SH2101 Subatomär fysik 6,0 hp

Subatomic Physics

  • Utbildningsnivå

    Avancerad nivå
  • Huvudområde

    Fysik
  • Betygsskala

    A, B, C, D, E, FX, F

Det finns inget planerat kurstillfälle.

Lärandemål

Kursen syftar till att ge eleverna vidgade kunskaper i kärnfysik och partikelfysik, att öka deras förståelse för de fenomen som styr universums uppbyggnad och struktur samt hur kunskaper i detta område kan användas i människans och samhällets tjänst.

Kursens huvudsakliga innehåll

Big Bang och universums utveckling från partiklar under extrema förhållanden via nuklosyntesen till atomkärnor och stjärnor. Mörk materia. Krafter mellan protoner och neutroner. Kärnans uppbyggnad, massa och olika sönderfallssätt. Kärnreaktioner och kärnenergi. De tre familjerna av kvarkar och leptoner. De olika krafterna och deras kraftbärare. Standardmodellen. CERN.

Behörighet

Litteratur

W.S.C. Williams: Nuclear and Particle Physics (Clarendon, Oxford 1991. ISBN 0-19-852046-8, Paperback)

Examination

  • TEN1 - Skriftlig tentamen, 6,0, betygsskala: A, B, C, D, E, FX, F

Krav för slutbetyg

En tentamen (TEN1; 6 hp).

Ges av

SCI/Fysik grundutbildning

Kontaktperson

Ayse Nyberg (ayseatac@kth.se)

Examinator

Ayse Nyberg <ayseatac@kth.se>

Versionsinformation

Kursplan gäller från och med HT2007.
Examinationsinformation gäller från och med HT2007.