Hoppa till huvudinnehållet

SK2773 Nanotermodynamik 7,5 hp

Välj termin och kursomgång

Välj termin och kursomgång för att se information från rätt kursplan och kursomgång.

Rubriker med innehåll från kursplan SK2773 (VT 2022–) är markerade med en asterisk ( )

Innehåll och lärandemål

Kursinnehåll

Denna kurs betraktar termisk energiöverföring från både makroskopiska och mikroskopiska perspektiv baserat på de fundamentala principerna och lagarna för termodynamik och statistisk mekanik. Kursen syftar till att ge en djup förståelse för termodynamiska materialprinciper och tillämpningar för tillverkning av oorganiska material (tunnfilmer, bulk), urval av material för fientliga miljöer, processer för adsorption och kemisorption, ytor och övergångar, fasjämvikter och fasövergångar, statistisk och ojämviktstermodynamik, kapillära processer och kolloidala system. En viktigt aspekt är introduktionen av nanotermodynamik: termodynamiken för fenomen och processer i nanometerskala.

Lärandemål

Efter slutförd kurs ska studenten kunna:

 1. Definiera fundamentala termodynamiska parametrar, deras inbördes relation för kemiska processer, och beräkna termodynamiska samband för en given process,
 2. Förklara och demonstrera användningen av Ellingham- och Pourbaix-diagram,
 3. Tillämpa termodynamik på defekter, fasjämvikter, fasdiagram, och fasövergångar i nanosystem,
 4. Förklara de grundläggande principerna i statistisk termodynamik,
 5. Förklara de termodynamiska egenskaperna hos kolloidala dispergerade system, återge skillnader mot klassisk termodynamik.

Kursupplägg

Ingen information tillagd

Kurslitteratur och förberedelser

Särskild behörighet

Engelska B/Engelska 6 

Kandidatexamen i fysik, elektroteknik, materialvetenskap, kemi eller motsvarande, inklusive kurser i matematik motsvarande minst 20 hp och kurser i fysik motsvarande minst 30 hp.

Rekommenderade förkunskaper

Ingen information tillagd

Utrustning

Ingen information tillagd

Kurslitteratur

Ingen information tillagd

Examination och slutförande

När kurs inte längre ges har student möjlighet att examineras under ytterligare två läsår.

Betygsskala

A, B, C, D, E, FX, F

Examination

 • INL1 - Inlämningsuppgift, 1,0 hp, betygsskala: P, F
 • INL2 - Inlämningsuppgift, 2,5 hp, betygsskala: A, B, C, D, E, FX, F
 • TEN1 - Skriftlig tentamen, 4,0 hp, betygsskala: A, B, C, D, E, FX, F

Examinator beslutar, baserat på rekommendation från KTH:s handläggare av stöd till studenter med funktionsnedsättning, om eventuell anpassad examination för studenter med dokumenterad, varaktig funktionsnedsättning.

Examinator får medge annan examinationsform vid omexamination av enstaka studenter.

Övriga krav för slutbetyg

Båda inlämningsuppgifterna och tentamen är obligatoriska för slutbetyg för kursen.

Möjlighet till komplettering

Ingen information tillagd

Möjlighet till plussning

Ja

Examinator

Etiskt förhållningssätt

 • Vid grupparbete har alla i gruppen ansvar för gruppens arbete.
 • Vid examination ska varje student ärligt redovisa hjälp som erhållits och källor som använts.
 • Vid muntlig examination ska varje student kunna redogöra för hela uppgiften och hela lösningen.

Ytterligare information

Kurswebb

Ytterligare information om kursen kan hittas på kurswebben via länken nedan. Information på kurswebben kommer framöver flyttas till denna sida.

Kurswebb SK2773

Ges av

Huvudområde

Teknisk fysik

Utbildningsnivå

Avancerad nivå

Påbyggnad

Ingen information tillagd

Kontaktperson

Muhammet Toprak (toprak@kth.se)