SH2008 Grundläggande modern fysik 6,0 hp

Introductory Modern Physics

Visa kursinformation utifrån vald termin och kursomgång:

Kursomgång och genomförande

Ingen kursomgång är vald

Välj termin och kursomgång ovan för att få information från rätt kursplan och kursomgång.

Kursinformation

Innehåll och lärandemål

Kursinnehåll *

The experimental background of Modern Physics and Quantum Mechanics

The experimentel background of modern Physics. Material waves (“de Broglie waves”). Wave packets and the Heisenberg uncertainty relation. Wave-particle duality. Atomic structure. The Bohr model of the atom. Atomic energy levels. The foundations of quantum mechanics. Applications of the Schrödinger equation to simple potentials. Interpretations of wave functions. Plane wave solutions. The harmonic oscillator. Angular momentum and spin. The hydrogen atom and the periodic table. The Pauli principle. Planck’s radiation law. X-ray emission and spectra. The strucure of the nucleus. Radioactive decay. Application of phenomena such as the photoelectric effect. Quantum mechanical phenomena in the natural sciences and technology, such as tunneling, scannng microscope, the Stern-Gerlach experiment, atomic nuclei, simple molecules. Insulators, conductors and semiconductors.

Lärandemål *

After completing the course, the student should:

  • Be able to explain the scientific basis of modern physics as defiened by the course content.
  • Be able to contruct and perform quantum mechanical calculations of simple systems.
  • Be able to apply quantum mechanical principles within the natural sciences and technology.
  • Have aquired practical experience of experimental methods within modern physics.

Kursupplägg

Ingen information tillagd

Kurslitteratur och förberedelser

Särskild behörighet *

Basic integral and diffential calculus, basic algebra and basic mechanics.

Rekommenderade förkunskaper

Knowledges similar to SI1100, SK1100 and SI1140, SF1604, SF1602 and SF1603 and SG1130.

Utrustning

Ingen information tillagd

Kurslitteratur

Randy Harris, Modern Physics, Second edition, Pearson International Edition

Examination och slutförande

När kurs inte längre ges har student möjlighet att examineras under ytterligare två läsår.

Betygsskala *

A, B, C, D, E, FX, F

Examination *

  • INLA - Hemuppgift, 3,0 hp, betygsskala: A, B, C, D, E, FX, F
  • LABA - Laboration, 1,0 hp, betygsskala: A, B, C, D, E, FX, F
  • PROA - Projekt, 2,0 hp, betygsskala: A, B, C, D, E, FX, F

Examinator beslutar, baserat på rekommendation från KTH:s samordnare för funktionsnedsättning, om eventuell anpassad examination för studenter med dokumenterad, varaktig funktionsnedsättning.

Examinator får medge annan examinationsform vid omexamination av enstaka studenter.

Möjlighet till komplettering

Ingen information tillagd

Möjlighet till plussning

Ingen information tillagd

Examinator

Chong Qi

Etiskt förhållningssätt *

  • Vid grupparbete har alla i gruppen ansvar för gruppens arbete.
  • Vid examination ska varje student ärligt redovisa hjälp som erhållits och källor som använts.
  • Vid muntlig examination ska varje student kunna redogöra för hela uppgiften och hela lösningen.

Ytterligare information

Kurswebb

Ytterligare information om kursen kan hittas på kurswebben via länken nedan. Information på kurswebben kommer framöver flyttas till denna sida.

Kurswebb SH2008

Ges av

SCI/Fysik

Huvudområde *

Teknisk fysik

Utbildningsnivå *

Avancerad nivå

Påbyggnad

Ingen information tillagd

Kontaktperson

Chong Qi (chongq@kth.se)