Hoppa till huvudinnehållet

SI2350 Seminariekurs i teoretisk fysik 7,5 hp

Kursen är en seminariekurs i ämnen från modern teoretisk fysik såsom kvantmekanik, kondenserade materiens teori, elementarpartikelfysik, astropartikelfysik och kosmologi för grund- och forskarutbildningsstudenter. Konceptet för studentseminarierna liknar det för tyska ”Proseminar”.

Kursomgångar saknas för tidigare och kommande terminer, samt för innevarande termin.
Rubriker med innehåll från kursplan SI2350 (HT 2008–) är markerade med en asterisk ( )

Innehåll och lärandemål

Kursinnehåll

Ämnen från modern teoretisk fysik såsom kvantmekanik, kondenserade materiens teori, elementarpartikelfysik, astropartikelfysik och kosmologi.

Lärandemål

Efter fullgjord kurs skall du kunna:

 • skriva en egenhändigt författad rapport inom ett område i modern teoretisk fysik.
 • använda typsättningsprogrammet LaTeX.
 • presentera en rapport vid ett seminarium.
 • kritiskt granska en annan persons rapport och seminarium.
 • ha en allmän kännedom om olika ämnen inom modern teoretisk fysik.

Kursupplägg

Ingen information tillagd

Kurslitteratur och förberedelser

Särskild behörighet

Rekommenderade förkunskaper:
Kvantfysik.
Relativitetsteori.

Rekommenderade förkunskaper

Ingen information tillagd

Utrustning

Ingen information tillagd

Kurslitteratur

- P. Jacobsson, Introduktion till LaTeX, Studentlitteratur (2004)

- Utdelat material och ”online-material” samt studenternas rapporter.

- Studenterna söker själva med hjälp av handledning från kursansvarig efter bakgrundsmaterial till sina rapporter och seminarier.

Examination och slutförande

När kurs inte längre ges har student möjlighet att examineras under ytterligare två läsår.

Betygsskala

P, F

Examination

 • INL1 - Rapport, 3,0 hp, betygsskala: P, F
 • NÄR1 - Närvaro, 1,5 hp, betygsskala: P, F
 • SEM1 - Seminarier, 1,5 hp, betygsskala: P, F
 • TEN1 - Tentamen, 1,5 hp, betygsskala: P, F

Examinator beslutar, baserat på rekommendation från KTH:s samordnare för funktionsnedsättning, om eventuell anpassad examination för studenter med dokumenterad, varaktig funktionsnedsättning.

Examinator får medge annan examinationsform vid omexamination av enstaka studenter.

Övriga krav för slutbetyg

En tentamen om typsättningsprogrammet LaTeX (TEN1; 1,5 hp). En egen skriftlig rapport (INL1; 3 hp), muntlig redovisning av rapport i form av ett seminarium och muntlig och skriftlig opposition på en annan students rapport och seminarium (SEM1; 1,5 hp) samt 75 % närvaro vid undervisningstillfällena (NÄR1; 1,5 hp).

Möjlighet till komplettering

Ingen information tillagd

Möjlighet till plussning

Ingen information tillagd

Examinator

Profile picture Tommy Ohlsson

Etiskt förhållningssätt

 • Vid grupparbete har alla i gruppen ansvar för gruppens arbete.
 • Vid examination ska varje student ärligt redovisa hjälp som erhållits och källor som använts.
 • Vid muntlig examination ska varje student kunna redogöra för hela uppgiften och hela lösningen.

Ytterligare information

Kurswebb

Ytterligare information om kursen kan hittas på kurswebben via länken nedan. Information på kurswebben kommer framöver flyttas till denna sida.

Kurswebb SI2350

Ges av

SCI/Teoretisk fysik grundutbildning

Huvudområde

Fysik

Utbildningsnivå

Avancerad nivå

Påbyggnad

Ingen information tillagd

Kontaktperson

Tommy Ohlsson (tohlsson@kth.se)

Övrig information

Ges om tillräckligt intresse finns. Kontakta kursansvarig.