Hoppa till huvudinnehållet

Inför kursval

Kursomgångar saknas för tidigare och kommande terminer, samt för innevarande termin.
* Informationen tillhör Kursplan SH2607 (HT 2008–)

Innehåll och lärandemål

Kursinnehåll

Besök på kärnbränslefabrik samt anläggningar för hantering av använt kärnbränsle.

Lärandemål

Målet med kursen är att göra deltagarna förtrogna med industriella anläggningar för tillverkning av kärnbränsle samt hantering av använt kärnbränsle.

Kursupplägg

Ingen information tillagd

Kurslitteratur och förberedelser

Särskild behörighet

Ingen information tillagd

Rekommenderade förkunskaper

Inga

Utrustning

Ingen information tillagd

Kurslitteratur

Ingen information tillagd

Examination och slutförande

När kurs inte längre ges har student möjlighet att examineras under ytterligare två läsår.

Betygsskala

P, F

Examination

  • FÄL1 - Studiebesök, 0,5 hp, betygsskala: P, F
  • FÄL2 - Studiebesök, 0,5 hp, betygsskala: P, F
  • SEM1 - Studentpresentation, 2,0 hp, betygsskala: P, F

Examinator beslutar, baserat på rekommendation från KTH:s samordnare för funktionsnedsättning, om eventuell anpassad examination för studenter med dokumenterad, varaktig funktionsnedsättning.

Examinator får medge annan examinationsform vid omexamination av enstaka studenter.

Möjlighet till komplettering

Ingen information tillagd

Möjlighet till plussning

Ingen information tillagd

Examinator

Profile picture Janne Wallenius

Etiskt förhållningssätt

  • Vid grupparbete har alla i gruppen ansvar för gruppens arbete.
  • Vid examination ska varje student ärligt redovisa hjälp som erhållits och källor som använts.
  • Vid muntlig examination ska varje student kunna redogöra för hela uppgiften och hela lösningen.

Ytterligare information

Kurswebb

Ytterligare information om kursen kan hittas på kurswebben via länken nedan. Information på kurswebben kommer framöver flyttas till denna sida.

Kurswebb SH2607

Ges av

SCI/Fysik

Huvudområde

Ingen information tillagd

Utbildningsnivå

Avancerad nivå

Påbyggnad

Ingen information tillagd

Kontaktperson

janne Wallenius, janne@neutron.kth.se, tel. 5537 8200

Övrig information

Ersätts av SH2609 från H11.

Kursen är obligatorisk för mastersprogrammet i kärnenergiteknik. Kursen är avsedd att samla de studiebesök som bör göras inom mastersprogrammet, men som tidigare gjorts i olika kärnenergiteknikrelaterade kurser. Examinering sker i form av ett seminarium där deltagarna presenterar industriell teknik använd inom kärnbränslecykeln. Dispens sökes därför från kravet om minst 6 hp omfattning, samt från kravet om betygsskala A-F.