SK2520 Experimentella metoder inom molekylär biofysik 8,0 hp

Experimental Methods in Molecular Biophysics

Kursen behandlar hur olika experimentella biofysikaliska metoder kan användas för att undersöka biomolekylers egenskaper (deras struktur, dynamik, växelverkan), samt ger en överblick hur dessa metoder används i praktiken inom bioteknologi, läkemedelsutveckling och akademisk forskning.

 • Utbildningsnivå

  Avancerad nivå
 • Huvudområde

  Bioteknik
  Fysik
  Teknisk fysik
 • Betygsskala

  A, B, C, D, E, FX, F

Kurstillfällen/kursomgångar

HT19 för programstuderande

HT19 SAP för Study Abroad Programme (SAP)

 • Perioder

  HT19 P1 (4,0 hp), P2 (4,0 hp)

 • Anmälningskod

  10063

 • Kursen startar

  2019-08-26

 • Kursen slutar

  2020-01-14

 • Undervisningsspråk

  Engelska

 • Studielokalisering

  AlbaNova

 • Undervisningstid

  Dagtid

 • Undervisningsform

  Normal

 • Antal platser

  Ingen begränsning

 • Kursansvarig

  Jerker Widengren <jwideng@kth.se>

 • Målgrupp

  Only SAP-students. Students from UCAS only.

  Physics Background

 • Anmälan

  Fullfölj anmälan för kursen på antagning.se via denna anmälningslänk.
  Observera att anmälan måste slutföras på antagning.se genom egen inloggning.

HT18 för Study Abroad Programme (SAP)

 • Perioder

  HT18 P1 (4,0 hp), P2 (4,0 hp)

 • Anmälningskod

  10010

 • Kursen startar

  2018-08-27

 • Kursen slutar

  2019-01-14

 • Undervisningsspråk

  Engelska

 • Studielokalisering

  AlbaNova

 • Undervisningstid

  Dagtid

 • Undervisningsform

  Normal

 • Antal platser

  Ingen begränsning

 • Schema

  Schema (nytt fönster)

 • Kursansvarig

  Jerker Widengren <jwideng@kth.se>

 • Målgrupp

  Only SAP-students. Students from UCAS only.

  Physics Background

HT18 för programstuderande

Lärandemål

Kursen behandlar olika experimentella biofysikaliska metoder och exempel som visar hur dessa kan användas för att undersöka biomolekylers egenskaper (deras struktur, dynamik, växelverkan). Efter genomgången kurs förväntas studenterna:

 • översiktligt kunna redogöra för de huvudsakliga kategorierna av biomolekyler som finns i människokroppen, samt deras huvudsakliga funktioner och uppbyggnad
 • kunna redogöra för och förklara hur växelverkan sker mellan biomolekyler och elektromagnetisk strålning
 • veta vilka moderna spektroskopiska tekniker som används inom molekylär biofysik
 • kunna redogöra för de fysikaliska principerna som dessa tekniker baseras på
 • utifrån kunskap om de fysikaliska principerna kunna bedöma och motivera vilken eller vilka tekniker som är mest lämpad(e) för att erhålla information om olika biomolekylära egenskaper och interaktioner
 • översiktligt kunna redogöra för hur dessa metoder används i praktiken inom bioteknologi, läkemedelsutveckling, klinisk diagnostik och akademisk forskning.

Kursens huvudsakliga innehåll

Biomolekylers grundläggande egenskaper och uppbyggnad. Grundläggande termodynamik rörande biomolekyler, deras dynamik och interaktioner. Principerna för följande metoder: IR-, Fluorescens-, Kärnspinnresonans-, Elektronspinnresonans-, Cirkulär Dichroism-, och Raman-spektroskopi, Masspektrometri. Röntgenkristallografi. Elektronmikroskopi, Ytplasmonresonans, Atomic Force Microscopy. Översikt över applikationer av dessa tekniker inom akademisk forskning, läkemedels- och bioteknologisk industri, samt inom sjukvården.

Föreläsningar (34 h), laborationer/övningar (8 h), projektuppgift, kontrollskrivningar, studiebesök (6 h).

Behörighet

Uppnådd BSc på något av programmen CMATD,CDATE,CELTE,CTFYS,CMAST,CFATE, eller

godkända kurser i matematik och fysik, motsvarande minst de kurser i dessa ämnen som ges på ovanstående program under de första tre åren.

Rekommenderade förkunskaper:
Grundläggande kunskaper i kvantmekanik och optik önskvärda, men ej absolut nödvändiga.

Litteratur

Nathan R. Zaccai, Igor N. Serdyuk, Joseph Zaccai. Methods in Molecular Biophysics Structure, Dynamics, Function for Biology and Medicine, 2nd Edition. Cambridge University Press

(aktuell upplaga anslås på kursens hemsida senast fyra veckor innan kursstart).

Vetenskapliga artiklar.

Laborationsinstruktioner.

Examination

 • LAB1 - Laborationer, 2,0, betygsskala: P, F
 • PRO1 - Projekt, 1,0, betygsskala: P, F
 • TEN1 - Tentamen, 5,0, betygsskala: A, B, C, D, E, FX, F

Kursen examineras genom 5h skriftlig tentamen (TEN1; 5 hp, betygsskala A-F), projektuppgift som redovisas muntligt (PRO1; 1 hp, betygsskala P/F), samt godkända laborationer, övningar och närvaro på studiebesök (LAB1; 2 hp, betygsskala P/F).

Ges av

SCI/Tillämpad fysik grundutbildning

Kontaktperson

Jerker Widengren (jwideng@kth.se)

Examinator

Jerker Widengren <jwideng@kth.se>

Versionsinformation

Kursplan gäller från och med HT2017.
Examinationsinformation gäller från och med HT2007.