Hoppa till huvudinnehållet

SH2500 Atom- och molekylfysik 6,0 hp

Kursomgångar saknas för tidigare och kommande terminer, samt för innevarande termin.
Rubriker med innehåll från kursplan SH2500 (HT 2009–) är markerade med en asterisk ( )

Innehåll och lärandemål

Kursinnehåll

Atomen, kärnan, elektronen och fotonen - fyra nödvändiga steg för kvantfysikens utveckling. Atomens struktur. Atomer i elektriska och magnetiska fält. Fin- och hyperfin struktur. Röntgenspektroskopi. Molekylers struktur. Rotations-, vibrations- och elektroniska spektra. Kemisk bindning. Optisk spektroskopi. Laserkylning. Bose-Einstein kondensation. Intrasslade kvanttillstånd. Laserns princip. Atomlaser.

Lärandemål

Efter genom gången kurs skall eleven kunna:

 • beskriva i muntlig och skriftlig framställning de observationer inom atom-och-molekylfysiken som ledde fram till den moderna kvantfysiken
 • motivera nödvändigheten av kvantmekaniska beskrivningar för atomära och
  molekylära processer
 • förklara hur kvantfysiken ger sig till känna genom
  atom-och-molekylfysikaliska observationer
 • utföra numeriska beräkningar av enklare processer för fria atomer och
  molekyler och dess växelverkan med elektriska och magnetiska fält
 • beskriva, i ord och skrift, och analysera exempel på experiment som ger
  svar på en given vetenskaplig frågeställning

Kursupplägg

Ingen information tillagd

Kurslitteratur och förberedelser

Särskild behörighet

Rekommenderade förkunskaper: SH1009 Modern fysik.

Rekommenderade förkunskaper

Ingen information tillagd

Utrustning

Ingen information tillagd

Kurslitteratur

H. Haken och H.C. Wolf: The Physics of Atoms and Quanta, Springer Verlag 2000

Examination och slutförande

När kurs inte längre ges har student möjlighet att examineras under ytterligare två läsår.

Betygsskala

A, B, C, D, E, FX, F

Examination

 • TEN1 - Tentamen, 4,5 hp, betygsskala: A, B, C, D, E, FX, F
 • ÖVN1 - Övning, 1,5 hp, betygsskala: P, F

Examinator beslutar, baserat på rekommendation från KTH:s samordnare för funktionsnedsättning, om eventuell anpassad examination för studenter med dokumenterad, varaktig funktionsnedsättning.

Examinator får medge annan examinationsform vid omexamination av enstaka studenter.

Övriga krav för slutbetyg

Ett aktivt deltagande i föreläsningarna med en egen muntlig framställning av ett kursavsnitt (ÖVN1; 1,5 hp). Skriftlig tentamen (TENA; 4,5 hp).

Möjlighet till komplettering

Ingen information tillagd

Möjlighet till plussning

Ingen information tillagd

Examinator

Profile picture Torbjörn Bäck

Etiskt förhållningssätt

 • Vid grupparbete har alla i gruppen ansvar för gruppens arbete.
 • Vid examination ska varje student ärligt redovisa hjälp som erhållits och källor som använts.
 • Vid muntlig examination ska varje student kunna redogöra för hela uppgiften och hela lösningen.

Ytterligare information

Kurswebb

Ytterligare information om kursen kan hittas på kurswebben via länken nedan. Information på kurswebben kommer framöver flyttas till denna sida.

Kurswebb SH2500

Ges av

SCI/Fysik grundutbildning

Huvudområde

Ingen information tillagd

Utbildningsnivå

Avancerad nivå

Påbyggnad

SH2501, SH2502.

Kontaktperson

Elisabeth Rachlew, rachlew@atom.kth.se