SK1117 Elektromagnetism och vågrörelselära 7,5 hp

Electromagnetism and Waves

 • Utbildningsnivå

  Grundnivå
 • Huvudområde

  Teknik
 • Betygsskala

  A, B, C, D, E, FX, F

Kurstillfällen/kursomgångar

VT19 för programstuderande

VT20 för programstuderande

Lärandemål

Teknologen ska efter kursen kunna:

 • lösa tekniska problem relevanta för sitt program som har samband med elektriska och magnetiska fält samt mekaniska och elektromagnetiska vågor
 • förklara fysikaliska problem, villkor och begränsningar för icketekniskt utbildade samarbetspartners
 • göra storleksordnings- och rimlighetsuppskattningar i fysikaliska frågeställningar
 • använda och förstå begränsningarna i fysikaliska mätmetoder och instrument
 • i text och diagrammatiskt utvärdera och redovisa fysikaliska mätningar.

Med "fysikaliska" avses ovan den del av fysiken som ingår i kursinnehållet nedan.

Kursens huvudsakliga innehåll

Elstatik: fältstyrka och potential, Gauss' sats, metaller och dielektrika, kondensatorn, elektrostatisk energi.

Magnetfält: Uppkomst, kraftverkan, magnetiska material och kretsar, magnetisk energi. Tekniska tillämpningar. Elektromagnetisk induktion. Grundläggande vågbegrepp. Något om mekaniska vågor och akustik.

Elektromagnetiska vågor: Alstring, polarisation, interferens och diffraktion, tekniska tillämpningar. Lasern. Koherens. Grundläggande geometrisk optik.

Behörighet

Rekommenderade förkunskaper:

Inledande kurser i matematik och mekanik.

Litteratur

Young and Freedman: University Physics, Pearson (aktuell upplaga anslås på kursens hemsida senast fyra veckor innan kursstart).

Laborationsinstruktioner.

Examination

 • INL1 - Inlämningsuppgifter, 1,0, betygsskala: P, F
 • LAB1 - Laborationer, 2,0, betygsskala: P, F
 • TENA - Tentamen, 4,5, betygsskala: A, B, C, D, E, FX, F

För godkänt på kursen krävs godkänt på samtliga tre examinationsmoment (INL1, LAB1, TENA). Betyget på tentamen (TENA) ger betyget på hela kursen.

Krav för slutbetyg

INL1 - Inlämningsuppgifter, 1,0, betygsskala: P/F

LAB1 - Laboraioner, 2,0, betygsskala: P/F

TENA - Tentamen, 4,5, betygsskala: A-F

Ges av

SCI/Tillämpad fysik

Kontaktperson

Anna Burvall (anna.burvall@biox.kth.se

Examinator

Anna Burvall <anna.burvall@biox.kth.se>

Versionsinformation

Kursplan gäller från och med VT2017.
Examinationsinformation gäller från och med VT2017.