SK1118 Elektromagnetism och vågrörelselära 7,5 hp

Electromagnetism and Waves

Visa kursinformation utifrån vald termin och kursomgång:

Kursomgång och genomförande

Ingen kursomgång är vald

Välj termin och kursomgång ovan för att få information från rätt kursplan och kursomgång.

Kursinformation

Innehåll och lärandemål

Kursinnehåll *

 • Elstatik: fältstyrka och potential, Gauss' sats, metaller och dielektrika, kondensatorn, elektrostatisk energi.
 • Magnetfält: Uppkomst, kraftverkan, magnetiska material, spolar, magnetisk energi.
 • Tekniska tillämpningar, magnetisk induktion. 
 • Maxwells ekvationer.
 • Grundläggande vågbegrepp.
 • Elektromagnetiska vågor: Alstring, polarisation, interferens och diffraktion, tekniska tillämpningar.

Lärandemål *

Efter slutförd kurs ska studenten kunna:

 • lösa tekniska problem relevanta för sitt program som har samband med elektriska och magnetiska fält och elektromagnetiska vågor, samt bedöma lösningens rimlighet
 • använda fysikaliska mätmetoder och instrument, utvärdera mätdata samt redovisa resultat och utvärdera begränsningar.

Kursupplägg

Ingen information tillagd

Kurslitteratur och förberedelser

Särskild behörighet *

SF1624 Algebra och geometri, SF1625 Envariabelanalys och IE1206 Inbyggd elektronik.

Rekommenderade förkunskaper

SF1626 Flervariabelanalys rekommenderas starkt

Utrustning

Ingen information tillagd

Kurslitteratur

Ingen information tillagd

Examination och slutförande

Betygsskala *

A, B, C, D, E, FX, F

Examination *

 • LAB1 - Laborations, 1,5 hp, betygsskala: P, F
 • TEN1 - Tentamen, 6,0 hp, betygsskala: A, B, C, D, E, FX, F

Examinator beslutar, baserat på rekommendation från KTH:s samordnare för funktionsnedsättning, om eventuell anpassad examination för studenter med dokumenterad, varaktig funktionsnedsättning.

Examinator får medge annan examinationsform vid omexamination av enstaka studenter.

Övriga krav för slutbetyg *

Tentamen med räkneproblem. Betygssättning sker på grundval av tentamensresultat. För godkänt betyg krävs godkända laborationer (2 st). Dessa kan endast utföras under den tid kursen är schemalagd.

Möjlighet till komplettering

Ingen information tillagd

Möjlighet till plussning

Ingen information tillagd

Examinator

Urban Westergren

Ytterligare information

Kurswebb

Ytterligare information om kursen kan hittas på kurswebben via länken nedan. Information på kurswebben kommer framöver flyttas till denna sida.

Kurswebb SK1118

Ges av

SCI/Tillämpad fysik

Huvudområde *

Teknik

Utbildningsnivå *

Grundnivå

Påbyggnad

Ingen information tillagd

Kontaktperson

Max Yan (miya@kth.se)

Etiskt förhållningssätt *

 • Vid grupparbete har alla i gruppen ansvar för gruppens arbete.
 • Vid examination ska varje student ärligt redovisa hjälp som erhållits och källor som använts.
 • Vid muntlig examination ska varje student kunna redogöra för hela uppgiften och hela lösningen.

Övrig information

Ersätter IF1613.
Villkorligt valfri för CINTE, Engelska versionen av kursen är obligatorisk för TCOMK 
Examination sker på både svenska och engelska (Laboration, kontrollskrivning och tentamen)