Hoppa till huvudinnehållet

SH2203 Experimentell partikelfysik 7,5 hp

Välj termin och kursomgång

Välj termin och kursomgång för att se aktuell information och mer om kursen, såsom kursplan, studieperiod och anmälningsinformation.

Rubriker med innehåll från kursplan SH2203 (VT 2022–) är markerade med en asterisk ( )

Innehåll och lärandemål

Kursinnehåll

Inom partikelfysiken studeras elementarpartiklarna i universum och vilka krafter som verkar mellan dessa partiklar. För att kunna studera de minsta längdskalorna krävs enormt hög energi, och därför kallas partikelfysik också för högenergifysik. Den här kursen ger en introduktion till ämnet, genom att fokusera på de fenomenologiska aspekterna av teorin för elementarpartiklarna, vilken kallas Standardmodellen för partikelfysik. Kursen behandlar också de experimentella bitarna av ämnet, och hur data analyseras. Sammantaget ger detta 3 (5)en helhetsbild av vår förståelse för hur världen omkring oss fungerar vid de allra minsta längdskalorna.

Lärandemål

Efter att ha fullföljt kursen kommer studenten ha tillägnat sig följande kunskap:

  • Kunna ge en icke-matematisk beskrivning av Standardmodellen för partikelfysik, vilken innefattar de minsta beståndsdelarna i materian och vilka krafter som verkar mellan dessa partiklar. Detta inkluderar de kvantmekaniska egenskaperna hos partiklarna, och hur man ritar upp Feynman diagram för att beskriva interaktionerna mellan dem.
  • Kunna beskriva hur partiklar växelverkar med materian, och hur detta bestämmer hur partikeldetektorer fungerar. Kunna redogöra för hur de stora sammansatta detektorerna som används för att studera kollisioner från den stora hadronkollideraren vid CERN fungerar, och hur en kombination av information från olika sub-detektorer används för att bestämma partiklarnas typ, riktning, rörelsemängd och energi.
  • Förklara hur de viktigaste elementarpartiklarna sönderfaller, och hur detta bestämmer hur analys av partikelkollisioner utförs.

Kursupplägg

Ingen information tillagd

Kurslitteratur och förberedelser

Särskild behörighet

Studenten förväntas ha klarat kursen i Subatomisk fysik (SH2103) eller motsvarande kurs innan man påbörjar kursen i Partikelfysik. Kursen riktar sig framförallt till studenter i sista året av fysikstudierna, och speciellt till studenter som följer masterprogrammet i Modern fysik. Det antas att studenten har klarat en Introduktion till kvantmekanik innan man påbörjar kursen i Partikelfysik.

Engelska B/Engelska 6 

Rekommenderade förkunskaper

Ingen information tillagd

Utrustning

Ingen information tillagd

Kurslitteratur

Ingen information tillagd

Examination och slutförande

När kurs inte längre ges har student möjlighet att examineras under ytterligare två läsår.

Betygsskala

A, B, C, D, E, FX, F

Examination

  • INLA - Inlämningsuppgift, 7,5 hp, betygsskala: A, B, C, D, E, FX, F

Examinator beslutar, baserat på rekommendation från KTH:s handläggare av stöd till studenter med funktionsnedsättning, om eventuell anpassad examination för studenter med dokumenterad, varaktig funktionsnedsättning.

Examinator får medge annan examinationsform vid omexamination av enstaka studenter.

Betygsskalan för kursen är A-F. Det finns tre moment i kursen som vägs in i betyget:

  1. Tre uppsättningar hemuppgifter
  2. En presentation och tillhörande rapport under studentseminariedagen.
  3. En muntlig examination, ifall betyg A eftersträvas.

För att uppnå betyg B-Fx behövs bara de två första momenten utföras framgångsrikt. För att betyg A skall utdelas behöver också den muntliga examen utföras framgångsrikt.

Möjlighet till komplettering

Ingen information tillagd

Möjlighet till plussning

Nej

Examinator

Etiskt förhållningssätt

  • Vid grupparbete har alla i gruppen ansvar för gruppens arbete.
  • Vid examination ska varje student ärligt redovisa hjälp som erhållits och källor som använts.
  • Vid muntlig examination ska varje student kunna redogöra för hela uppgiften och hela lösningen.

Ytterligare information

Kurswebb

Ytterligare information om kursen kan hittas på kurswebben via länken nedan. Information på kurswebben kommer framöver flyttas till denna sida.

Kurswebb SH2203

Ges av

Huvudområde

Fysik

Utbildningsnivå

Avancerad nivå

Påbyggnad

Ingen information tillagd

Kontaktperson

Jonas Strandberg (jostran@kth.se)