Hoppa till huvudinnehållet
Till KTH:s startsida Till KTH:s startsida

SH2204 Astropartikelfysik 7,5 hp

Om kursomgång

Gäller för kursomgång

HT 2024 Start 2024-08-26 programstuderande

Målgrupp

TTFYM

Del av program

Masterprogram, teknisk fysik, åk 2, TFYB, Villkorligt valfri

Perioder

P1 (7,5 hp)

Varaktighet

2024-08-26
2024-10-27

Studietakt

50%

Undervisningsform

Normal Dagtid

Undervisningsspråk

Engelska

Studielokalisering

AlbaNova

Antal platser

Ingen platsbegränsning

Planerade schemamoduler

Kursval

Gäller för kursomgång

HT 2024 Start 2024-08-26 programstuderande

Anmälningskod

50546

Kontakt

Gäller för kursomgång

HT 2024 Start 2024-08-26 programstuderande

Kontaktperson

Josefin Larsson (josla@kth.se)

Examinator

Ingen information tillagd

Kursansvarig

Ingen information tillagd

Lärare

Ingen information tillagd
Rubriker med innehåll från kursplan SH2204 (VT 2022–) är markerade med en asterisk ( )

Innehåll och lärandemål

Kursinnehåll

Kursen ger en solid grund i astropartikelfysik, med särskilt fokus på experimentella aspekter.

 • Översikt över begreppen partikelfysik
 • Kosmologi: Big Bang, kosmisk mikrovågsbakgrund, universums innehåll och dynamikKosmiska strålar: galaktisk, produktion och acceleration, detektion
 • Neutrinos astrofysik: stjärnneutriner, högenergineutriner, atmosfärisk, detektion
 • Mörk materia: kandidater för mörk materia, experiment
 • Nukleosyntes i Big Bang och i supernovor
 • Detektionstekniker: Kosmiska strålar, högenergifotoner, polarisering, fördelar med multibudbärare
 • Utblick och koppling till andra forskningsfält

Lärandemål

Efter genomgången kurs ska studenterna kunna:

 • Klassificera de grundläggande subatomära partiklarna efter deras möjliga interaktioner.
 • Förklara hur "partikelsonder" kan öppna ett nytt fönster på universum jämfört med observationer med hjälp av elektromagnetisk strålning.
 • Förklara hur partiklar kan detekteras och deras egenskaper bestämmas, och uppskatta begränsningar för olika detektionstekniker.
 • Identifiera de astrofysiska observationer som motiverar strömmens nyckeldrag kosmologiska modeller.
 • Beräkna parametrar för universums expansion i strålnings- och materiadominerade epoker och jämför detta med observationsdata
 • Beskriv resultat som ger bevis för förekomsten av mörk materia, och ställ hypoteser över möjliga partikelkandidater för mörk materia i universum.
 • Bekräfta experimentellt förekomsten av mörk materia genom observationer med radioteleskop
 • Utför dimensionsanalys för att definiera samband mellan fysiska variabler inom astrofysik system.
 • Tolka data från siffror publicerade i den vetenskapliga litteraturen och använd detta för att utföra beräkningar och ta fram slutsatser.
 • Reflektera över de aktuella "öppna frågorna" inom astropartikelfysik och de experiment som planeras ta itu med dessa frågor.

Kurslitteratur och förberedelser

Särskild behörighet

Subatomär fysik (SH2103), eller motsvarande.

Engelska B / Engelska 6

Rekommenderade förkunskaper

SH2103 subatomär fysik, eller motsvarande.

Utrustning

Ingen information tillagd

Kurslitteratur

Ingen information tillagd

Examination och slutförande

När kurs inte längre ges har student möjlighet att examineras under ytterligare två läsår.

Betygsskala

A, B, C, D, E, FX, F

Examination

 • INL1 - Inlämningsuppgifter, 5,0 hp, betygsskala: A, B, C, D, E, FX, F
 • LAB1 - Laboration, 1,0 hp, betygsskala: P, F
 • PRO1 - Seminarieuppgift, 1,5 hp, betygsskala: P, F

Examinator beslutar, baserat på rekommendation från KTH:s handläggare av stöd till studenter med funktionsnedsättning, om eventuell anpassad examination för studenter med dokumenterad, varaktig funktionsnedsättning.

Examinator får medge annan examinationsform vid omexamination av enstaka studenter.

Home assignments (5 hp)

Seminar (1.5 hp)

Laboratory (1 hp)

Möjlighet till komplettering

Ingen information tillagd

Möjlighet till plussning

Nej

Examinator

Etiskt förhållningssätt

 • Vid grupparbete har alla i gruppen ansvar för gruppens arbete.
 • Vid examination ska varje student ärligt redovisa hjälp som erhållits och källor som använts.
 • Vid muntlig examination ska varje student kunna redogöra för hela uppgiften och hela lösningen.

Ytterligare information

Kursrum i Canvas

Registrerade studenter hittar information för genomförande av kursen i kursrummet i Canvas. En länk till kursrummet finns under fliken Studier i Personliga menyn vid kursstart.

Ges av

Huvudområde

Fysik

Utbildningsnivå

Avancerad nivå

Påbyggnad

Ingen information tillagd

Kontaktperson

Josefin Larsson (josla@kth.se)