SK2754 Avancerade halvledarmaterial 7,5 hp

Advanced Semiconductor Materials

Kursomgång och genomförande

Kursomgångar saknas för tidigare och kommande terminer, samt för innevarande termin.

Kursinformation

Innehåll och lärandemål

Kursinnehåll *

Enkla och sammansatta halvledarmaterial, skillnad i bandstrukturer mellan dem, kristallstruktur, elektriska- och optiska egenskaper, dopämne (grunda och djupa nivåer), bulk och epitaxiella kristalltillväxttekniker, heterostrukturer, kvantbrunnar, kvanttrådar, kvantprickar, bandgap engineering, optiska och elektroniska komponenter, processteknik för att tillverka komponenter, organiska halvledare.

Lärandemål *

Kursens mål är att ge

  1. kunskap om skillnader i bandstrukturer hos halvledare med direkt och indirekt bandgap, dess transport- och optiska egenskaper,
  2. förståelse av olika bulk och epitaxiella tekniker för att tillverka sammansatta halvledarmaterial,
  3. nyttjandet av dopning samt användbarhet av heterostukturer bestående av sammansatta halvledare för diverse optiska och elektroniska komponenter,
  4. introduktion till organiska halvledare.

Efter kursen skall eleven kunna använda olika egenskaper hos sammansatta halvledare för att skapa högpresterande elektroniska- och optiska komponentstrukturer. Man skall kunna föreslå olika processer för att tillverka dem samt relatera dess prestanda till komponentuppbyggnad. Man kommer att föstå hur en organisk halvledare fungerar.t

Kursupplägg

Ingen information tillagd

Kurslitteratur och förberedelser

Särskild behörighet *

Kandidatexamen i fysik, elektroteknik eller ekvivalent examen. Kunskaper i fasta tillståndets fysik

Rekommenderade förkunskaper

Ingen information tillagd

Utrustning

Ingen information tillagd

Kurslitteratur

Semiconductor Devices, Jasprit Singh. Upplaga: Förlag: John Wiley & Sons År:2001 ISBN: 0-471-36245-X

Examination och slutförande

När kurs inte längre ges har student möjlighet att examineras under ytterligare två läsår.

Betygsskala *

A, B, C, D, E, FX, F

Examination *

  • TEN1 - Tentamen, 7,5 hp, betygsskala: A, B, C, D, E, FX, F

Examinator beslutar, baserat på rekommendation från KTH:s samordnare för funktionsnedsättning, om eventuell anpassad examination för studenter med dokumenterad, varaktig funktionsnedsättning.

Examinator får medge annan examinationsform vid omexamination av enstaka studenter.

Tentan består av två delar. Del 1 är kunskapsprov och del 2 är laborationer. För att få betyg Fx och högre måste man bli godkänd på båda delarna. Det finns 4 st. laborationer, nämligen, MOVPE, röntgen-diffraktometri, fotoluminescens och Hall-effekt mätning. En labbrapport till vardera laboration bör lämnas in. En godkänt rapport är ett krav för att få betyg A-Fx. ; Andel rätt i tentamen ger följande betyg. F:

Övriga krav för slutbetyg *

Godkänt betyg i alla moment

Möjlighet till komplettering

Ingen information tillagd

Möjlighet till plussning

Ingen information tillagd

Examinator

Sebastian Lourdudoss

Etiskt förhållningssätt *

  • Vid grupparbete har alla i gruppen ansvar för gruppens arbete.
  • Vid examination ska varje student ärligt redovisa hjälp som erhållits och källor som använts.
  • Vid muntlig examination ska varje student kunna redogöra för hela uppgiften och hela lösningen.

Ytterligare information

Kurswebb

Ytterligare information om kursen kan hittas på kurswebben via länken nedan. Information på kurswebben kommer framöver flyttas till denna sida.

Kurswebb SK2754

Ges av

SCI/Tillämpad fysik

Huvudområde *

Teknisk fysik

Utbildningsnivå *

Avancerad nivå

Påbyggnad

Ingen information tillagd

Kontaktperson

Sebastian Lourdudoss (slo@kth.se)

Övrig information

Kursen ges för sista gången HT17. Ersätts av SK2822