SK2540 Ultraljudsfysik och tillämpningar 6,0 hp

Physics and Applications of Ultrasound

Kursen behandlar grundläggande fysikaliska principer, instrumentdesign, och biomedicainska tillämpningar av ultraljud. Speciellt fokus ligger på medicinsk diagnostik och terapi med ultraljud.

Kursomgång och genomförande

Kursomgångar saknas för tidigare och kommande terminer, samt för innevarande termin.

Kursinformation

Innehåll och lärandemål

Kursinnehåll *

Föreläsningar

Fysikaliska grunder till akustisk vågutbredning: Vågekvationen. Akustiska storheter så som förskjutning, hastighet och tryck, fashastighet, akustisk impedans, energi och intensitet. Akustiska vågformer så som kompressionsvågor och skjuvvågor. Reflektion, refraktion och transmission. Absorption och dämpning. Diffraktion, närfält och fjärrfält. Icke-linjära effekter. Akustisk strömning. Kavitation. Piezoelektricitet och piezoelektriska material. Biologiska effekter av ultraljud.

Instrumentering: Design av ultraljudgivare/transducers. Elektronisk riktning och fokusering av ultraljud. Materials akustiska egenskaper. Resonatorer. Akustiska linser. Förstärkning och filtrering vid ultraljudsavbildning.

Tillämpningar av ultraljud: Diagnostik/avbildning. Doppler. Högeffektstillämpningar/terapi. Grundläggande anatomiska och funktionella mätningar med ultraljud, inklusive användandet av ultraljud på radiologiska, kardiologiska, vaskulära och gynekologiska avdelningar.

Laborationer

Laborationer utförs normalt i grupper om två eller fler personer och uppföljs normalt med en skriftlig laborationsrapport.

Lärandemål *

Efter avslutad kurs ska studenten kunna:

  • Beskriva akustiska storheter och deras förhållanden, nämligen, förskjutning, tryck, partikelhastighet, fashastighet, akustisk impedans, absorption, energi och intensitet
  • Utföra beräkningar med ovanstående storheter för att kunna designa och optimera funktionen av en ultraljudgivare för givna ställda specifikationer
  • Beskriva de fysikaliska principerna bakom, och ge exempel på applikationer av icke-linjära effekter så som akustisk strömning och kavitation
  • Förklara den fysikaliska bakgrunden till, och beskriva systemdesignen hos olika biomedicinska tillämpningsområden som behandlas i kursen (se Innehåll)
  • Tolka ultraljudbilder i diagostiska sammanhang, based på förståelse för ultraljudets växelverkan med vävnad.

Kursupplägg

Ingen information tillagd

Kurslitteratur och förberedelser

Särskild behörighet *

Kunskaper i fysik motsvarande SK1102 (Klassisk fysik).

Rekommenderade förkunskaper

Ingen information tillagd

Utrustning

Ingen information tillagd

Kurslitteratur

J. D. N. Cheeke: "Fundamentals and Applications of Ultrasonic Waves", CRC Series in Pure and Applied Physics.

P. R. Hoskins, K. Martin and A. Thrush: "Diagnostic Ultrasound, Physics and Equipment", 2nd Edition, Cambridge Medicine.

Complement: L. E. Kinsler, A. R. Frey, A. B. Coppens and J. V. Frey, Fundamentals of Acoustics, John Wiley & Sons, Inc.

Examination och slutförande

Betygsskala *

A, B, C, D, E, FX, F

Examination *

  • LABA - Laborationer, 1,5 hp, betygsskala: P, F
  • TENA - Skriftlig tentamen, 4,5 hp, betygsskala: A, B, C, D, E, FX, F

Examinator beslutar, baserat på rekommendation från KTH:s samordnare för funktionsnedsättning, om eventuell anpassad examination för studenter med dokumenterad, varaktig funktionsnedsättning.

Examinator får medge annan examinationsform vid omexamination av enstaka studenter.

Övriga krav för slutbetyg *

Kursen examineras genom skriftlig tentamen (TEN1; 4,5 hp, betygsskala A/B/C/D/E/Fx/F), samt godkänd laboration (LAB1, 1,5 hp, betygsskala P/F).

Möjlighet till komplettering

Ingen information tillagd

Möjlighet till plussning

Ingen information tillagd

Examinator

Martin Viklund

Ytterligare information

Kurswebb

Ytterligare information om kursen kan hittas på kurswebben via länken nedan. Information på kurswebben kommer framöver flyttas till denna sida.

Kurswebb SK2540

Ges av

SCI/Tillämpad fysik grundutbildning

Huvudområde *

Fysik, Teknisk fysik

Utbildningsnivå *

Avancerad nivå

Påbyggnad

Ingen information tillagd

Kontaktperson

Martin Viklund (martin.wiklund@biox.kth.se)

Etiskt förhållningssätt *

  • Vid grupparbete har alla i gruppen ansvar för gruppens arbete.
  • Vid examination ska varje student ärligt redovisa hjälp som erhållits och källor som använts.
  • Vid muntlig examination ska varje student kunna redogöra för hela uppgiften och hela lösningen.

Övrig information

Kursen är nedlagd - Ersätts av HL2010