SH2703 Reaktordynamik och stabilitet 6,0 hp

Nuclear Reactor Dynamics and Stability

 • Utbildningsnivå

  Avancerad nivå
 • Huvudområde

  Teknisk fysik
 • Betygsskala

  A, B, C, D, E, FX, F

Kurstillfällen/kursomgångar

VT19 för programstuderande

VT20 för programstuderande

Lärandemål

Kursens mål är att ge en djupare analys av reaktordynamik och stabilitet. Efter fullgjord kurs skall studenten kunna:

(a) beskriva hur reaktorns effektgenerering utvecklas med tiden,

(b) formulera en enkel numerisk modell till reaktordynamiksimulering,

(c) formulera, analysera och läsa enkla problem med relevans till reaktordynamik och stabilitet,

(d) utföra en analys av reaktorn och anläggningsstabilitet,

(e) reflektera över stabilitetsmarginaler i en reaktor under normal drift.

Kursens huvudsakliga innehåll

Kursen fokuserar på de dynamiska egenskaper hos en kärnkraftanläggning. Exempel på ämnen som behandlas i kursen:

(1) reaktorkinetik och dynamik

(2) punktkinetik- och punktdynamikmodeller,

(3) reaktivitetsåterkoppling och reaktivitetskoefficienter,

(4) reaktorstabilitet – instabilitetsmekanismer,

(5) instabiliteter vid tvåfasströmning.

Behörighet

Rekommenderade förkunskaper: SH2701 och SH2702 eller liknande kurser.

Litteratur

Kurskompendium tillhandahålles av avdelningen för Reaktorteknologi.

Examination

 • INLA - Inlämningsuppgift, 2,0, betygsskala: P, F
 • PRO1 - Projektuppgifter, 4,0, betygsskala: A, B, C, D, E, FX, F

Krav för slutbetyg

Inlämningsuppgifter (INLA, 2 hp).
En muntlig tentamen (TEN1; 4 hp).

Ges av

SCI/Fysik

Kontaktperson

Jan Dufek (jandufek@kth.se)

Examinator

Jan Dufek <jandufek@kth.se>

Versionsinformation

Kursplan gäller från och med VT2015.
Examinationsinformation gäller från och med VT2015.