Hoppa till huvudinnehållet

SI2361 Avancerad mekanik 6,0 hp

This course is an introductory course  in four different areas of classical theoretical physics, analytical mechanics, statistical mechanics, hydrodynamics  and relativistic electrodynamics.

Kursomgångar saknas för tidigare och kommande terminer, samt för innevarande termin.
Rubriker med innehåll från kursplan SI2361 (VT 2009–) är markerade med en asterisk ( )

Innehåll och lärandemål

Kursinnehåll

Analytical mechanics

The Lagrange and Hamilton formalisms, periodic motion,  Euler-Lagranges equations, variational calculus, Chirikov's criterion and  Poincare plots. 

Statistical mechanics

Microcanonical and canonical ensembles. Hamilton’s equations and Liouville’s theorem. The relation between statistical mechanics and thermodynamics. The ideal gas, the Maxwell- Boltzmann distribution and the entropy concept.  

Fluid mechanics

The continuity equation, viscosity and Navier-Stokes equations. Different boundary conditions and solutions in simple geometries. Laminar and turbulent flow. Reynolds number.  

Lärandemål

After finished course the students should be able to apply the formalism presented in different areas of applied physics. 

Kursupplägg

Ingen information tillagd

Kurslitteratur och förberedelser

Särskild behörighet

Naturvetenskaplig kandidatexamen

Rekommenderade förkunskaper

Ingen information tillagd

Utrustning

Ingen information tillagd

Kurslitteratur

Lecture notes.

Examination och slutförande

När kurs inte längre ges har student möjlighet att examineras under ytterligare två läsår.

Betygsskala

A, B, C, D, E, FX, F

Examination

  • TEN1 - Tentamen, 6,0 hp, betygsskala: A, B, C, D, E, FX, F

Examinator beslutar, baserat på rekommendation från KTH:s samordnare för funktionsnedsättning, om eventuell anpassad examination för studenter med dokumenterad, varaktig funktionsnedsättning.

Examinator får medge annan examinationsform vid omexamination av enstaka studenter.

Written examination TEN1.

Möjlighet till komplettering

Ingen information tillagd

Möjlighet till plussning

Ingen information tillagd

Examinator

Profile picture Jack Lidmar

Etiskt förhållningssätt

  • Vid grupparbete har alla i gruppen ansvar för gruppens arbete.
  • Vid examination ska varje student ärligt redovisa hjälp som erhållits och källor som använts.
  • Vid muntlig examination ska varje student kunna redogöra för hela uppgiften och hela lösningen.

Ytterligare information

Kurswebb

Ytterligare information om kursen kan hittas på kurswebben via länken nedan. Information på kurswebben kommer framöver flyttas till denna sida.

Kurswebb SI2361

Ges av

SCI/Teoretisk fysik grundutbildning

Huvudområde

Fysik

Utbildningsnivå

Avancerad nivå

Påbyggnad

Ingen information tillagd

Övrig information

Ges som läskurs vid färre än 10 studenter.