SK2360 Lasermätteknik och optisk mätteknik 6,0 hp

Laser Metrology and Optical Metrology

OBS!

Detta är en nedlagd kurs.

 • Utbildningsnivå

  Avancerad nivå
 • Huvudområde

  Fysik
  Teknisk fysik
 • Betygsskala

  A, B, C, D, E, FX, F

Sista planerade examination: VT20.

Det finns inget planerat kurstillfälle.

Lärandemål

Kursens huvudsyften är att: ge kännedom om optiska mätmetoder hos alla kategorier av MMT-civilingenjörer, för att säkerställa att detta alternativ finns med vid lösning av mätproblem; skapa kännedom hos målgruppen om modern optronik; skapa vana vid teknisk presentation inför icke-teknisk publik. Teknologen ska efter kursen kunna:

 • föreslå mätstrategier byggande på optik och laser, och grovt bedöma dessas funktionalitet i konkurrens med andra mätsystem
 • presentera sådana lösningar inför beslutande grupper bestående av icketekniskt skolade på ett företag, så att företaget har beslutsunderlag
 • läsa artiklar om tekniska landvinningar på området i tidskrifter av nivå Scientific American och kondensera detta till en redovisning inför ovannämnda grupptyp.

Kursens huvudsakliga innehåll

Repetition av optik. Laser och laserstrålning, optiska fibrer. Avstånds- och hastighetsmätning. Mätning i bilder. Holografiska metoder.

Behörighet

Rekommenderade förkunskaper: SK1112 (Elektromagnetism och vågrörelselära, 9 hp) eller motsvarande.

Litteratur

Meddelas på kursens hemsida senast fyra veckor innan kursstart.

Examination

 • RED1 - Muntlig redovisning, 2,0, betygsskala: P, F
 • TEN1 - Tentamen, 4,0, betygsskala: A, B, C, D, E, FX, F

Krav för slutbetyg

Examinationen bygger på två delar:
Artikel om teknisk nyhet på engelska eller annat ickesvenskt språk ska kondenseras till en presentation tänkt att hållas inför icke-ingenjörer. Redovisas som föredragning inför andra teknologer (RED1; 2 hp, betygsskala P/F).
Muntlig tentamen där bredd och helhetssyn på ämnet redovisas inför examinator (TEN1; 4 hp, betygsskala A/B/C/D/E/Fx/F).

Ges av

SCI/Tillämpad fysik grundutbildning

Kontaktperson

Göran Manneberg (goran.manneberg@biox.kth.se)

Examinator

Ulf Göran Manneberg <goran.manneberg@biox.kth.se>

Versionsinformation

Kursplan gäller från och med HT2007.
Examinationsinformation gäller från och med HT2007.