SK1111 Elektromagnetism och vågrörelselära 7,5 hp

Electromagnetism and Waves

OBS!

Detta är en nedlagd kurs.

 • Utbildningsnivå

  Grundnivå
 • Huvudområde

  Fysik
  Teknik
 • Betygsskala

  A, B, C, D, E, FX, F

Sista planerade examination: VT20.

Det finns inget planerat kurstillfälle.

Lärandemål

Teknologen ska efter kursen kunna:

 • förstå frågeställningar och lösa tekniska problem relevanta för sitt program som har samband med elektriska och magnetiska fält samt mekaniska och elektromagnetiska vågor
 • förklara fysikaliska problem, villkor och begränsningar för icke-tekniskt utbildade samarbetspartners
 • göra storleksordnings- och rimlighetsuppskattningar i fysikaliska frågeställningar
 • använda och förstå begränsningarna i fysikaliska mätmetoder och instrument
 • i text och diagram utvärdera och redovisa fysikaliska mätningar.

Med ”fysikaliska” avses ovan den del av fysiken som ingår i kursinnehållet nedan.

Kursens huvudsakliga innehåll

Elektrostatik: Elektrisk kraft, fältstyrka och potential, Gauss' sats, elektriskt fält och elektrisk potential i metaller och dielektrika, principen för kondensatorn, elektrostatisk energi. 

Magnetfält: Uppkomst, magnetisk kraft, magnetiska material och kretsar, magnetisk energi. Elektromagnetisk induktion. 

Grundläggande vågbegrepp: Något om mekaniska vågor och akustik. Elektromagnetiska vågors alstring, polarisation, interferens och diffraktion. Koherens. Lasern. Grundläggande geometrisk optik. 

Tekniska tillämpningar av ovanstående.

Behörighet

Rekommenderade förkunskaper:
Grundkurser i mekanik och matematik.

Litteratur

Young and Freedman: University Physics, Pearson (aktuell upplaga anslås på kursens hemsida senast fyra veckor innan kursstart).

Laborationsinstruktioner.

Examination

 • INL1 - Inlämningsuppgifter, 1,0, betygsskala: P, F
 • LAB1 - Laborationer, 2,0, betygsskala: P, F
 • TEN1 - Tentamen, 4,5, betygsskala: A, B, C, D, E, FX, F

Krav för slutbetyg

Kursen examineras genom skriftlig tentamen (TENA; 4,5 hp, betygsskala A-F), inlämningsuppgifter (INL1; 1 hp, betygsskala P/F) samt godkända laborationer (LAB1; 2 hp, betygsskala P/F). 

Betyg på hel kurs kräver godkänt betyg på samtliga moment och bestäms utifrån betyget på den skrifliga tentamen.

Ges av

SCI/Tillämpad fysik grundutbildning

Kontaktperson

Lars-Gunnar Andersson, (lgan@kth.se)

Examinator

Lars-Gunnar Andersson <lgan@kth.se>

Versionsinformation

Kursplan gäller från och med HT2008.
Examinationsinformation gäller från och med HT2007.