Hoppa till huvudinnehållet

SK2710 Spinnelektronik 8,0 hp

VT2020: the course is cancelled due to too few registered participants.

Välj termin och kursomgång

Välj termin och kursomgång för att se information från rätt kursplan och kursomgång.

Rubriker med innehåll från kursplan SK2710 (HT 2007–) är markerade med en asterisk ( )

Innehåll och lärandemål

Kursinnehåll

 • Magnetiska och icke-magnetiska metaller
 • Elektrontransport
 • Gigantisk MagnetoResistans (GMR)
 • Spinnberoende tunnling
 • Mikromagnetism
 • Elektroniskt brus i magnetiska material och kretsar
 • Tunna filmer och nano-tillverkningstekniker
 • Spinn-överföringsvridmoment
 • Spinntransport i halvledare
 • Spin-valve och spin-tunnel komponenter i datalagring, MRAM, sensorer.

Lärandemål

Målsättningen är att du skall förstå de fysikaliska principerna som ligger bakom magnetism och transport i nanostrukturer, med betoning på tillämpningar inom spinn-baserade minnen och logikkretsar. Med en bättre förståelse efter den här kursen så kan du:

 • identifiera olika sorters magnetism i material, beräkna grundläggande mikroskopiska parametrar för ett material utifrån nödvändiga makroskopiska egenskaper, beskriva de huvudsakliga spinntransportegenskaperna;
 • jämföra material beträffande deras magnetiska och transport egenskaper, förklara orsakerna till de huvudsakliga spinntransporteffekterna och analysera deras betydelse relativt tekniska tillämpningar;
 • finna ideala material för spinntronik från de teoretiska grunderna inom magnetism och elektrontransport, generalisera begrepp för tillämpningar som relaterar till spinntransport, använda den förvärvade kunskapen från kursen till att spekulera kring nya transporttillämpningar baserade på spinn.

Kursupplägg

Ingen information tillagd

Kurslitteratur och förberedelser

Särskild behörighet

Rekommenderade förkunskaper: Grundläggande Modern Fysik/Kvantmekanik är ett krav. Fasta tillståndets fysik (Kittel nivå) är en fördel.

Rekommenderade förkunskaper

Ingen information tillagd

Utrustning

Ingen information tillagd

Kurslitteratur

Utdelat material: V. Korenivski and J. C. Slonczewski ”Introduction to Spintronics”.

Examination och slutförande

När kurs inte längre ges har student möjlighet att examineras under ytterligare två läsår.

Betygsskala

A, B, C, D, E, FX, F

Examination

 • INL1 - Inlämningsuppgifter, 6,0 hp, betygsskala: A, B, C, D, E, FX, F
 • LAB1 - Laborationer, 2,0 hp, betygsskala: P, F

Examinator beslutar, baserat på rekommendation från KTH:s samordnare för funktionsnedsättning, om eventuell anpassad examination för studenter med dokumenterad, varaktig funktionsnedsättning.

Examinator får medge annan examinationsform vid omexamination av enstaka studenter.

Övriga krav för slutbetyg

Kursen examineras genom skriftliga inlämningsuppgifter (INL1; 6 hp, betygsskala A/B/C/D/E/Fx/F), samt godkänd laboration i elektrontransportmätningar (LAB1; 2 hp, betygsskala P/F).

Möjlighet till komplettering

Ingen information tillagd

Möjlighet till plussning

Nej

Examinator

Profile picture Vladislav Korenivski

Etiskt förhållningssätt

 • Vid grupparbete har alla i gruppen ansvar för gruppens arbete.
 • Vid examination ska varje student ärligt redovisa hjälp som erhållits och källor som använts.
 • Vid muntlig examination ska varje student kunna redogöra för hela uppgiften och hela lösningen.

Ytterligare information

Kurswebb

Ytterligare information om kursen kan hittas på kurswebben via länken nedan. Information på kurswebben kommer framöver flyttas till denna sida.

Kurswebb SK2710

Ges av

SCI/Tillämpad fysik grundutbildning

Huvudområde

Fysik, Teknisk fysik

Utbildningsnivå

Avancerad nivå

Påbyggnad

Ingen information tillagd

Kontaktperson

Vladislav Korenivski (vk@kth.se)