SK2772 Kemi för nanoteknik 5,0 hp

Chemistry for Nanotechnology

Visa kursinformation utifrån vald termin och kursomgång:

Kursomgång och genomförande

Ingen kursomgång är vald

Välj termin och kursomgång ovan för att få information från rätt kursplan och kursomgång.

Kursinformation

Innehåll och lärandemål

Kursinnehåll *

Ett fundamentalt forskningområde inom nanoteknik omfattar tillförlitliga metoder för syntes/tillverkning av väldefinerade nanostrukturer/nanopartiklar, förändringen av och funktionaliteten hos dessa samt organiserandet av dem i större hierarkiska och funktionella strukturer.

Syftet med denna kurs är att introducera grunderna för termodynamik och kinetik i nanotillverkningsprocesser i lösningsfas. Definitioner och beräkningar med entalpi (H), entropi (S) och Gibbs fria energi (G) diskuteras och deras roller vid reaktioner undersöks med exempel. Grundläggande kemiska beräkningar för processer för lösning och utfällning undersöks med avseende på lösningsjämvikt. Elektrokemiska processer för substratbehandling, även kända som redoxreaktioner, introduceras tillsammans de styrande principerna. Icke-elektriska, elektrokemiska och elektroforetiska processer diskuteras. Exempel på kontrol och användning av elektrokemiska processer vid riktad, eller selektiv, etsning eller deponering presenteras. Några vanliga processer för renrumshanterning av substrat diskuteras med betoning på typen av risker vid användning av kemikalierna.

Lärandemål *

Efter avslutad kurs ska studenterna kunna:

  • Beskriva fundamentala termodynamiska parametrar för kemiska processer och deras samband
  • Förklara processer som drivs av entalpi jämfört med entropi
  • Beskriva utfällningsprocesser och förklara bakomliggande principer för kontroll av storlek och morfologi
  • Tillämpa kemiska processer för nanomaterialtillverkning, riktad etsning/deponering
  • Redogöra för riskerna med hantering av kemikalier med olika innehåll och styrka

Kursupplägg

Ingen information tillagd

Kurslitteratur och förberedelser

Särskild behörighet *

Kandidatexamen i fysik, elektroteknik, materialvetenskap, kemi eller motsvarande, inklusive kurser i matematik motsvarande minst 20 hp och kurser i fysik motsvarande minst 30 hp.

Rekommenderade förkunskaper

Ingen information tillagd

Utrustning

Ingen information tillagd

Kurslitteratur

Nanomaterials and Nanochemistry,  C. Brechignac P. Houdy M. Lahmani (Eds.), ISBN 978-3-540-72992-1 Springer Berlin Heidelberg New York (tillgänglig on line via följande adress: http://folk.ntnu.no/fredrol/Nanomaterials%20and%20Nanochemistry.pdf)

Nanochemistry: A Chemical Approach to Nanomaterials by Geoffrey A Ozin, ISBN: 9781847558954, RSC Publishing

• Föreläsningsanteckningar och referenslitteratur.

Examination och slutförande

Betygsskala *

A, B, C, D, E, FX, F

Examination *

  • INL1 - Inlämningsuppgift, 1,0 hp, betygsskala: P, F
  • TEN1 - Skriftlig tentamen, 4,0 hp, betygsskala: A, B, C, D, E, FX, F

Examinator beslutar, baserat på rekommendation från KTH:s samordnare för funktionsnedsättning, om eventuell anpassad examination för studenter med dokumenterad, varaktig funktionsnedsättning.

Examinator får medge annan examinationsform vid omexamination av enstaka studenter.

Övriga krav för slutbetyg *

Inlämningsuppgift och tentamen är obligatoriska för slutförande av kursen.

Möjlighet till komplettering

Ingen information tillagd

Möjlighet till plussning

Ingen information tillagd

Examinator

Muhammet Toprak

Ytterligare information

Kurswebb

Ytterligare information om kursen kan hittas på kurswebben via länken nedan. Information på kurswebben kommer framöver flyttas till denna sida.

Kurswebb SK2772

Ges av

SCI/Tillämpad fysik

Huvudområde *

Teknisk fysik

Utbildningsnivå *

Avancerad nivå

Påbyggnad

Ingen information tillagd

Kontaktperson

Muhammet Toprak (toprak@kth.se)

Etiskt förhållningssätt *

  • Vid grupparbete har alla i gruppen ansvar för gruppens arbete.
  • Vid examination ska varje student ärligt redovisa hjälp som erhållits och källor som använts.
  • Vid muntlig examination ska varje student kunna redogöra för hela uppgiften och hela lösningen.