SH2203 Experimentell partikelfysik 7,5 hp

Experimental Particle Physics

Visa kursinformation utifrån vald termin och kursomgång:

Kursomgång och genomförande

Ingen kursomgång är vald

Välj termin och kursomgång ovan för att få information från rätt kursplan och kursomgång.

Kursinformation

Innehåll och lärandemål

Kursinnehåll *

Inom partikelfysiken studeras elementarpartiklarna i universum och vilka krafter som verkar mellan dessa partiklar. För att kunna studera de minsta längdskalorna krävs enormt hög energi, och därför kallas partikelfysik också för högenergifysik. Den här kursen ger en introduktion till ämnet, genom att fokusera på de fenomenologiska aspekterna av teorin för elementarpartiklarna, vilken kallas Standardmodellen för partikelfysik. Kursen behandlar också de experimentella bitarna av ämnet, och hur data analyseras. Sammantaget ger detta 3 (5)en helhetsbild av vår förståelse för hur världen omkring oss fungerar vid de allra minsta längdskalorna.

Lärandemål *

Efter att ha fullföljt kursen kommer studenten ha tillägnat sig följande kunskap:

 • Kunna ge en icke-matematisk beskrivning av Standardmodellen för partikelfysik, vilken innefattar de minsta beståndsdelarna i materian och vilka krafter som verkar mellan dessa partiklar. Detta inkluderar de kvantmekaniska egenskaperna hos partiklarna, och hur man ritar upp Feynman diagram för att beskriva interaktionerna mellan dem.
 • Kunna beskriva hur partiklar växelverkar med materian, och hur detta bestämmer hur partikeldetektorer fungerar. Kunna redogöra för hur de stora sammansatta detektorerna som används för att studera kollisioner från den stora hadronkollideraren vid CERN fungerar, och hur en kombination av information från olika sub-detektorer används för att bestämma partiklarnas typ, riktning, rörelsemängd och energi.
 • Förklara hur de viktigaste elementarpartiklarna sönderfaller, och hur detta bestämmer hur analys av partikelkollisioner utförs.

Kursupplägg

Ingen information tillagd

Kurslitteratur och förberedelser

Särskild behörighet *

Studenten förväntas ha klarat kursen i Subatomisk fysik (SH2103) eller motsvarande kurs innan man påbörjar kursen i Partikelfysik. Kursen riktar sig framförallt till studenter i sista året av fysikstudierna, och speciellt till studenter som följer masterprogrammet i Modern fysik. Det antas att studenten har klarat en Introduktion till kvantmekanik innan man påbörjar kursen i Partikelfysik.

Rekommenderade förkunskaper

Ingen information tillagd

Utrustning

Ingen information tillagd

Kurslitteratur

De grundläggande koncepten och teoretiska modellerna som diskuteras i kursen täcks av den rekommenderade boken för kursen:

 • B. R. Martin and G. Shaw, Particle Physics, 3rd edition, J. Wiley & Sons.
  En liknande bok, som behandlar de teoretiska bitarna mer rigoröst är:
 • D. Perkins, Introduction to High Energy Physics, 4th edition, Cambridge University Press.

Examination och slutförande

Betygsskala *

A, B, C, D, E, FX, F

Examination *

 • INLA - Inlämningsuppgift, 7,5 hp, betygsskala: A, B, C, D, E, FX, F

Examinator beslutar, baserat på rekommendation från KTH:s samordnare för funktionsnedsättning, om eventuell anpassad examination för studenter med dokumenterad, varaktig funktionsnedsättning.

Examinator får medge annan examinationsform vid omexamination av enstaka studenter.

Betygsskalan för kursen är A-F. Det finns tre moment i kursen som vägs in i betyget:

 1. Tre uppsättningar hemuppgifter
 2. En presentation och tillhörande rapport under studentseminariedagen.
 3. En muntlig examination, ifall betyg A eftersträvas.

För att uppnå betyg B-Fx behövs bara de två första momenten utföras framgångsrikt. För att betyg A skall utdelas behöver också den muntliga examen utföras framgångsrikt.

Möjlighet till komplettering

Ingen information tillagd

Möjlighet till plussning

Ingen information tillagd

Examinator

Jonas Strandberg

Ytterligare information

Kurswebb

Ytterligare information om kursen kan hittas på kurswebben via länken nedan. Information på kurswebben kommer framöver flyttas till denna sida.

Kurswebb SH2203

Ges av

SCI/Fysik

Huvudområde *

Fysik

Utbildningsnivå *

Avancerad nivå

Påbyggnad

Ingen information tillagd

Kontaktperson

Jonas Strandberg (jostran@kth.se)

Etiskt förhållningssätt *

 • Vid grupparbete har alla i gruppen ansvar för gruppens arbete.
 • Vid examination ska varje student ärligt redovisa hjälp som erhållits och källor som använts.
 • Vid muntlig examination ska varje student kunna redogöra för hela uppgiften och hela lösningen.