Hoppa till huvudinnehållet

SH2204 Astropartikelfysik 7,5 hp

Välj termin och kursomgång

Välj termin och kursomgång för att se information från rätt kursplan och kursomgång.

Rubriker med innehåll från kursplan SH2204 (HT 2013–) är markerade med en asterisk ( )

Innehåll och lärandemål

Kursinnehåll

The course gives a solid foundation in Astroparticle Physics, with a particular focus on the
experimental aspects.

 • Overview of the concepts of particle physics
 • Cosmology: Big Bang, cosmic microwave background, content and dynamics of the Universe
 • Cosmic rays: galactic, production and acceleration, detection
 • Neutrino astrophysics: stellar neutrinos, high energy neutrinos, atmospheric, detection
 • Dark matter: dark matter candidates, experiments
 • Nucleosynthesis in the Big Bang and in supernovae
 • Detection techniques: Cosmic rays, high-energy photons, polarization, benefits of
  multimessenger approach
 • Outlook and connection to other research fields

Lärandemål

After completing this course, students should be able to:

 • Classify the fundamental subatomic particles by their possible interactions.
 • Explain how ‘particle probes’ can open a new window on the universe compared to
  observations using electromagnetic radiation.
 • Explain how particles can be detected and their properties determined, and appreciate the
  limitations of different detection techniques.
 • Identify the astrophysical observations which motivate the key features of the current
  cosmological models.
 • Calculate parameters for the expansion of the universe in radiation- and matter-dominated
  epochs and compare this with observational data
 • Describe results that give evidence for the existence of dark matter, and hypothesize over the
  possible particle candidates for dark matter in the universe.
 • Experimentally confirm the existence of dark matter through radio telescope observations
 • Perform dimensional analysis to define relationships between physical variables in astrophysical
  systems.
 • Interpret data from figures published in the scientific literature and use this to perform
  calculations and develop conclusions.
 • Reflect on the current ‘open questions’ in astroparticle physics and the experiments planned to
 • address these issues.

Kursupplägg

Ingen information tillagd

Kurslitteratur och förberedelser

Särskild behörighet

Subatomic physics (SH2103), or equivalent.

Rekommenderade förkunskaper

SH2103 subatomär fysik, eller motsvarande.

Utrustning

Ingen information tillagd

Kurslitteratur

Particle astrophysics, D. Perkins (2nd edition, 2009). OUP.

Hand-outs.

Examination och slutförande

När kurs inte längre ges har student möjlighet att examineras under ytterligare två läsår.

Betygsskala

A, B, C, D, E, FX, F

Examination

 • INL1 - Inlämningsuppgifter, 5,0 hp, betygsskala: A, B, C, D, E, FX, F
 • LAB1 - Laboration, 1,0 hp, betygsskala: P, F
 • PRO1 - Seminarieuppgift, 1,5 hp, betygsskala: P, F

Examinator beslutar, baserat på rekommendation från KTH:s samordnare för funktionsnedsättning, om eventuell anpassad examination för studenter med dokumenterad, varaktig funktionsnedsättning.

Examinator får medge annan examinationsform vid omexamination av enstaka studenter.

Home assignments (5 hp)

Seminar (1.5 hp)

Laboratory (1 hp)

Möjlighet till komplettering

Ingen information tillagd

Möjlighet till plussning

Ingen information tillagd

Examinator

Profile picture Josefin Larsson

Etiskt förhållningssätt

 • Vid grupparbete har alla i gruppen ansvar för gruppens arbete.
 • Vid examination ska varje student ärligt redovisa hjälp som erhållits och källor som använts.
 • Vid muntlig examination ska varje student kunna redogöra för hela uppgiften och hela lösningen.

Ytterligare information

Kurswebb

Ytterligare information om kursen kan hittas på kurswebben via länken nedan. Information på kurswebben kommer framöver flyttas till denna sida.

Kurswebb SH2204

Ges av

SCI/Fysik

Huvudområde

Fysik

Utbildningsnivå

Avancerad nivå

Påbyggnad

Ingen information tillagd

Kontaktperson

Josefin Larsson (josla@kth.se)