Hoppa till huvudinnehållet

SH2401 Stjärnornas struktur och utveckling 6,0 hp

Detta är en fortsättningkurs i astrofysik på 6 hp. Kursen ges i samarbete med institutionen för astronomi, Stockholms universitet.

Kursomgångar saknas för aktuella eller kommande terminer.
Rubriker med innehåll från kursplan SH2401 (HT 2007–) är markerade med en asterisk ( )

Innehåll och lärandemål

Kursinnehåll

Kursen behandlar följande områden: Stjärnors observationella egenskaper, gasers tillståndslag, hydrostatisk jämvikt, energitransport, förhållandet mellan massa och luminositet, kärnförbränning och grundämnessyntes, protostjärnor och stjärnors sena utvecklingsstadier

Lärandemål

Efter genomgången kurs skall teknologen

  • kunna redogöra för stjärnors observationella egenskaper
  • kunna förklara de fysikaliska principer som bestämmer stjärnors struktur
  • kunna redogöra för stjärnors olika utvecklingsstadier
  • kunna beskriva grundämnessyntesen och dess beroende av stjärnors massa

Kursupplägg

Ingen information tillagd

Kurslitteratur och förberedelser

Särskild behörighet

Rekommenderade förkunskaper: Kunskaper i matematik, fysik (kärnfysik och i viss utsträckning kvantfysik), fysikaliska mätmetoder.

Rekommenderade förkunskaper

Ingen information tillagd

Utrustning

Ingen information tillagd

Kurslitteratur

Christensen Dalsgaard, Stellar structure and evolution (kompendium säljs på institutionen för astronomi, SU)

Examination och slutförande

När kurs inte längre ges har student möjlighet att examineras under ytterligare två läsår.

Betygsskala

A, B, C, D, E, FX, F

Examination

  • TEN1 - Tentamen, 6,0 hp, betygsskala: A, B, C, D, E, FX, F

Examinator beslutar, baserat på rekommendation från KTH:s handläggare av stöd till studenter med funktionsnedsättning, om eventuell anpassad examination för studenter med dokumenterad, varaktig funktionsnedsättning.

Examinator får medge annan examinationsform vid omexamination av enstaka studenter.

Övriga krav för slutbetyg

En skriftlig tentamen (TEN1; 6 hp).

Möjlighet till komplettering

Ingen information tillagd

Möjlighet till plussning

Ingen information tillagd

Examinator

Ingen information tillagd

Etiskt förhållningssätt

  • Vid grupparbete har alla i gruppen ansvar för gruppens arbete.
  • Vid examination ska varje student ärligt redovisa hjälp som erhållits och källor som använts.
  • Vid muntlig examination ska varje student kunna redogöra för hela uppgiften och hela lösningen.

Ytterligare information

Kurswebb

Ingen information tillagd

Ges av

Huvudområde

Fysik

Utbildningsnivå

Avancerad nivå

Påbyggnad

Ingen information tillagd

Övrig information

Kursen astrofysik (SH2402) ger en lämpliga förkunskaper.
Ordinarie examinator är Thomas Lindblad.

Kursen ges i samarbete med Astronomi vid Stockholms universitet.