Hoppa till huvudinnehållet
Till KTH:s startsida Till KTH:s startsida

SK2002 Projektarbete i tillämpad fysik 15,0 hp

Välkommen till vår projektkurs i tillämpad fysik 15 hp. Mer information om kursen och registreringen hittas i kurs-pm (väjl termin och kursomgång i menyn till höger, länk kurs-pm finns längre ned).

Välj termin och kursomgång

Välj termin och kursomgång för att se aktuell information och mer om kursen, såsom kursplan, studieperiod och anmälningsinformation.

Kursval

Gäller för kursomgång

HT 2024 Start 2024-08-26 programstuderande

Anmälningskod

51101

Rubriker med innehåll från kursplan SK2002 (HT 2021–) är markerade med en asterisk ( )

Innehåll och lärandemål

Kursinnehåll

Projektarbetet består i ett självständigt arbete inom ett problemområde som bestäms av examinator. Det skall normalt utgöra en del av en fördjupning inom valt teknikområde och vara på avancerad nivå. Projektarbetet skall motsvara 10 veckors heltidsstudier. Arbetet ska redovisas i en skriftlig rapport och redovisas muntligt vid ett öppet seminarium.

Lärandemål

Efter avslutat kurs ska studenten kunna:

  • tillämpa relevanta kunskaper och färdigheter som förvärvats inom teknikområdet på ett givet problem.
  • visa förmåga att planera och genomföra kvalificerade uppgifter inom givna tidsramar.
  • visa förmåga att muntligt och skriftligt redogöra och diskutera sina slutsatser.

Kurslitteratur och förberedelser

Särskild behörighet

Grundläggande kunskaper motsvarande tre års studier på civilingenjörsutbildning. Examinator skall tillse att studenten har lämplig ämnesfördjupning samt att studenten avklarat tillräcklig del av tidigare studier innan projektbetet påbörjas.

Rekommenderade förkunskaper

Ingen information tillagd

Utrustning

Ingen information tillagd

Kurslitteratur

Ingen information tillagd

Examination och slutförande

När kurs inte längre ges har student möjlighet att examineras under ytterligare två läsår.

Betygsskala

A, B, C, D, E, FX, F

Examination

  • PRO1 - Projektuppgift, 15,0 hp, betygsskala: A, B, C, D, E, FX, F

Examinator beslutar, baserat på rekommendation från KTH:s handläggare av stöd till studenter med funktionsnedsättning, om eventuell anpassad examination för studenter med dokumenterad, varaktig funktionsnedsättning.

Examinator får medge annan examinationsform vid omexamination av enstaka studenter.

Övriga krav för slutbetyg

Projektarbetet redovisas skriftligt och muntligt på engelska eller svenska. (PRO1; 15 hp, betygsskala A/B/C/D/E/Fx/F)

Möjlighet till komplettering

Ingen information tillagd

Möjlighet till plussning

Nej

Examinator

Etiskt förhållningssätt

  • Vid grupparbete har alla i gruppen ansvar för gruppens arbete.
  • Vid examination ska varje student ärligt redovisa hjälp som erhållits och källor som använts.
  • Vid muntlig examination ska varje student kunna redogöra för hela uppgiften och hela lösningen.

Ytterligare information

Kursrum i Canvas

Registrerade studenter hittar information för genomförande av kursen i kursrummet i Canvas. En länk till kursrummet finns under fliken Studier i Personliga menyn vid kursstart.

Ges av

Huvudområde

Teknisk fysik

Utbildningsnivå

Avancerad nivå

Påbyggnad

Ingen information tillagd

Kontaktperson

Ulrich Vogt (ulrich.vogt@biox.kth.se)