SH2403 Astrofysik, fortsättningskurs 6,0 hp

Astrophysics, Advanced Course

Detta är en forsättningskurs i astrofysik.

 • Utbildningsnivå

  Avancerad nivå
 • Huvudområde

  Fysik
 • Betygsskala

  A, B, C, D, E, FX, F

Kurstillfällen/kursomgångar

HT19 för programstuderande

HT19 för Study Abroad Programme (SAP)

 • Perioder

  HT19 P2 (6,0 hp)

 • Anmälningskod

  10058

 • Kursen startar

  2019-10-28

 • Kursen slutar

  2020-01-14

 • Undervisningsspråk

  Engelska

 • Studielokalisering

  AlbaNova

 • Undervisningstid

  Dagtid

 • Undervisningsform

  Normal

 • Antal platser

  Ingen begränsning

 • Kursansvarig

  Josefin Larsson <josla@kth.se>

 • Lärare

  Felix Ryde <fryde@kth.se>

  Josefin Larsson <josla@kth.se>

 • Målgrupp

  Only SAP-students. Students from UCAS only.

  Physics Background

 • Anmälan

  Fullfölj anmälan för kursen på antagning.se via denna anmälningslänk.
  Observera att anmälan måste slutföras på antagning.se genom egen inloggning.

HT18 för programstuderande

Lärandemål

Efter genomgången kurs ska studenten kunna:

 • Beskriva de viktigaste fysikaliska processer som ger upphov till strålning i Universum.
 • Använda teorier för kontinuumspektra för att beräkna de viktigaste egenskaperna hos det strålande objektet/mediet från observerade spektra.
 •  Förklara huvudpunkterna i teorin för ackretion samt kunna lösa problem för relevanta astrofysikaliska fenomen med utgångspunkt från teorin.
 •  Översiktligt beskriva kompakta objekt (svarta hål och neutronstjärnor) och fenomen relaterade till dessa objekt (t.ex. aktiva galaxkärnor, pulsarer och gammablixtar).
 •  Med utgångspunkt från ovanstående lärandemål, kunna kritiskt utvärdera olika sätt att använda högenergiobservationer för att studera kompakta objekt.

Kursens huvudsakliga innehåll

Kursen ger fördjupade kunskaper i astrofysik, med inriktning mot högenergi-astrofysik. I kursen behandlas följande ämnen:

 • Kontinuumspektra: Compton-, synkrotron- och bromsstrålning
 • Ansamling av materia (ackretion) på neutronstjärnor och svarta hål
 • Astrofysikaliska tillämpningar av relativitetsteori
 • Kompakta objekt (svarta hål och neutronstjärnor) och fenomen relaterade till dessa objekt (t.ex. aktiva galaxkärnor, pulsarer och gammablixtar), med speciellt fokus på den strålning de producerar.

Behörighet

Rekommenderade förkunskaper: Astrofysik motsvarade SH2402 och Fysikens matematiska metoder.

Litteratur

Lecture notes and hand outs.

Examination

 • INL1 - Inlämningsuppgifter, 2,0, betygsskala: P, F
 • PRO1 - Projekt, 4,0, betygsskala: A, B, C, D, E, FX, F

Krav för slutbetyg

Inlämningsuppgifter ( 2hp)

Projektarbete (4 hp)

Ges av

SCI/Fysik grundutbildning

Kontaktperson

Josefin Larsson, jlarsson@particle.kth.se

Examinator

Josefin Larsson <josla@kth.se>

Versionsinformation

Kursplan gäller från och med HT2015.
Examinationsinformation gäller från och med HT2013.