Hoppa till huvudinnehållet

UCK210 Lärande som professionellt uppdrag 8,5 hp

För mer information se kursplan vid Stockholms universitet

Kursomgångar saknas för tidigare och kommande terminer, samt för innevarande termin.
Rubriker med innehåll från kursplan UCK210 (HT 2011–) är markerade med en asterisk ( )

Innehåll och lärandemål

Kursinnehåll

För mer information se kursplan vid Stockholms universitet.

Lärandemål

Ingen information tillagd

Kursupplägg

Ingen information tillagd

Kurslitteratur och förberedelser

Särskild behörighet

Ingen information tillagd

Rekommenderade förkunskaper

Ingen information tillagd

Utrustning

Ingen information tillagd

Kurslitteratur

Ingen information tillagd

Examination och slutförande

När kurs inte längre ges har student möjlighet att examineras under ytterligare två läsår.

Betygsskala

A, B, C, D, E, FX, F

Examination

  • SEM1 - Seminarier, 1,5 hp, betygsskala: P, F
  • TEN1 - Tentamen, 7,0 hp, betygsskala: A, B, C, D, E, FX, F
Examinator beslutar, baserat på rekommendation från KTH:s samordnare för funktionsnedsättning, om eventuell anpassad examination för studenter med dokumenterad, varaktig funktionsnedsättning.

Examinator får medge annan examinationsform vid omexamination av enstaka studenter.

Möjlighet till komplettering

Ingen information tillagd

Möjlighet till plussning

Ingen information tillagd

Examinator

Etiskt förhållningssätt

  • Vid grupparbete har alla i gruppen ansvar för gruppens arbete.
  • Vid examination ska varje student ärligt redovisa hjälp som erhållits och källor som använts.
  • Vid muntlig examination ska varje student kunna redogöra för hela uppgiften och hela lösningen.

Ytterligare information

Kurswebb

Ytterligare information om kursen kan hittas på kurswebben via länken nedan. Information på kurswebben kommer framöver flyttas till denna sida.

Kurswebb UCK210

Ges av

Huvudområde

Denna kurs tillhör inget huvudområde.

Utbildningsnivå

Grundnivå

Påbyggnad

Ingen information tillagd

Kontaktperson

Lena Geijer, lena.geijer@edu.su.se, tel 08-1207 6277, 070-575 9300

Övrig information

OBS Kurskod vid KTH är UCK210, det är också den kod du är registrerad på och får betyg i. Vid Stockholms universitet, i SISU är kurskoden DIK200