Hoppa till huvudinnehållet

SH2008 Grundläggande modern fysik 6,0 hp

Välj termin och kursomgång

Välj termin och kursomgång för att se information från rätt kursplan och kursomgång.

Rubriker med innehåll från kursplan SH2008 (VT 2022–) är markerade med en asterisk ( )

Innehåll och lärandemål

Kursinnehåll

Den experimentella bakgrunden för modern fysik och kvantmekanik

Den experimentella bakgrunden för modern fysik. Materialvågor ("de Broglie-vågor"). Vågpaket och Heisenbergs osäkerhetsrelation. Våg-partikeldualitet. Atomstruktur. Bohr-modellen av atomen. Atomenerginivåer. Grunderna för kvantmekaniken. Tillämpningar av Schrödinger-ekvationen på enkla potentialer. Tolkning av vågfunktioner. Plana våglösningar. Den harmoniska oscillatorn. Vinkelmoment och spinn. Väteatomen och det periodiska systemet. Pauli-principen. Plancks strålningslag. Röntgenstrålning och spektra. Strukturen av kärnan. Radioaktivt avfall. Tillämpning av fenomen som den fotoelektriska effekten. Kvantmekaniska fenomen inom naturvetenskap och teknologi, såsom tunnling, scannng mikroskop, Stern-Gerlach experimentet, atomkärnor, enkla molekyler. Isolatorer, ledare och halvledare.

Lärandemål

Efter genomgången kurs ska studenten:

  • Kunna förklara den vetenskapliga grunden för modern fysik såsom den definieras av kursinnehållet.
  • Kunna konstruera och utföra kvantmekaniska beräkningar av enkla system.
  • Kunna tillämpa kvantmekaniska principer inom naturvetenskap och teknik.
  • Har skaffat sig praktisk erfarenhet av experimentella metoder inom modern fysik.

Kursupplägg

Ingen information tillagd

Kurslitteratur och förberedelser

Särskild behörighet

Grundläggande integral- och differentialkalkyl, grundläggande algebra och grundläggande mekanik.

Engelska B/Engelska 6 

Rekommenderade förkunskaper

Knowledges similar to SI1100, SK1100 and SI1140, SF1604, SF1602 and SF1603 and SG1130.

Utrustning

Ingen information tillagd

Kurslitteratur

Ingen information tillagd

Examination och slutförande

När kurs inte längre ges har student möjlighet att examineras under ytterligare två läsår.

Betygsskala

A, B, C, D, E, FX, F

Examination

  • INLA - Hemuppgift, 3,0 hp, betygsskala: A, B, C, D, E, FX, F
  • LABA - Laboration, 1,0 hp, betygsskala: A, B, C, D, E, FX, F
  • PROA - Projekt, 2,0 hp, betygsskala: A, B, C, D, E, FX, F

Examinator beslutar, baserat på rekommendation från KTH:s handläggare av stöd till studenter med funktionsnedsättning, om eventuell anpassad examination för studenter med dokumenterad, varaktig funktionsnedsättning.

Examinator får medge annan examinationsform vid omexamination av enstaka studenter.

Möjlighet till komplettering

Ingen information tillagd

Möjlighet till plussning

Nej

Examinator

Etiskt förhållningssätt

  • Vid grupparbete har alla i gruppen ansvar för gruppens arbete.
  • Vid examination ska varje student ärligt redovisa hjälp som erhållits och källor som använts.
  • Vid muntlig examination ska varje student kunna redogöra för hela uppgiften och hela lösningen.

Ytterligare information

Kurswebb

Ytterligare information om kursen kan hittas på kurswebben via länken nedan. Information på kurswebben kommer framöver flyttas till denna sida.

Kurswebb SH2008

Ges av

Huvudområde

Teknisk fysik

Utbildningsnivå

Avancerad nivå

Påbyggnad

Ingen information tillagd

Kontaktperson

Chong Qi (chongq@kth.se)

Övrig information

Kursen SH2008 överlappar ämnesmässigt med kurserna SH1012 och SH1014 i Modern Fysik Studenter som läst någon av dessa kurser (det gäller även SH1011, SH1013, SH1009), rekommenderas inte att läsa SH2008 på mastersnivå.