SK2773 Nanotermodynamik 7,5 hp

Nanothermodynamics

Visa kursinformation utifrån vald termin och kursomgång:

Kursomgång och genomförande

Ingen kursomgång är vald

Välj termin och kursomgång ovan för att få information från rätt kursplan och kursomgång.

Kursinformation

Innehåll och lärandemål

Kursinnehåll *

Denna kurs betraktar termisk energiöverföring från både makroskopiska och mikroskopiska perspektiv baserat på de fundamentala principerna och lagarna för termodynamik och statistisk mekanik. Kursen syftar till att ge en djup förståelse för termodynamiska materialprinciper och tillämpningar för tillverkning av oorganiska material (tunnfilmer, bulk), urval av material för fientliga miljöer, processer för adsorption och kemisorption, ytor och övergångar, fasjämvikter och fasövergångar, statistisk och ojämviktstermodynamik, kapillära processer och kolloidala system. En viktigt aspekt är introduktionen av nanotermodynamik: termodynamiken för fenomen och processer i nanometerskala.

Lärandemål *

Efter slutförd kurs ska studenten kunna:

 1. Definiera fundamentala termodynamiska parametrar, deras inbördes relation för kemiska processer, och beräkna termodynamiska samband för en given process,
 2. Förklara och demonstrera användningen av Ellingham- och Pourbaix-diagram,
 3. Tillämpa termodynamik på defekter, fasjämvikter, fasdiagram, och fasövergångar i nanosystem,
 4. Förklara de grundläggande principerna i statistisk termodynamik,
 5. Förklara de termodynamiska egenskaperna hos kolloidala dispergerade system, återge skillnader mot klassisk termodynamik.

Kursupplägg

Ingen information tillagd

Kurslitteratur och förberedelser

Särskild behörighet *

Kandidatexamen i fysik, elektroteknik, materialvetenskap, kemi eller motsvarande, inklusive kurser i matematik motsvarande minst 20 hp och kurser i fysik motsvarande minst 30 hp.

Rekommenderade förkunskaper

Ingen information tillagd

Utrustning

Ingen information tillagd

Kurslitteratur

• Thermodynamics of Materials, D V Ragone, Vols 1 & 2, John Wiley & Sons, 1994

Dessutom kan relevant kursinformation läggas till med valda projektuppgifter.

Examination och slutförande

Betygsskala *

A, B, C, D, E, FX, F

Examination *

 • INL1 - Inlämningsuppgift, 1,0 hp, betygsskala: P, F
 • INL2 - Inlämningsuppgift, 2,5 hp, betygsskala: A, B, C, D, E, FX, F
 • TEN1 - Skriftlig tentamen, 4,0 hp, betygsskala: A, B, C, D, E, FX, F

Examinator beslutar, baserat på rekommendation från KTH:s samordnare för funktionsnedsättning, om eventuell anpassad examination för studenter med dokumenterad, varaktig funktionsnedsättning.

Examinator får medge annan examinationsform vid omexamination av enstaka studenter.

Övriga krav för slutbetyg *

Båda inlämningsuppgifterna och tentamen är obligatoriska för slutbetyg för kursen.

Möjlighet till komplettering

Ingen information tillagd

Möjlighet till plussning

Ingen information tillagd

Examinator

Muhammet Toprak

Ytterligare information

Kurswebb

Ytterligare information om kursen kan hittas på kurswebben via länken nedan. Information på kurswebben kommer framöver flyttas till denna sida.

Kurswebb SK2773

Ges av

SCI/Tillämpad fysik

Huvudområde *

Teknisk fysik

Utbildningsnivå *

Avancerad nivå

Påbyggnad

Ingen information tillagd

Kontaktperson

Muhammet Toprak (toprak@kth.se)

Etiskt förhållningssätt *

 • Vid grupparbete har alla i gruppen ansvar för gruppens arbete.
 • Vid examination ska varje student ärligt redovisa hjälp som erhållits och källor som använts.
 • Vid muntlig examination ska varje student kunna redogöra för hela uppgiften och hela lösningen.