Hoppa till huvudinnehållet

SK2402 Fotonikens grundprinciper 7,5 hp

Kursen ger grunderna för hur ljus skapas, transmitteras, manipuleras och detekteras i fotoniska komponenter. Med den grunden kan man förstå och förutsäga hur optiska komponenter såsom optiska fibrer, resonatorer, lasrar och modulatorer fungerar. Sådana komponenter används idag flitigt inom telekommunikation, informationsteknologi och sensorer, i tillämpningar alltifrån miljö- och sjukvård till rymdteknologi.

Välj termin och kursomgång

Välj termin och kursomgång för att se information från rätt kursplan och kursomgång.

Rubriker med innehåll från kursplan SK2402 (HT 2019–) är markerade med en asterisk ( )

Innehåll och lärandemål

Kursinnehåll

Kursen täcker de fysikaliska principerna bakom grundläggande fotoniska komponenter såsom lasrar, modulatorer, optiska fibrer och detektorer, vilka skapar, transmitterar, manipulerar eller detekterar ljus.

Mer specifikt täcker kursen följande ämnen:

 • Elektromagnetisk optik
 • Optisk strålpropagering
 • Vågledare
 • Kopplad modteori
 • Optik i periodiska strukturer
 • Optiska resonatorer
 • Akusto-optik
 • Elektro-optik
 • Ickelinjär optik
 • Ultrasnabb optik
 • Skapande och detektering av ljus

Lärandemål

Efter genomgången kurs ska studenten kunna

 • förklara de fysikaliska principerna för hur ljus skapas, transmitteras, manipuleras och detekteras i enkla optiska komponenter.
 • välja, tillämpa och härleda lämpliga modeller för att förutsäga och analysera responsen hos grundläggande optiska komponenter såsom optiska vågledare, resonatorer, modulatorer, frekvenskonverterare, koherenta ljuskällor, optiska förstärkare, lasrar och detektorer.
 • identifiera och diskutera när de olika modellerna är tillämpbara.
 • genomföra experimentellt arbete med inriktning mot fotonik
 • analysera och presentera data från experimentell utrustning samt från simuleringar
 • lösa praktiska och teoretiska problem inom fotoniken med hjälp av relevant litteratur inom området.

Kursupplägg

Ingen information tillagd

Kurslitteratur och förberedelser

Särskild behörighet

Minst 120 hp inom teknik och naturvetenskap samt kunskaper i engelska B eller motsvarande.

Rekommenderade förkunskaper

Ingen information tillagd

Utrustning

Ingen information tillagd

Kurslitteratur

B. E. A. Saleh and M. C. Teich, “Fundamentals of Photonics”, Wiley series in Pure and Applied Optics, J. Wiley & Sons Publ. Information om upplaga samt eventuell ytterligare litteratur meddelas i kurs-PM.

Examination och slutförande

När kurs inte längre ges har student möjlighet att examineras under ytterligare två läsår.

Betygsskala

A, B, C, D, E, FX, F

Examination

 • INL1 - Inlämningsuppgifter, 2,5 hp, betygsskala: P, F
 • LAB1 - Laborationer, 1,0 hp, betygsskala: P, F
 • TEN1 - Tentamen, 4,0 hp, betygsskala: A, B, C, D, E, FX, F

Examinator beslutar, baserat på rekommendation från KTH:s samordnare för funktionsnedsättning, om eventuell anpassad examination för studenter med dokumenterad, varaktig funktionsnedsättning.

Examinator får medge annan examinationsform vid omexamination av enstaka studenter.

Examinator beslutar, i samråd med KTH:s samordnare för funktionsnedsättning (Funka), om eventuell anpassad examination för studenter med dokumenterad, varaktig funktionsnedsättning. Examinator får medge annan examinationsform vid omexamination av enstaka studenter.

Övriga krav för slutbetyg

Kursen examineras genom skriftlig tentamen (TEN1; 4 hp, betygsskala A/B/C/D/E/Fx/F), samt godkända inlämningsuppgifter (INL1; 2,5 hp, betygsskala P/F) och laborationer (LAB1; 1,0 hp, betygsskala P/F). Betyget på TEN1 avgör betyget på kursen.

Möjlighet till komplettering

Ingen information tillagd

Möjlighet till plussning

Ja

Examinator

Profile picture Katia Gallo

Etiskt förhållningssätt

 • Vid grupparbete har alla i gruppen ansvar för gruppens arbete.
 • Vid examination ska varje student ärligt redovisa hjälp som erhållits och källor som använts.
 • Vid muntlig examination ska varje student kunna redogöra för hela uppgiften och hela lösningen.

Ytterligare information

Kurswebb

Ytterligare information om kursen kan hittas på kurswebben via länken nedan. Information på kurswebben kommer framöver flyttas till denna sida.

Kurswebb SK2402

Ges av

SCI/Tillämpad fysik

Huvudområde

Teknisk fysik

Utbildningsnivå

Avancerad nivå

Påbyggnad

Ingen information tillagd

Kontaktperson

Katia Gallo (gallo@kth.se)