Hoppa till huvudinnehållet
Inför kursvalSK1111 Elektromagnetism och vågrörelselära 7,5 hpAdministrera Om kursen
Kursomgångar saknas för tidigare och kommande terminer, samt för innevarande termin.
* Informationen tillhör Kursplan SK1111 (HT 2008–)

Innehåll och lärandemål

Kursinnehåll

Elektrostatik: Elektrisk kraft, fältstyrka och potential, Gauss' sats, elektriskt fält och elektrisk potential i metaller och dielektrika, principen för kondensatorn, elektrostatisk energi. 

Magnetfält: Uppkomst, magnetisk kraft, magnetiska material och kretsar, magnetisk energi. Elektromagnetisk induktion. 

Grundläggande vågbegrepp: Något om mekaniska vågor och akustik. Elektromagnetiska vågors alstring, polarisation, interferens och diffraktion. Koherens. Lasern. Grundläggande geometrisk optik. 

Tekniska tillämpningar av ovanstående.

Lärandemål

Teknologen ska efter kursen kunna:

 • förstå frågeställningar och lösa tekniska problem relevanta för sitt program som har samband med elektriska och magnetiska fält samt mekaniska och elektromagnetiska vågor
 • förklara fysikaliska problem, villkor och begränsningar för icke-tekniskt utbildade samarbetspartners
 • göra storleksordnings- och rimlighetsuppskattningar i fysikaliska frågeställningar
 • använda och förstå begränsningarna i fysikaliska mätmetoder och instrument
 • i text och diagram utvärdera och redovisa fysikaliska mätningar.

Med ”fysikaliska” avses ovan den del av fysiken som ingår i kursinnehållet nedan.

Kursupplägg

Ingen information tillagd

Kurslitteratur och förberedelser

Särskild behörighet

Rekommenderade förkunskaper:
Grundkurser i mekanik och matematik.

Rekommenderade förkunskaper

Ingen information tillagd

Utrustning

Ingen information tillagd

Kurslitteratur

Young and Freedman: University Physics, Pearson (aktuell upplaga anslås på kursens hemsida senast fyra veckor innan kursstart).

Laborationsinstruktioner.

Examination och slutförande

När kurs inte längre ges har student möjlighet att examineras under ytterligare två läsår.

Betygsskala

A, B, C, D, E, FX, F

Examination

 • INL1 - Inlämningsuppgifter, 1,0 hp, betygsskala: P, F
 • LAB1 - Laborationer, 2,0 hp, betygsskala: P, F
 • TEN1 - Tentamen, 4,5 hp, betygsskala: A, B, C, D, E, FX, F

Examinator beslutar, baserat på rekommendation från KTH:s samordnare för funktionsnedsättning, om eventuell anpassad examination för studenter med dokumenterad, varaktig funktionsnedsättning.

Examinator får medge annan examinationsform vid omexamination av enstaka studenter.

Övriga krav för slutbetyg

Kursen examineras genom skriftlig tentamen (TENA; 4,5 hp, betygsskala A-F), inlämningsuppgifter (INL1; 1 hp, betygsskala P/F) samt godkända laborationer (LAB1; 2 hp, betygsskala P/F). 

Betyg på hel kurs kräver godkänt betyg på samtliga moment och bestäms utifrån betyget på den skrifliga tentamen.

Möjlighet till komplettering

Ingen information tillagd

Möjlighet till plussning

Ingen information tillagd

Examinator

Profile picture Lars-Gunnar Andersson

Etiskt förhållningssätt

 • Vid grupparbete har alla i gruppen ansvar för gruppens arbete.
 • Vid examination ska varje student ärligt redovisa hjälp som erhållits och källor som använts.
 • Vid muntlig examination ska varje student kunna redogöra för hela uppgiften och hela lösningen.

Ytterligare information

Kurswebb

Ytterligare information om kursen kan hittas på kurswebben via länken nedan. Information på kurswebben kommer framöver flyttas till denna sida.

Kurswebb SK1111

Ges av

SCI/Tillämpad fysik grundutbildning

Huvudområde

Fysik, Teknik

Utbildningsnivå

Grundnivå

Påbyggnad

Ingen information tillagd

Kontaktperson

Lars-Gunnar Andersson, (lgan@kth.se)