Senast ändrad: 2020-02-21
Godkänd: 2020-02-21

Civilingenjörsutbildningen har som mål att skapa och utveckla den ingenjörsvetenskapliga kompetens som fordras för att bidra till utvecklingen av elektrotekniska produkter och system, med tillämpningar inom till exempel energiförsörjning, kommunikation, robotik och automation, samt medicinsk teknik.

Kunskap och förståelse

En civilingenjör från elektroteknikprogrammet ska:

 •  ha kunskap om elektroteknikens vetenskapliga grund och beprövade erfarenhet.
 •  kunna praktisera ett kreativt och kritiskt arbetssätt för att inom givna ramar formulera och lösa problem med adekvata metoder och verktyg.
 •  kunna analysera elektrotekniska problem i ett systemperspektiv, med en helhetssyn på tekniska system och deras livscykel, från idé och behov till specifikation, utveckling, tillverkning, drift och avveckling.
 • visa insikt i att problemlösning tar sin utgångspunkt i behov och funktion, med hänsyn till affärsmässiga villkor, miljö och samhälle.

Färdigheter och förmågor

En civilingenjör från elektroteknikprogrammet ska

 • ha förmåga att självständigt tillämpa matematik och naturvetenskap inom elektrotekniken.
 • behärska och självständigt kunna tillämpa väsentliga samband inom elektrotekniken samt kunna formulera, analysera och lösa komplexa elektrotekniska problem.
 • kunna analysera tekniska problem ur ett systemperspektiv från idé/behov till specifikation, utveckling, tillverkning och drift.
 • visa god förmåga att i ingenjörsmässiga sammanhang kunna kommunicera, muntligt och skriftligt med olika målgrupper på svenska och engelska och att kunna diskutera de slutsatser och den kunskap och argument som ligger till grund för dessa.
 • visa förmåga att samarbeta, planera, leda och organisera.
 • kunna följa och utnyttja kunskapsutvecklingen inom elektrotekniken och ha kännedom om huvuddragen i aktuell utveckling och forskning inom teknikområdet.

Värderingsförmåga och förhållningssätt

En civilingenjör från elektroteknikprogrammet ska

 • visa insikt i teknikens möjligheter och begränsningar, dess roll i samhället och människors ansvar för hur den används nationellt och internationellt.
 • visa förståelse och respekt för betydelsen av hur elektrotekniken påverkar människor, samhälle och miljö med hänsyn tagen till begränsade naturresurser.
 • visa medvetenhet om etiska aspekter på forsknings- och utvecklingsarbete.