Hoppa till huvudinnehållet
Inför kursvalSK2511 Den biologiska cellens fysik II 6,0 hpAdministrera Om kursen

Kursen behandlar den biologiska cellens elektriska egenskaper.

Kursomgångar saknas för tidigare och kommande terminer, samt för innevarande termin.
* Informationen tillhör Kursplan SK2511 (HT 2009–)

Innehåll och lärandemål

Kursinnehåll

Seminarier:

Undervisning sker i form av seminarier vart deltagare tar aktiv del i diskussioner. Samtalsämnen: cellens elektriska potential, generande av potential, aktionspotentialer, modellbeskrivningar, kabel modellen, Hodgkin-Huxley modellen, nervceller, spänningsreglerade jonkanaler.

Laboration:

Elektrofysiologisk mätning av cellens potential.

Lärandemål

Kursen skall ge

  • kunskaper om de grundläggande fysikaliska principerna för cellers elektriska egenskaper
  • matematiska modeller för att beskriva membran och aktions potentialer
  • kunskaper om elektrofysiologiska mätmetoder

Kursupplägg

Ingen information tillagd

Kurslitteratur och förberedelser

Särskild behörighet

Matematik motsvarande F2. Den biologiska cellens fysik (SK2510) eller motsvarande.

Rekommenderade förkunskaper

SK2510 Den biologiska cellens fysik I

Utrustning

Ingen information tillagd

Kurslitteratur

Weiss TF, “Cellular Biophysics, vol 2:Electrical properties”, MIT Press 1997

Examination och slutförande

När kurs inte längre ges har student möjlighet att examineras under ytterligare två läsår.

Betygsskala

A, B, C, D, E, FX, F

Examination

  • INL1 - Inlämningsuppgifter, 1,5 hp, betygsskala: P, F
  • LAB1 - Laboration, 1,5 hp, betygsskala: P, F
  • TEN1 - Tentamen, 3,0 hp, betygsskala: A, B, C, D, E, FX, F

Examinator beslutar, baserat på rekommendation från KTH:s samordnare för funktionsnedsättning, om eventuell anpassad examination för studenter med dokumenterad, varaktig funktionsnedsättning.

Examinator får medge annan examinationsform vid omexamination av enstaka studenter.

Övriga krav för slutbetyg

Inlämningsuppgifter (INL1; 1,5 hp).
Laboration (LAB1; 1,5 hp).
Skriftlig tentamen (TEN1; 3 hp).

Möjlighet till komplettering

Ingen information tillagd

Möjlighet till plussning

Ingen information tillagd

Examinator

Profile picture Marina Zelenina

Etiskt förhållningssätt

  • Vid grupparbete har alla i gruppen ansvar för gruppens arbete.
  • Vid examination ska varje student ärligt redovisa hjälp som erhållits och källor som använts.
  • Vid muntlig examination ska varje student kunna redogöra för hela uppgiften och hela lösningen.

Ytterligare information

Kurswebb

Ytterligare information om kursen kan hittas på kurswebben via länken nedan. Information på kurswebben kommer framöver flyttas till denna sida.

Kurswebb SK2511

Ges av

SCI/Tillämpad fysik grundutbildning

Huvudområde

Bioteknik, Fysik, Teknisk fysik

Utbildningsnivå

Avancerad nivå

Påbyggnad

Ingen information tillagd

Kontaktperson

Marina Zelenina, marinaz@kth.se

Övrig information

Kursen ges för sista gången VT18, ersätts av SK2512