Hoppa till huvudinnehållet

SK1151 Grundläggande fysik 9,0 hp

Välj termin och kursomgång

Välj termin och kursomgång för att se aktuell information och mer om kursen, såsom kursplan, studieperiod och anmälningsinformation.

Rubriker med innehåll från kursplan SK1151 (HT 2020–) är markerade med en asterisk ( )

Innehåll och lärandemål

Kursinnehåll

 • Mekanik: Vektorer, krafter, inertialsystem, Newtons lagar, arbete, effekt, energi, centralrörelse, masscentrum, tröghetsmoment, partikelsystem och tyngdpunktsrörelse, linjära svängningar, harmoniska svängningar, dämpade svängningar.
 • Vågrörelselära: harmoniska och sfäriska vågor, vågutbredning, mekaniska vågor, intensitet, reflektion, stående vågor. Elektromagnetiska vågor, polarisation, interferens, diffraktion, lasrar, grundläggande geometrisk optik.
 • Elektrostatik (elektriska och magnetiska egenskaper): Elektrisk kraft, fältstyrka och potential, Gauss' sats, elektriskt fält och elektrisk potential i metaller och dielektrika, principen för kondensatorn, elektrostatisk energi. Magnetisk kraft, magnetiska material, magnetisk energi. Elektromagnetisk induktion.

Lärandemål

Efter slutförd kurs ska studenten kunna:

 • lösa tekniska problem relevanta för sitt program som inkluderar mekaniska krafter och energisamband, elektriska och magnetiska fält, mekaniska och elektromagnetiska vågor, samt bedöma lösningens rimlighet.
 • använda fysikaliska mätmetoder och instrument samt redovisa resultat och utvärdera begränsningar.

Kursupplägg

Ingen information tillagd

Kurslitteratur och förberedelser

Särskild behörighet

Allmän och särskild behörighet för civilingenjörsprogram.

Rekommenderade förkunskaper

Ingen information tillagd

Utrustning

Ingen information tillagd

Kurslitteratur

Ingen information tillagd

Examination och slutförande

När kurs inte längre ges har student möjlighet att examineras under ytterligare två läsår.

Betygsskala

A, B, C, D, E, FX, F

Examination

 • INL1 - Inlämningsuppgifter, 1,5 hp, betygsskala: P, F
 • LAB1 - Laborationer, 1,5 hp, betygsskala: P, F
 • TENE - Tentamen elektromagnetism, 2,0 hp, betygsskala: P, F
 • TENM - Tentamen mekanik, 2,0 hp, betygsskala: P, F
 • TENV - Tentamen vågrörelselära, 2,0 hp, betygsskala: P, F

Examinator beslutar, baserat på rekommendation från KTH:s handläggare av stöd till studenter med funktionsnedsättning, om eventuell anpassad examination för studenter med dokumenterad, varaktig funktionsnedsättning.

Examinator får medge annan examinationsform vid omexamination av enstaka studenter.

Slutbetyg på kursen räknas ut genom en sammanvägning av poängresultaten från TENE, TENM och TENV.

Övriga krav för slutbetyg

Godkänt betyg i alla moment

Möjlighet till komplettering

Ingen information tillagd

Möjlighet till plussning

Nej

Examinator

Etiskt förhållningssätt

 • Vid grupparbete har alla i gruppen ansvar för gruppens arbete.
 • Vid examination ska varje student ärligt redovisa hjälp som erhållits och källor som använts.
 • Vid muntlig examination ska varje student kunna redogöra för hela uppgiften och hela lösningen.

Ytterligare information

Kurswebb

Ytterligare information om kursen kan hittas på kurswebben via länken nedan. Information på kurswebben kommer framöver flyttas till denna sida.

Kurswebb SK1151

Ges av

Huvudområde

Teknik

Utbildningsnivå

Grundnivå

Påbyggnad

Ingen information tillagd

Kontaktperson

Jonas Weissenrieder (jonas@kth.se)

Övrig information

Kursen genomförs i en svenskspråkig version med litteratur på engelska och ger relevanta förkunskaper för vidare kurser inom termodynamik, nummerisk analys, och dynamik.

Ersätter IM1601.