Hoppa till huvudinnehållet
Inför kursvalSH2614 Kärnbränslecykeln 6,0 hpAdministrera Om kursen

Välj termin och kursomgång

Välj termin och kursomgång för att se information från rätt kursplan och kursomgång.

* Informationen tillhör Kursplan SH2614 (HT 2019–)

Innehåll och lärandemål

Kursinnehåll

Uranbrytning, anrikning av uran, bränsletillverkning, återvinning och avfallshantering, transport.

Lärandemål

Efter godkänd kurs ska studenten kunna utforma en realistisk, ekonomisk och miljömässigt genomtänkt bränslecykel för ett land som använder kärnkraft.

Kursupplägg

Ingen information tillagd

Kurslitteratur och förberedelser

Särskild behörighet

Avslutade kurser i reaktorfysik samt reaktorteknologi, eller motsvarande kunskaper.

Rekommenderade förkunskaper

Ingen information tillagd

Utrustning

Ingen information tillagd

Kurslitteratur

Föreläsningsanteckningar

Examination och slutförande

När kurs inte längre ges har student möjlighet att examineras under ytterligare två läsår.

Betygsskala

A, B, C, D, E, FX, F

Examination

  • FÄL1 - Studiebesök, 1,0 hp, betygsskala: P, F
  • INL1 - Inlämningsuppgifter, 1,0 hp, betygsskala: P, F
  • PRO1 - Projektrapport, 2,0 hp, betygsskala: P, F
  • SEM1 - Seminarium, 1,0 hp, betygsskala: P, F
  • TEN1 - Muntlig tentamen, 1,0 hp, betygsskala: A, B, C, D, E, FX, F

Examinator beslutar, baserat på rekommendation från KTH:s samordnare för funktionsnedsättning, om eventuell anpassad examination för studenter med dokumenterad, varaktig funktionsnedsättning.

Examinator får medge annan examinationsform vid omexamination av enstaka studenter.

Examinator beslutar, i samråd med KTH:s samordnare för funktionsnedsättning (Funka), om eventuell anpassad examination för studenter med dokumenterad, varaktig funktionsnedsättning. Examinator får medge annan examinationsform vid omexamination av enstaka studenter.

Övriga krav för slutbetyg

Godkänt betyg på alla moment.

Möjlighet till komplettering

Ingen information tillagd

Möjlighet till plussning

Ingen information tillagd

Examinator

Profile picture Janne Wallenius

Etiskt förhållningssätt

  • Vid grupparbete har alla i gruppen ansvar för gruppens arbete.
  • Vid examination ska varje student ärligt redovisa hjälp som erhållits och källor som använts.
  • Vid muntlig examination ska varje student kunna redogöra för hela uppgiften och hela lösningen.

Ytterligare information

Kurswebb

Ytterligare information om kursen kan hittas på kurswebben via länken nedan. Information på kurswebben kommer framöver flyttas till denna sida.

Kurswebb SH2614

Ges av

SCI/Fysik

Huvudområde

Teknisk fysik

Utbildningsnivå

Avancerad nivå

Påbyggnad

Ingen information tillagd

Kontaktperson

Janne Wallenius (janwal@kth.se)

Övrig information

Ersätter kurs SH2609