SK2340 Fourieroptik 6,0 hp

Fourier optics

Visa kursinformation utifrån vald termin och kursomgång:

Kursomgång och genomförande

Ingen kursomgång är vald

Välj termin och kursomgång ovan för att få information från rätt kursplan och kursomgång.

Kursinformation

Innehåll och lärandemål

Kursinnehåll *

 • 2-dimensionella Fouriertransformen, diskreta Fouriertransformen
 • Grunderna för skalär diffraktionsteori
 • Kirchhoff och Rayleigh-Sommerfeld diffraktionsteorier
 • Fresnel- och Fraunhoferdiffraktion
 • Vågoptisk analys av koherenta system
 • Frekvensanalys av optiska bildsystem
 • Bildbehandling

Lärandemål *

Det övergripande målet med kursen är att du ska kunna analysera optiska problem med hjälp av approximationer gjorda i Fourieroptik. Detta betyder att du ska kunna:

 • Beskriv den matematiska egenskaper av den tvådimensionella Fouriertransformen och förklara deras relevans för analys av linjära optiska system
 • Förklara grunderna av skalär diffraktionsteori
 • Analysera olika lösningsmetoder för Helmholtz ekvationen
 • Tillämpa Fresnel- och Fraunhoferapproximationer för att beräkna diffraktionsmönster av optiska komponenter
 • Reflektera över de fysikaliska konsekvenserna av diffraktion och deras påverkan på upplösningen i optiska bildsystem

Kursupplägg

Ingen information tillagd

Kurslitteratur och förberedelser

Särskild behörighet *

Kunskap om fysiken som beskriver elektromagnetisk strålning (SK1120 Vågrörelselära, 6 hp eller motsvarande) och i grundläggande matematik (vektoranalys, integraler, differentialekvationer).

Rekommenderade förkunskaper:
Kunskaper i optik (SK2300 Optisk fysik, 6 hp eller motsvarande) är en fördel, men inte obligatoriskt. Grundläggande kunskaper i programmering i MATLAB rekommenderas starkt, men kan eventuellt förvärvas under kursen.

Rekommenderade förkunskaper

Ingen information tillagd

Utrustning

Ingen information tillagd

Kurslitteratur

Joseph W. Goodman, Introduction to Fourier Optics, Third edition (2004), Roberts and Company publishers

En av de bästa böckerna inom optisk fysik, passar både för självstudier och för referens.

Examination och slutförande

När kurs inte längre ges har student möjlighet att examineras under ytterligare två läsår.

Betygsskala *

A, B, C, D, E, FX, F

Examination *

 • LAB1 - Laboration, 2,0 hp, betygsskala: P, F
 • PRO1 - Projektuppgift, 4,0 hp, betygsskala: A, B, C, D, E, FX, F

Examinator beslutar, baserat på rekommendation från KTH:s samordnare för funktionsnedsättning, om eventuell anpassad examination för studenter med dokumenterad, varaktig funktionsnedsättning.

Examinator får medge annan examinationsform vid omexamination av enstaka studenter.

LAB1: Datorlaboration, Betyg G/U

PRO1: Projektredovisning, Betyg A-F

Övriga krav för slutbetyg *

För godkänt på kursen måste du klara laborationen och projektredovisning (simulering av ett optiskt system baserad på Fourieroptik) .

Möjlighet till komplettering

Ingen information tillagd

Möjlighet till plussning

Ingen information tillagd

Examinator

Sergei Popov

Etiskt förhållningssätt *

 • Vid grupparbete har alla i gruppen ansvar för gruppens arbete.
 • Vid examination ska varje student ärligt redovisa hjälp som erhållits och källor som använts.
 • Vid muntlig examination ska varje student kunna redogöra för hela uppgiften och hela lösningen.

Ytterligare information

Kurswebb

Ytterligare information om kursen kan hittas på kurswebben via länken nedan. Information på kurswebben kommer framöver flyttas till denna sida.

Kurswebb SK2340

Ges av

SCI/Tillämpad fysik grundutbildning

Huvudområde *

Fysik, Teknisk fysik

Utbildningsnivå *

Avancerad nivå

Påbyggnad

Ingen information tillagd

Kontaktperson

Sergei Popov (sergeip@kth.se)

Övrig information

kursen kan komma att ställas in om det är färre än 5 anmälda