Hoppa till huvudinnehållet
Inför kursvalSK2775 Nanomaterial för hållbar energi och miljö 7,5 hpAdministrera Om kursen

Välj termin och kursomgång

Välj termin och kursomgång för att se information från rätt kursplan och kursomgång.

* Informationen tillhör Kursplan SK2775 (HT 2019–)

Innehåll och lärandemål

Kursinnehåll

Nanomaterial har revolutionerat våra liv. De kan skapas genom att addera komponenter i nanoskala till befintliga material eller genom att utforma dem separat. Denna kurs presenterar nanomaterial för en mängd olika tillämpningar kopplade till exempelvis tekniker för att mildra inverkan på energi och miljö, för att påvisa de multidisciplinära möjligheterna med nanomaterial. Kursen bygger på ett multidisciplinärt fält för att ge tillräcklig kunskap för att förstå de lovande tillämpningarna av nanoteknik i kopplingen mellan energi, miljö och hållbar utveckling. Huvudsakligt innehåll är:

 • Miljöinverkan av utvinning, omvandling och användning av energi
 • Källor till förorening från förnybara och icke-förnybara energiteknologier
 • Rena/gröna energiteknologier
 • Energiutvinning för självförsörjda system möjliggjorda av nanoteknik
 • Nanomaterial i katalys, fotovoltaiska komponenter, väteanvändning, bränsleceller, batterier och termoelektricitet
 • Insikt i system där nanoteknik kan användas för hållbar utveckling

Lärandemål

Efter kursen ska studenten kunna:

 • Beskriva nanostrukturer för energirelaterade tillämpningar såsom solceller, katalysatorer, termoeletricitet, litiumjonbatterier, superkondensatorer och vätelagringssystem
 • Beskriva fördelaktiga effekter av uthållig nanoteknik på klimatförändringar, livskvalitet och naturtillgångar
 • Beskriva principer för katalys (även fotokatalys) och olika vanliga tillämpningar för miljön
 • Beskriva nanomaterial (inklusive kolnanorör och nanostrukturfilmer/membran) i membranbaserad vattenbehandling och nya nanotekniker baserade på vattenbehandlingsmetoder

Kursupplägg

Ingen information tillagd

Kurslitteratur och förberedelser

Särskild behörighet

Kandidatexamen i fysik, elektroteknik, materialvetenskap, kemi eller motsvarande, inklusive kurser i matematik motsvarande minst 20 hp och kurser i fysik motsvarande minst 30 hp.

Rekommenderade förkunskaper

Ingen information tillagd

Utrustning

Ingen information tillagd

Kurslitteratur

Ingen information tillagd

Examination och slutförande

När kurs inte längre ges har student möjlighet att examineras under ytterligare två läsår.

Betygsskala

A, B, C, D, E, FX, F

Examination

 • ANN1 - Projektarbete och quiz, 2,5 hp, betygsskala: P, F
 • TEN1 - Skriftlig tentamen, 5,0 hp, betygsskala: A, B, C, D, E, FX, F

Examinator beslutar, baserat på rekommendation från KTH:s samordnare för funktionsnedsättning, om eventuell anpassad examination för studenter med dokumenterad, varaktig funktionsnedsättning.

Examinator får medge annan examinationsform vid omexamination av enstaka studenter.

 •  ANN1 - Projekt och inlämningsuppgift, 2.5, betygsskala: P, F
 •  TEN1 - Tentamen, 5.0, betygsskala: A, B, C, D, E, FX, F

Möjlighet till komplettering

Ingen information tillagd

Möjlighet till plussning

Ingen information tillagd

Examinator

Profile picture Joydeep Dutta

Etiskt förhållningssätt

 • Vid grupparbete har alla i gruppen ansvar för gruppens arbete.
 • Vid examination ska varje student ärligt redovisa hjälp som erhållits och källor som använts.
 • Vid muntlig examination ska varje student kunna redogöra för hela uppgiften och hela lösningen.

Ytterligare information

Kurswebb

Ytterligare information om kursen kan hittas på kurswebben via länken nedan. Information på kurswebben kommer framöver flyttas till denna sida.

Kurswebb SK2775

Ges av

SCI/Tillämpad fysik

Huvudområde

Teknisk fysik

Utbildningsnivå

Avancerad nivå

Påbyggnad

Ingen information tillagd

Kontaktperson

Joydeep Dutta (joydeep@kth.se)