Hoppa till huvudinnehållet

SI1145 Klassisk teoretisk fysik 6,0 hp

Kursomgångar saknas för tidigare och kommande terminer, samt för innevarande termin.
Rubriker med innehåll från kursplan SI1145 (VT 2011–) är markerade med en asterisk ( )

Innehåll och lärandemål

Kursinnehåll

Variationskalkyl: Euler-Lagranges ekvationer. Rayleigh-Ritzmetod. 

Greenfuktioner och tillämpningar.

Analytisk mekanik: Rörliga koordinatsystem. Hamiltons princip. Lagranges ekvationer. Linjära system (små oscillationer). Stela kroppar (snurror).Hamiltons kanoniska ekvationer. Kanoniska transformationer och Hamilton-Jacobis ekvation, Poissonparenteser.

Fysikaliska tillämpningar inom icke-relativistisk och relativistisk mekanik samt kvantmekanik

Klassisk fältteori: Eulers och Navier-Stokes, Maxwells och Einsteins ekvationer.

Lärandemål

Efter fullgjord kurs skall du kunna:

 • behärska variationsmetoder och deras koppling till ordinära och partiella differentalekvationer.
 • använda Greenfunktioner för att lösa differentialekvationer.
 • använda Lagranges och Hamiltons formalismer på specifika exempel.
 • analysera viktiga ekvationer inom klassisk fysik.
 • lösa specifika problem med hjälp av metoder från analytisk mekanik.
 • känna till  ekvationer inom klassisk fältteori.

Kursupplägg

Ingen information tillagd

Kurslitteratur och förberedelser

Särskild behörighet

Rekommenderade förkunskaper:Mekanik, fortsättningskurs, Fysikens matematiska metoder

Rekommenderade förkunskaper

Ingen information tillagd

Utrustning

Ingen information tillagd

Kurslitteratur

G. Sparr and A. Sparr, Kontinuerliga system,  Studentlitteratur, Lund (2000) och tillhörande Övningsbok.

F. W. Byron, R. W. Fuller: Mathematics of classical and quantum physics, Dover (1970)

Ytterligare material kommer att kunna nås via kurshemsidan.

Examination och slutförande

När kurs inte längre ges har student möjlighet att examineras under ytterligare två läsår.

Betygsskala

A, B, C, D, E, FX, F

Examination

 • TEN1 - Tentamen, 3,0 hp, betygsskala: A, B, C, D, E, FX, F
 • TEN2 - Tentamen, 3,0 hp, betygsskala: A, B, C, D, E, FX, F
Examinator beslutar, baserat på rekommendation från KTH:s samordnare för funktionsnedsättning, om eventuell anpassad examination för studenter med dokumenterad, varaktig funktionsnedsättning.

Examinator får medge annan examinationsform vid omexamination av enstaka studenter.

   * TEN1 - Tentamen, 6 hp, betygsskala: A, B, C, D, E, FX, F

Övriga krav för slutbetyg

Skriftlig tentamen (TEN1; 6 hp: problemlösning).

Möjlighet till komplettering

Ingen information tillagd

Möjlighet till plussning

Ingen information tillagd

Examinator

Etiskt förhållningssätt

 • Vid grupparbete har alla i gruppen ansvar för gruppens arbete.
 • Vid examination ska varje student ärligt redovisa hjälp som erhållits och källor som använts.
 • Vid muntlig examination ska varje student kunna redogöra för hela uppgiften och hela lösningen.

Ytterligare information

Kurswebb

Ytterligare information om kursen kan hittas på kurswebben via länken nedan. Information på kurswebben kommer framöver flyttas till denna sida.

Kurswebb SI1145

Ges av

Huvudområde

Teknik

Utbildningsnivå

Grundnivå

Påbyggnad

SI2170 Kvantfysik
SI2380 Kvantmekanik fk
SI2371     Speciell Relativitetsteori
SI2372     Allmän relativitetsteori
SI2390     Relativistisk kvantfysik
SI2410     Kvantfältteori
SI2600     Kondenserade materiens teori