Hoppa till huvudinnehållet

SI2635 Introduktion till kondenserade materiens teori 7,5 hp

Kursomgångar saknas för aktuella eller kommande terminer.
Rubriker med innehåll från kursplan SI2635 (VT 2011–) är markerade med en asterisk ( )

Innehåll och lärandemål

Kursinnehåll

Teori för kondenserad materia. Kristallstruktur. Vågdiffraktion. Braggs lag. Laues ekvationer. Kristallbindning. Elasticitet. Reciproket gitter. Brillouin-zon. Kristall vibration. Kvantering av elastiska vågor. Termiska egenskaper. Debye-modellen. Frielektrongas. Energiband. Blochs teorem. Kronig-Penneys model. Fermiytor och metaller. Beräkning av energiband. Magnetism. Icke-kristallina material. Nanostrukturer.

Lärandemål

Efter fullgjord kurs skall du kunna:

 • Tillämpa begreppet direkt och reciproket gitter
 • Beräkna olika egenskaper hos vågdiffraktion
 • Karakterisera material utgående från deras bindnings-egenskaper
 • Beräkna egenskaper hos ett termiskt exciterat gitter, fononer, tillämpa Debye-moddellen
 • Uförstå och tillämpa begreppet Fermi-gas av fria elektroner
 • Lösa vågekvationen för enkla periodiska potentialer
 • Uppskatta energigappen för enkla modeller
 • Uppskatta diamagnetiska och paramagnetiska susceptibiliteter
 • Förklara strukturen hos icke-kristallina material
 • Förstå den underliggande fysiken hos första ordningens fasövergångar

Kursupplägg

Ingen information tillagd

Kurslitteratur och förberedelser

Särskild behörighet

Rekommenderade förkunskaper:

Statistisk fysik.

Vektoranalys.

Kvantummekanik.

Fysikens matematiska metoder.

Rekommenderade förkunskaper

Ingen information tillagd

Utrustning

Ingen information tillagd

Kurslitteratur

Kittel, Introduction to Solid State Physics, 8th edition.

Holgate, Understanding Solid State Physics

Examination och slutförande

När kurs inte längre ges har student möjlighet att examineras under ytterligare två läsår.

Betygsskala

A, B, C, D, E, FX, F

Examination

 • TEN1 - Skriftlig tentamen, 7,5 hp, betygsskala: A, B, C, D, E, FX, F

Examinator beslutar, baserat på rekommendation från KTH:s handläggare av stöd till studenter med funktionsnedsättning, om eventuell anpassad examination för studenter med dokumenterad, varaktig funktionsnedsättning.

Examinator får medge annan examinationsform vid omexamination av enstaka studenter.

Skriftlig tentamen.

Övriga krav för slutbetyg

TEN1 - Tentamen, 7,5 hp, betygsskala: A, B, C, D, E, FX, F

Möjlighet till komplettering

Ingen information tillagd

Möjlighet till plussning

Ingen information tillagd

Examinator

Ingen information tillagd

Etiskt förhållningssätt

 • Vid grupparbete har alla i gruppen ansvar för gruppens arbete.
 • Vid examination ska varje student ärligt redovisa hjälp som erhållits och källor som använts.
 • Vid muntlig examination ska varje student kunna redogöra för hela uppgiften och hela lösningen.

Ytterligare information

Kurswebb

Ytterligare information om kursen kan hittas på kurswebben via länken nedan. Information på kurswebben kommer framöver flyttas till denna sida.

Kurswebb SI2635

Ges av

Huvudområde

Teknisk fysik

Utbildningsnivå

Avancerad nivå

Påbyggnad

Ingen information tillagd

Övrig information

Vid mindre än 12 deltagare ges kursen som läskurs.