SK1120 Vågrörelselära 6,0 hp

Waves

 • Utbildningsnivå

  Grundnivå
 • Huvudområde

  Fysik
  Teknik
 • Betygsskala

  A, B, C, D, E, FX, F

Kurstillfällen/kursomgångar

VT19 för programstuderande

VT20 för programstuderande

Lärandemål

Teknologen ska efter kursen kunna:

 • förstå tekniska specifikationer, tekniska begränsningar och tekniska möjligheter hos mediarelaterad optisk och akustisk utrustning
 • lösa tekniska problem relevanta för programmet som har samband med mekaniska och elektromagnetiska vågor
 • förklara fysikaliska problem, villkor och begränsningar för icketekniskt utbildade samarbetspartners
 • i text och diagrammatiskt utvärdera och redovisa fysikaliska mätningar.

Med ”fysikaliska” avses ovan den del av fysiken som ingår i kursinnehållet nedan.

Kursens huvudsakliga innehåll

Grundläggande vågbegrepp.

Mekaniska vågor: intensitet, reflexion, stående vågor.

Akustiska storheter och mätmetoder. Ultraljud.

Elektromagnetiska vågor: Alstring, intensitet, polarisation, interferens, diffraktion med tillämpningar.

Lasern och laserstrålningens egenskaper, speciellt koherens.

Geometrisk optik. Optiska instrument. Fiberoptik. Projektorer.

Behörighet

Kunskaper i matematik motsvarande SF1618 Analytiska metoder och linjär algebra 1. Någon kännedom om partiell derivata.

Obligatorisk för åk1, kan ej läsas av andra studenter

Litteratur

On-line material tillgängligt från kurshemsida.

Laborationsinstruktioner.

Examination

 • INL1 - Inlämningsuppgifter, 1,0, betygsskala: P, F
 • LAB1 - Laboration, 2,0, betygsskala: P, F
 • TEN1 - Tentamen, 3,0, betygsskala: A, B, C, D, E, FX, F

Krav för slutbetyg

Kursen examineras genom skriftlig tentamen (TEN1; 3 hp, betygsskala A/B/C/D/E/Fx/F), inlämningsuppgifter (INL1; 1 hp, betygsskala P/F) samt godkända laborationer (LAB1; 2 hp, betygsskala P/F).

Ges av

SCI/Tillämpad fysik grundutbildning

Kontaktperson

Göran Manneberg (goran.manneberg@biox.kth.se)

Examinator

Ulf Göran Manneberg <goran.manneberg@biox.kth.se>

Versionsinformation

Kursplan gäller från och med HT2008.
Examinationsinformation gäller från och med HT2007.