Hoppa till huvudinnehållet

SH2612 Kärnkraftsäkerhet 6,0 hp

Välj termin och kursomgång

Välj termin och kursomgång för att se information från rätt kursplan och kursomgång.

Rubriker med innehåll från kursplan SH2612 (VT 2020–) är markerade med en asterisk ( )

Innehåll och lärandemål

Kursinnehåll

Kursen behandlar säkerhetsdesign och metoder för säkerhetsanalys för kärnkraftverk med tonvikt på lättvattenreaktorer. Ämnen är:

 •  kärnkraftverkens säkerhetskarakterisering och säkerhetsegenskaper
 •  reaktorsäkerhetsprinciper och kriterier
 •  konstruktionstyrande och bortom- konstruktionstyrande händelser, inklusive svåra haverier
 •  säkerhetssystem, inneslutning prestanda
 •  deterministisk säkerhetsanalys (grundläggande nivå)
 •  simuleringskoder för olycksmodellering
 •  probabilistisk säkerhetsanalys (grundläggande nivå)
 •  analys av operationstransienter och olyckor
 •  nödoperation och olyckshantering
 •  säkerhetsproblem och säkerhetsproblemupplösning
 •  tillämpningar av passiv säkerhet i nya reaktorkonstruktioner
 •  operativ erfarenhet, reglering och säkerhetskultur

Lärandemål

Uppdraget för kärnsäkerhet (NPS) är att säkerställa att utsläpp av radioaktiva material från kärnkraftverk och dess effekter på personal, folkhälsa och miljö är så låg som möjligt. Både sannolikheten och följderna av sådana radioaktiva utsläpp från en kärnkraftverk måste åtgärdas under normala, onormala och olyckshändelser.

Kursen ger studenterna kunskap om att ta itu med frågor som: Vilka är eventuella olyckor? Hur uppstår de? Hur ofta uppstår de? Vilka är konsekvenserna?

Från kursen ska du få en grundläggande förståelse för principer, olyckshändelser och verktyg i kärnkraftsäkerhet. Specifikt kommer du att kunna:

 • definiera säkerhetskrav för konstruktion och drift av ett kärnkraftverk,
 • beskriva scenarier för olyckshändelser och definiera förebyggande och avhjälpande åtgärder,
 • utföra en bedömning av ett upplevt hot mot en säkerhetsspärr hos ett kärnkraftverk.

Kursupplägg

Ingen information tillagd

Kurslitteratur och förberedelser

Särskild behörighet

Minst 120 hp inom teknik och naturvetenskap samt kunskaper i engelska B eller motsvarande.
Rekommenderade förkunskaper: Avslutad kurs(er) inom kärnreaktorteknik.

Rekommenderade förkunskaper

Ingen information tillagd

Utrustning

Ingen information tillagd

Kurslitteratur

1. Lecture Materials and Complementary Course Notes

2. B. Pershagen, Light Water Reactor Safety, Pergamon Press, 1989

3. B.R. Sehgal, Nuclear Safety of Light Water Reactors: Severe Accident Phenomenology, Academic Press,  Elsevier, 2012

4. Manuals for computer codes for accident analysis

5. Scientific papers and technical reports on selected topics of plant safety

Examination och slutförande

När kurs inte längre ges har student möjlighet att examineras under ytterligare två läsår.

Betygsskala

A, B, C, D, E, FX, F

Examination

 • HEM1 - Hemuppgift, 1,0 hp, betygsskala: P, F
 • PRO1 - Project, 2,0 hp, betygsskala: P, F
 • TEN1 - Skriftlig tentamen, 3,0 hp, betygsskala: A, B, C, D, E, FX, F

Examinator beslutar, baserat på rekommendation från KTH:s samordnare för funktionsnedsättning, om eventuell anpassad examination för studenter med dokumenterad, varaktig funktionsnedsättning.

Examinator får medge annan examinationsform vid omexamination av enstaka studenter.

Examinator beslutar, i samråd med KTH:s samordnare för funktionsnedsättning (Funka), om eventuell anpassad examination för studenter med dokumenterad, varaktig funktionsnedsättning. Examinator får medge annan examinationsform vid omexamination av enstaka studenter.

Övriga krav för slutbetyg

För att få kursen godkänd krävs godkänd hemuppgift, projekt samt skriftlig tentamen.
För kursprojektet presenterar och försvarar du ditt arbete (t.ex. ett säkerhetsanalysfall) i seminarier.

Möjlighet till komplettering

Ingen information tillagd

Möjlighet till plussning

Ja

Examinator

Profile picture Weimin Ma

Etiskt förhållningssätt

 • Vid grupparbete har alla i gruppen ansvar för gruppens arbete.
 • Vid examination ska varje student ärligt redovisa hjälp som erhållits och källor som använts.
 • Vid muntlig examination ska varje student kunna redogöra för hela uppgiften och hela lösningen.

Ytterligare information

Kurswebb

Ytterligare information om kursen kan hittas på kurswebben via länken nedan. Information på kurswebben kommer framöver flyttas till denna sida.

Kurswebb SH2612

Ges av

SCI/Fysik

Huvudområde

Teknisk fysik

Utbildningsnivå

Avancerad nivå

Påbyggnad

Ingen information tillagd

Kontaktperson

Weimin Ma (weimin@kth.se)

Övrig information

Ersätter kurs SH2773