskapliga grunden för modern fysik såsom uppräknat kursinnehållet
  • Ställa upp och utföra kvantmekaniska beräkningar på mycket enkla system.
  • Tillämpa kvantfysikaliska principer inom naturvetenskap och teknik.
  • Experimentella metoder inom modern fysik.

Kursupplägg

Ingen information tillagd

Kurslitteratur och förberedelser

Särskild behörighet *

Grundläggande integral- och differentialkalkyl. Grundläggande algebra. Grundläggande mekanik.

Rekommenderade förkunskaper

Ingen information tillagd

Utrustning

Ingen information tillagd

Kurslitteratur

University Physics with Modern Physics av Hugh D. Young and Roger A. Freedman ISBN-10: 080532187X     ISBN-13:  9780805321876

Examination och slutförande

Betygsskala *

A, B, C, D, E, FX, F

Examination *

  • LAB1 - Laborationer, 1,5 hp, betygsskala: P, F
  • TEN1 - Tentamen, 6,0 hp, betygsskala: A, B, C, D, E, FX, F

Examinator beslutar, baserat på rekommendation från KTH:s samordnare för funktionsnedsättning, om eventuell anpassad examination för studenter med dokumenterad, varaktig funktionsnedsättning.

Examinator får medge annan examinationsform vid omexamination av enstaka studenter.

Tentamen, laborationer med skriftliga rapporter.

Möjlighet till komplettering

Ingen information tillagd

Möjlighet till plussning

Ingen information tillagd

Examinator

Mats Danielsson

Ytterligare information

Kurswebb

Ytterligare information om kursen kan hittas på kurswebben via länken nedan. Information på kurswebben kommer framöver flyttas till denna sida.

Kurswebb SH1011

Ges av

SCI/Fysik

Huvudområde *

Teknik

Utbildningsnivå *

Grundnivå

Påbyggnad

Ingen information tillagd

Kontaktperson

Mats Danielsson (md@mi.physics.kth.se)

Etiskt förhållningssätt *

  • Vid grupparbete har alla i gruppen ansvar för gruppens arbete.
  • Vid examination ska varje student ärligt redovisa hjälp som erhållits och källor som använts.
  • Vid muntlig examination ska varje student kunna redogöra för hela uppgiften och hela lösningen.