SH2612 Kärnkraftsäkerhet 6,0 hp

Nuclear Power Safety

OBS!

Informationen nedan baseras på en kursplan som ännu inte har börjat gälla.

 • Utbildningsnivå

  Avancerad nivå
 • Huvudområde

  Teknisk fysik
 • Betygsskala

  A, B, C, D, E, FX, F

Kurstillfällen/kursomgångar

VT20 för programstuderande

Lärandemål

Uppdraget för kärnsäkerhet (NPS) är att säkerställa att utsläpp av radioaktiva material från kärnkraftverk och dess effekter på personal, folkhälsa och miljö är så låg som möjligt. Både sannolikheten och följderna av sådana radioaktiva utsläpp från en kärnkraftverk måste åtgärdas under normala, onormala och olyckshändelser.

Kursen ger studenterna kunskap om att ta itu med frågor som: Vilka är eventuella olyckor? Hur uppstår de? Hur ofta uppstår de? Vilka är konsekvenserna?

Från kursen ska du få en grundläggande förståelse för principer, olyckshändelser och verktyg i kärnkraftsäkerhet. Specifikt kommer du att kunna:

 • definiera säkerhetskrav för konstruktion och drift av ett kärnkraftverk,
 • beskriva scenarier för olyckshändelser och definiera förebyggande och avhjälpande åtgärder,
 • utföra en bedömning av ett upplevt hot mot en säkerhetsspärr hos ett kärnkraftverk.

Kursens huvudsakliga innehåll

Kursen behandlar säkerhetsdesign och metoder för säkerhetsanalys för kärnkraftverk med tonvikt på lättvattenreaktorer. Ämnen är:

 •  kärnkraftverkens säkerhetskarakterisering och säkerhetsegenskaper
 •  reaktorsäkerhetsprinciper och kriterier
 •  konstruktionstyrande och bortom- konstruktionstyrande händelser, inklusive svåra haverier
 •  säkerhetssystem, inneslutning prestanda
 •  deterministisk säkerhetsanalys (grundläggande nivå)
 •  simuleringskoder för olycksmodellering
 •  probabilistisk säkerhetsanalys (grundläggande nivå)
 •  analys av operationstransienter och olyckor
 •  nödoperation och olyckshantering
 •  säkerhetsproblem och säkerhetsproblemupplösning
 •  tillämpningar av passiv säkerhet i nya reaktorkonstruktioner
 •  operativ erfarenhet, reglering och säkerhetskultur

Behörighet

Minst 120 hp inom teknik och naturvetenskap samt kunskaper i engelska B eller motsvarande.
Rekommenderade förkunskaper: Avslutad kurs(er) inom kärnreaktorteknik.

Litteratur

1. Lecture Materials and Complementary Course Notes

2. B. Pershagen, Light Water Reactor Safety, Pergamon Press, 1989

3. B.R. Sehgal, Nuclear Safety of Light Water Reactors: Severe Accident Phenomenology, Academic Press,  Elsevier, 2012

4. Manuals for computer codes for accident analysis

5. Scientific papers and technical reports on selected topics of plant safety

Examination

 • HEM1 - Hemuppgift, 1,0, betygsskala: P, F
 • PRO1 - Project, 2,0, betygsskala: P, F
 • TEN1 - Skriftlig tentamen, 3,0, betygsskala: A, B, C, D, E, FX, F

Examinator beslutar, i samråd med KTH:s samordnare för funktionsnedsättning (Funka), om eventuell anpassad examination för studenter med dokumenterad, varaktig funktionsnedsättning. Examinator får medge annan examinationsform vid omexamination av enstaka studenter.

Krav för slutbetyg

För att få kursen godkänd krävs godkänd hemuppgift, projekt samt skriftlig tentamen.
För kursprojektet presenterar och försvarar du ditt arbete (t.ex. ett säkerhetsanalysfall) i seminarier.

Ges av

SCI/Fysik

Kontaktperson

Weimin Ma (weimin@kth.se)

Examinator

Weimin Ma <weimin@kth.se>

Versionsinformation

Kursplan gäller från och med VT2020.
Examinationsinformation gäller från och med VT2020.