Hoppa till huvudinnehållet
Inför kursvalSH2613 Fjärde generationens reaktorer 6,0 hpAdministrera Om kursen

Välj termin och kursomgång

Välj termin och kursomgång för att se information från rätt kursplan och kursomgång.

* Informationen tillhör Kursplan SH2613 (VT 2020–)

Innehåll och lärandemål

Kursinnehåll

1. Bridningsfysik

2. Säkerhetsparametrar i snabba neutronsystem

3. Vätskeformiga metall- och gaskylmedel

4. Bränslen för snabba reaktorer

5. Strålskador i snabba neutronspektra

6. Kärnreaktordesign.

Lärandemål

Produktionen av kommersiell kärnkraft idag är beroende av tillgängligheten av U-235, den enda fissila nukliden som är naturligt förekommande på jorden. När de lättillgängliga resurserna av U-235 blir uttömda kan en övergång till reaktorer som kan tillverka sitt eget fissila bränsle från U-238 bli ekonomiskt genomförbar. Bridreaktorer med "Generation IV" -design skulle, förutom plutonium, också återvinna mindre aktinider för att minska det långsiktiga radiotoxiska inventariet i geologiska slutförvar. Ett annat Generation IV-mål är drift vid hög temperatur, vilket leder till bättre omvandlingseffektivitet, vilket kompenserar för de högre underhålls- och bränslekostnaderna för dessa system. Efter kursen kommer du att kunna göra designval som gör att Generation IV-reaktorerna är hållbara, säkra och rimliga ekonomiska. Detta mål uppnås om du visar att du kan

 •  Beräkna och analysera reaktorsäkerhetsparametrar i snabba neutronreaktorer.
 •  Bedöma bridförmågan för potentiella bränslen och kylmedel.
 •  Välja strukturmaterial som tolererar höga stålskadedoser i snabba neutronspektra.

Ett genomgripande mål för kursen är att uppnå färdigheter som krävs för att arbeta som forskare eller ingenjör. Huvuduppgiften formuleras därför som ett projekt / en forskningsuppgift som presenteras i form av ett konferenspapper.

Målet uppnås om du visa att du kan

 • identifiera saknad information som är nödvändig för att slutföra forskningsuppgiften och självständigt hitta denna information från externa källor.
 • bedöma och använda källmaterial,
 • kommunicera med olika grupper om framsteg och problem som uppstår under forskning,
 • muntligt och skriftligt presentera resultatet av dina resultat på ett vetenskapligt och pedagogiskt sätt.

Kursupplägg

Ingen information tillagd

Kurslitteratur och förberedelser

Särskild behörighet

Minst 120 hp inom teknik och naturvetenskap samt kunskaper i engelska B eller motsvarande.
Rekommenderade förkunskaper: Avklarad kurs i reaktorfysik (t ex SH2600) eller motsvarande kunskap.

Rekommenderade förkunskaper

Ingen information tillagd

Utrustning

Ingen information tillagd

Kurslitteratur

 • Fast neutron Generation IV Reactors, J. Wallenius & S. Bortot.  
 • Computer code manuals  
 • Collection of scientific articles

Examination och slutförande

När kurs inte längre ges har student möjlighet att examineras under ytterligare två läsår.

Betygsskala

A, B, C, D, E, FX, F

Examination

 • INL1 - Inlämningsuppgifter, 1,0 hp, betygsskala: P, F
 • PRO1 - Projektrapport, 2,0 hp, betygsskala: P, F
 • SEM1 - Seminarium, 1,0 hp, betygsskala: P, F
 • TEN1 - Muntlig tentamen, 2,0 hp, betygsskala: A, B, C, D, E, FX, F

Examinator beslutar, baserat på rekommendation från KTH:s samordnare för funktionsnedsättning, om eventuell anpassad examination för studenter med dokumenterad, varaktig funktionsnedsättning.

Examinator får medge annan examinationsform vid omexamination av enstaka studenter.

Examinator beslutar, i samråd med KTH:s samordnare för funktionsnedsättning (Funka), om eventuell anpassad examination för studenter med dokumenterad, varaktig funktionsnedsättning. Examinator får medge annan examinationsform vid omexamination av enstaka studenter.

Övriga krav för slutbetyg

För att klara kursen ska du aktivt delta i alla kursmöten. Mellan mötesföreläsningarna presenteras och diskuteras resultatet av hemuppgifterna vid speciella kursmöten. Om du inte kan delta i ett möte, rapportera detta i förväg, och du får en extra skriftlig uppgift som ersätter det möte du missade.

1. Beräkning av tvärsnitt för olika kylmedel.

2. Beräkning av säkerhetsparametrar.

3. Beräkning av temperaturer i kylmedel, kapsling och bränsle.

Du måste också skriva och presentera en konferensrapport med titeln "Prestanda och säkerhet för en Generation IV-reaktor med kylmedel A och bränsle B". Arbetet med rapporten kommer att ske i grupper. Rapporten ska presenteras muntligt vid ett av kursmötena. Examinationen består av en individuell diskussion med läraren om innehållet i rapporten, som varar i 30-60 minuter

Möjlighet till komplettering

Ingen information tillagd

Möjlighet till plussning

Ingen information tillagd

Examinator

Profile picture Janne Wallenius

Etiskt förhållningssätt

 • Vid grupparbete har alla i gruppen ansvar för gruppens arbete.
 • Vid examination ska varje student ärligt redovisa hjälp som erhållits och källor som använts.
 • Vid muntlig examination ska varje student kunna redogöra för hela uppgiften och hela lösningen.

Ytterligare information

Kurswebb

Ytterligare information om kursen kan hittas på kurswebben via länken nedan. Information på kurswebben kommer framöver flyttas till denna sida.

Kurswebb SH2613

Ges av

SCI/Fysik

Huvudområde

Teknisk fysik

Utbildningsnivå

Avancerad nivå

Påbyggnad

Ingen information tillagd

Kontaktperson

Janne Wallenius (janwal@kth.se), Sara Bortot (bortot@kth.se)

Övrig information

Ersätter kurs SH2604