SK2322 Optisk problemlösning, fortsättningskurs 2 3,0 hp

Problem Solving in Optics, Continuation Course 2

Kursomgång och genomförande

Kursomgångar saknas för tidigare och kommande terminer, samt för innevarande termin.

Kursinformation

Innehåll och lärandemål

Kursinnehåll *

Kursen är en problemlösningskurs utan traditionella föreläsningar. Det huvudsakliga kursinnehållet beror därför på val av problem.

Lärandemål *

Teknologen ska efter genomgången kurs ha visat sig kunna lösa optikrelaterade problem av den typ som kan förekomma i en realistisk yrkessituation

Kursupplägg

Ingen information tillagd

Kurslitteratur och förberedelser

Särskild behörighet *

Godkänt betyg på SK2300 (Optisk fysik, 6 hp) eller SK2400 (Kvantelektronik inkl elektrooptik, 9 hp) eller motsvarande.

Rekommenderade förkunskaper

Ingen information tillagd

Utrustning

Ingen information tillagd

Kurslitteratur

Beror på val av problem.

Examination och slutförande

Betygsskala *

A, B, C, D, E, FX, F

Examination *

  • INL1 - Inlämningsuppgifter, 3,0 hp, betygsskala: A, B, C, D, E, FX, F

Examinator beslutar, baserat på rekommendation från KTH:s samordnare för funktionsnedsättning, om eventuell anpassad examination för studenter med dokumenterad, varaktig funktionsnedsättning.

Examinator får medge annan examinationsform vid omexamination av enstaka studenter.

Övriga krav för slutbetyg *

Inlämningsuppgifter (INL1; 3 hp, betygsskala P/F).

Möjlighet till komplettering

Ingen information tillagd

Möjlighet till plussning

Ingen information tillagd

Examinator

Ulf Göran Manneberg

Ytterligare information

Kurswebb

Ytterligare information om kursen kan hittas på kurswebben via länken nedan. Information på kurswebben kommer framöver flyttas till denna sida.

Kurswebb SK2322

Ges av

SCI/Tillämpad fysik grundutbildning

Huvudområde *

Fysik, Teknisk fysik

Utbildningsnivå *

Avancerad nivå

Påbyggnad

Ingen information tillagd

Kontaktperson

Göran Manneberg (goran.manneberg@biox.kth.se)

Etiskt förhållningssätt *

  • Vid grupparbete har alla i gruppen ansvar för gruppens arbete.
  • Vid examination ska varje student ärligt redovisa hjälp som erhållits och källor som använts.
  • Vid muntlig examination ska varje student kunna redogöra för hela uppgiften och hela lösningen.

Övrig information

Kursen består av individuella problem valda i samråd mellan teknolog och examinator
Kursen bedrivs genom självverksamhet med inbokade handledningstillfällen med examinator.

Ges individuellt hela läsåret.