SK1150 Grundläggande fysik I 9,0 hp

Fundamental Physics I

 • Utbildningsnivå

  Grundnivå
 • Huvudområde

  Teknik
 • Betygsskala

  A, B, C, D, E, FX, F

Kurstillfällen/kursomgångar

HT19 för programstuderande

HT18 för programstuderande

Lärandemål

Efter avslutad kurs ska teknologen kunna:

 • förstå frågeställningar och lösa tekniska problem relevanta för sitt program som har samband med mekanik,  speciellt fluidmekanik, elektriska och magnetiska fält, spektroskopi, samt mekaniska och elektromagnetiska vågor.
 • förstå och förklara fysikaliska problemställningar, villkor och begränsningar samt tillämpningar för både tekniskt och icke-tekniskt utbildade samarbetspartners.
 • göra storleksordnings- och rimlighetsuppskattningar  i anknytning till fysikaliska frågeställningar.
 • använda och förstå begränsningarna i fysikaliska mätmetoder och instrument, och ha insikt om dess roll i samhället och tillämpa tekniken med samhällsansvar.
 • i text och diagram, enskilt och i grupp, utvärdera och redovisa fysikaliska mätningar.

Med ”fysikaliska” avses ovan den del av fysiken som ingår i kursinnehållet nedan.

Kursens huvudsakliga innehåll

Mekanik: Kraft, moment, rörelsemängd, rörelsemängdsmoment inom statik och partiklars dynamik. Inledning till fluidmekaniken. Tillämpningar inom bioteknikområdet.

Elektrostatik: Elektrisk kraft, fältstyrka och potential, Gauss' sats, elektriskt fält och elektrisk potential i metaller och dielektrika, principen för kondensatorn, elektrostatisk energi. Tillämpningar inom bioteknikområdet.

Magnetfält: Uppkomst, magnetisk kraft, magnetiska material och kretsar, magnetisk energi. Elektromagnetisk induktion. Växelfälts inverkan på kroppen. Tillämpningar inom bioteknikområdet.

Grundläggande vågbegrepp: Mekaniska vågor och akustik med tillämpning på gaser och vätskor. Elektromagnetiska vågors alstring, egenskaper för ljus, brytningslagen, polarisation, interferens och diffraktion. Koherens. Lasern. Tillämpningar inom bioteknikområdet.

Atomfysik: Spektroskopiska mätmetoder.

Generellt: Moderna fysikaliska metoder  med tillämpningar inom bioteknikområdet.

Behörighet

Grundkurser i matematik.

Litteratur

Young and Freedman: University Physics, Pearson (aktuell upplaga anslås på kursens hemsida senast fyra veckor innan kursstart).

Laborationsinstruktioner. Tillhandahålles av institutionen.

Examination

 • INL1 - Inlämningsuppgifter, 1,0, betygsskala: P, F
 • LAB1 - Laborationer, 2,0, betygsskala: P, F
 • TEN1 - Skriftlig tentamen, 6,0, betygsskala: A, B, C, D, E, FX, F

Krav för slutbetyg

•                     INL1 – Inlämningsuppgifter, 1,0 hp, betygsskala: P, F

•                     LAB1 – Laborationer, 2,0 hp, betygsskala: P, F

•                    TEN1 – Tentamen, 6,0 hp, betygsskala: A, B, C, D, E, FX, F

Ges av

SCI/Tillämpad fysik grundutbildning

Kontaktperson

Jan Linnros (linnros@kth.se)

Examinator

Jan Linnros <linnros@kth.se>

Versionsinformation

Kursplan gäller från och med HT2015.
Examinationsinformation gäller från och med HT2015.