Hoppa till huvudinnehållet
Inför kursvalTB0021 Matematik för basår, distans med campusträffar I 12,0 fupAdministrera Om kursen

Välj termin och kursomgång

Välj termin och kursomgång för att se information från rätt kursplan och kursomgång.

* Informationen tillhör Kursplan TB0021 (HT 2020–)

Innehåll och lärandemål

Kursinnehåll

DELKURS A:  TENA

 • Vektorer; Räkneoperationer. Komposanter. Koordinater. Vektorlängd.
 • Algebraiska uttryck och algebraiska metoder; Implikation och ekvivalens. Polynom. Potenser. Kvadratrötter. Absolutbelopp. Ekvationer. Polynom i faktorform. Rationella uttryck. Linjära ekvationssystem. Linjära olikheter.
 • Funktioner; Linjära funktioner. Direkt proportionalitet. Andragradsfunktioner. Potensfunktioner.
 • Rätvinklig trigonometri.
 • Likformighet; Topptriangelsatsen. Transversalsatsen. Areaskala och volymskala.

DELKURS B:  TENB

 • Exponentialfunktioner.
 • Logaritmer; Logaritmlagar. Naturliga logaritmer.
 • Derivator; Förändringshastigheter. Gränsvärden. Derivatans definition. Deriveringsregler.
 • Derivator och grafer; Extrempunkter och extremvärden. Växande och avtagande. Största och minsta värde. Andraderivatan.
 • Cirkelns ekvation.
 • Areasatsen. Sinussatsen. Cosinussatsen.

Lärandemål

Kursens övergripande mål är att ge nya studenter tillräckligt med färdigheter och förståelse som krävs för att kunna tillgodogöra sig de matematikkurser som ingår i högskole- och civilingenjörsutbildningarna. Kurserna skall även bidra till en god introduktion till högskolestudier.

Efter avslutad kurs ska studenten kunna:

 • använda satser och metoder på matematiska problem, samt skriftligt kommunicera det matematiska resonemanget.

Med ’matematiska’ avses den del av matematiken som ingår i kursinnehållet.

Kursupplägg

Ingen information tillagd

Kurslitteratur och förberedelser

Särskild behörighet

Ingen information tillagd

Rekommenderade förkunskaper

Ingen information tillagd

Utrustning

Ingen information tillagd

Kurslitteratur

Matematik 5000+ 3c BASÅRET ISBN 978-91-27-45715-7

• Matematik 5000 4 ISBN 978-91-27-42632-0

• Matematik 5000 5 ISBN 978-91-27-44169-9

• Björk L-E., Brolin H., Pilström H., Alponce R. Formler och tabeller (Natur & kultur 2019) ISBN 978-91-27-45720-1

eller (Natur & kultur 2011) ISBN 978-91-27-42245-2

eller (Natur & kultur 1998) ISBN 978-91-27-72279-8

Böcker skrivna med fetstil behöver köpas direkt, de övriga används först andra terminen.

Examination och slutförande

När kurs inte längre ges har student möjlighet att examineras under ytterligare två läsår.

Betygsskala

A, B, C, D, E, FX, F

Examination

 • TENA - Skriftlig tentamen, 6,0 fup, betygsskala: A, B, C, D, E, FX, F
 • TENB - Skriftlig tentamen, 6,0 fup, betygsskala: A, B, C, D, E, FX, F

Examinator beslutar, baserat på rekommendation från KTH:s samordnare för funktionsnedsättning, om eventuell anpassad examination för studenter med dokumenterad, varaktig funktionsnedsättning.

Examinator får medge annan examinationsform vid omexamination av enstaka studenter.

Övriga krav för slutbetyg

Slutbetyg baseras på poängsumman från båda tentamina. För slutbetyg krävs att alla examinationsmoment är godkända.

Möjlighet till komplettering

Ingen information tillagd

Möjlighet till plussning

Ingen information tillagd

Examinator

Profile picture Albin Eriksson Östman

Etiskt förhållningssätt

 • Vid grupparbete har alla i gruppen ansvar för gruppens arbete.
 • Vid examination ska varje student ärligt redovisa hjälp som erhållits och källor som använts.
 • Vid muntlig examination ska varje student kunna redogöra för hela uppgiften och hela lösningen.

Ytterligare information

Kurswebb

Ytterligare information om kursen kan hittas på kurswebben via länken nedan. Information på kurswebben kommer framöver flyttas till denna sida.

Kurswebb TB0021

Ges av

ITM/Hållbar produktionsutveckling

Huvudområde

Ingen information tillagd

Utbildningsnivå

Förberedande nivå

Påbyggnad

Ingen information tillagd