SK1111 Elektromagnetism och vågrörelselära 7,5 hp

Electromagnetism and Waves

Kursomgång och genomförande

Kursomgångar saknas för tidigare och kommande terminer, samt för innevarande termin.

Kursinformation

Innehåll och lärandemål

Kursinnehåll *

Elektrostatik: Elektrisk kraft, fältstyrka och potential, Gauss' sats, elektriskt fält och elektrisk potential i metaller och dielektrika, principen för kondensatorn, elektrostatisk energi. 

Magnetfält: Uppkomst, magnetisk kraft, magnetiska material och kretsar, magnetisk energi. Elektromagnetisk induktion. 

Grundläggande vågbegrepp: Något om mekaniska vågor och akustik. Elektromagnetiska vågors alstring, polarisation, interferens och diffraktion. Koherens. Lasern. Grundläggande geometrisk optik. 

Tekniska tillämpningar av ovanstående.

Lärandemål *

Teknologen ska efter kursen kunna:

 • förstå frågeställningar och lösa tekniska problem relevanta för sitt program som har samband med elektriska och magnetiska fält samt mekaniska och elektromagnetiska vågor
 • förklara fysikaliska problem, villkor och begränsningar för icke-tekniskt utbildade samarbetspartners
 • göra storleksordnings- och rimlighetsuppskattningar i fysikaliska frågeställningar
 • använda och förstå begränsningarna i fysikaliska mätmetoder och instrument
 • i text och diagram utvärdera och redovisa fysikaliska mätningar.

Med ”fysikaliska” avses ovan den del av fysiken som ingår i kursinnehållet nedan.

Kursupplägg

Ingen information tillagd

Kurslitteratur och förberedelser

Särskild behörighet *

Rekommenderade förkunskaper:
Grundkurser i mekanik och matematik.

Rekommenderade förkunskaper

Ingen information tillagd

Utrustning

Ingen information tillagd

Kurslitteratur

Young and Freedman: University Physics, Pearson (aktuell upplaga anslås på kursens hemsida senast fyra veckor innan kursstart).

Laborationsinstruktioner.

Examination och slutförande

Betygsskala *

A, B, C, D, E, FX, F

Examination *

 • INL1 - Inlämningsuppgifter, 1,0 hp, betygsskala: P, F
 • LAB1 - Laborationer, 2,0 hp, betygsskala: P, F
 • TEN1 - Tentamen, 4,5 hp, betygsskala: A, B, C, D, E, FX, F

Examinator beslutar, baserat på rekommendation från KTH:s samordnare för funktionsnedsättning, om eventuell anpassad examination för studenter med dokumenterad, varaktig funktionsnedsättning.

Examinator får medge annan examinationsform vid omexamination av enstaka studenter.

Övriga krav för slutbetyg *

Kursen examineras genom skriftlig tentamen (TENA; 4,5 hp, betygsskala A-F), inlämningsuppgifter (INL1; 1 hp, betygsskala P/F) samt godkända laborationer (LAB1; 2 hp, betygsskala P/F). 

Betyg på hel kurs kräver godkänt betyg på samtliga moment och bestäms utifrån betyget på den skrifliga tentamen.

Möjlighet till komplettering

Ingen information tillagd

Möjlighet till plussning

Ingen information tillagd

Examinator

Lars-Gunnar Andersson

Ytterligare information

Kurswebb

Ytterligare information om kursen kan hittas på kurswebben via länken nedan. Information på kurswebben kommer framöver flyttas till denna sida.

Kurswebb SK1111

Ges av

SCI/Tillämpad fysik grundutbildning

Huvudområde *

Fysik, Teknik

Utbildningsnivå *

Grundnivå

Påbyggnad

Ingen information tillagd

Kontaktperson

Lars-Gunnar Andersson, (lgan@kth.se)

Etiskt förhållningssätt *

 • Vid grupparbete har alla i gruppen ansvar för gruppens arbete.
 • Vid examination ska varje student ärligt redovisa hjälp som erhållits och källor som använts.
 • Vid muntlig examination ska varje student kunna redogöra för hela uppgiften och hela lösningen.