Utbildningens genomförande

Civilingenjörsutbildning i informationsteknik (CINTE), Utbildningsplan för kull HT2017

Senast ändrad: 2018-12-11
Godkänd: 2018-12-11

Utbildningens upplägg

Läsårets uppdelning i terminer, perioder med mera är beskrivet i KTH:s regelverk https://intra.kth.se/styrning/regelverk/utbildning-pa-grund-och-avancerad-niva-1.660818.

De första två åren består av obligatoriska och villkorligt valfria kurser. Dessa är schemalagda på ett sådant sätt att i huvudsak två kurser läses samtidigt och tenteras i samma period.

Årskurs tre har tre obligatoriska och villkorligt valfria kurser varav en är ett fördjupningsarbete som också kan användas som examensarbete på grundnivå för teknologie kandidatexamen.

Kurserna i årskurs 1-3 har till syfte att studenten skall förvärva en solid plattform baserad på: matematik/naturvetenskap, grundläggande teknikvetenskap samt yrkesstödjande kunskaper. I årskurs 3 sker också det första kursvalen samt kompetensinriktningsval inför årskurs 4.

Generell princip för kompetensinriktningar på civilingenjörsprogrammet i informationsteknik är att i möjligaste mån utnyttja KTH:s masterprogram på följande sätt:

Masterprogrammets kurser läses i årskurs 4 och 5. Eventuella förkunskapskurser för respektive masterprogram läses i årskurs 3, obligatoriska kurser på masterprogrammet blir generellt obligatoriska kurser för studenter på lnformationsteknikprogrammet.

Kurser kan uteslutas om de överlappar med obligatoriska kurser på lnformationsteknikprogrammet.

Förutom examensarbete skall minst 60 hp kurser på avancerad nivå inom teknikområdet för Informationsteknik komma från mastern (eller dess förkunskapskurser.) I examen skall också ingå en kurs i vetenskapsteori/forskningsmetodik motsvarande II2202 Forskningsmetodik och vetenskapligt skrivande.

Språkmöjligheter

Inom ramen för informationsteknikprogrammet finns möjlighet att läsa språk parallellt med övriga kurser. Vi rekommenderar att man i årskurs 4 eller 5 åker på utbyte i något land där språket i fråga talas och används som undervisningsspråk på universitetet. Studenter uppmuntras också att läsa en termin i årskurs 3 utomlands. De studenter som väljer att läsa språk väljer språk i årskurs 2. I årskurs 1 finns valfria realia kurser om 4,5 hp som tjänar som introduktion till respektive språkområde.

För de europeiska språken rekommenderas att man utöver programmets ordinarie kurser 30 hp läser kurser i språk och kultur. Examensarbetet kan göras antingen i valt språkområde eller i Sverige. Examinator skall vara behörig lärare vid KTH.

Studenter som läser språk rekommenderas att i första hand välja de masterprogram som inte kräver andra förkunskapskurser utöver vad som ingår i IT-programmets ordinarie (obligatoriska och villkorligt valfria) kursblock i årskurs 1-3. Det möjliggör att de språkkurser man läser helt kan ingå inom ramen för de 300 hp som krävs för examen.

Kurser

Utbildningen sker i kursform. Kurslistor finns i Bilaga 1: Kurslista

Kurserna är antingen obligatoriska, villkorligt valfria eller valfria. För årskurs 1-3 finns två grupper av villkorligt valfria kurser: ”MatNat block” och ”IT block”. För examen skall minst 31.5 hp kurser ur MatNat blocket och minst 45 hp kurser ur IT blocket ingå. Kurslistor finns i bilaga 1.

De valfria kurser som finns utrymme för i programmet rekommenderas att man utnyttjar för att läsa förkunskapskurser för vald inriktning. För respektive inriktning listas de kurser som krävs som förkunskaper (se bilaga 1).

MatNat block årskurs 1-3 (43,5 hp varav minst 31,5 hp måste ingå i examen). Observera att enligt Högskoleförodningen måste minst 45 hp matematik/naturvetenskapliga kurser ingå i examen. Till dessa kurser räknas SF1610 Diskret matematik 7,5 hp, SF1912 Sannolikhetsteori och statistik 6 hp, samt kurserna i MatNat blocket.  

 • SF1689 Baskurs i matematik 6 hp
 • SF1624 Algebra och geometri 7,5 hp
 • SF1625 Envariabelanalys 7,5 hp
 • SF1626 Flervariabelanalys 7,5 hp
 • SK1118 Elektromagnetism och vågrörelselära 7,5 hp
 • DD1351 Logik för dataloger 7,5 hp

IT block åk1-3 (52,5 hp varav minst 45 hp måste ingå i examen)

 • ID1020 Algoritmer och datastrukturer 7,5 hp
 • ID1019 Programmering II 7,5 hp
 • IE1204 Digital Design 7,5 hp
 • LI1014 Vetenskaplig litteraturanvändning 3 hp (kursen är nedlagd från HT18)
 • IE1206 Inbyggd elektronik 7,5 hp
 • ME1003 Industriell ekonomi gk 6 hp
 • IV1303 Modern mjukvaruutveckling 6 hp
 • II1305 Projekt inom informations- och kommunikationsteknik 7,5 hp

Betygssystem

För kurser på KTH används en sjugradig målrelaterad betygsskala A-F som slutbetyg för kurser på grundnivå och avancerad nivå. A-E är godkända betyg med A som högsta betyg. Betygen godkänd (P) och underkänd (F) används som slutbetyg då särskilda skäl föreligger.

Villkor för deltagande i utbildningen

Terminsregistrering

Alla som är antagna till ett program på KTH ska ha en terminsregistrering för de terminer man studerar. Den studerande skall själv göra sin terminsregistrering via Personliga menyn på www.kth.se. Registrering är nödvändig för att resultat ska kunna rapporteras och en förutsättning för att beviljat studiemedel ska kunna betalas ut av CSN.

Kursval

Kursval görs av student inför varje termin från och med vårterminen i årskurs 1.

Uppflyttningsregler

Uppflyttningsreglerna för civilingenjörsprogrammet i informationsteknik baseras på obligatoriska och villkorligt valfria kurser:

 • Från årskurs 1 till årskurs 2 - 45 högskolepoäng ur årskurs 1.
 • Från årskurs 2 till årskurs 3 - 90 högskolepoäng ur årskurs 1 och 2, varav minst 50 hp från årskurs 1.
 • Från årskurs 3 till årskurs 4 - 150 högskolepoäng ur årskurs 1, 2 och 3, varav minst 110 hp från årskurs 1och 2. Fördjupningsarbete/examensarbete på kandidatnivå om 15 hp måste vara rapporterat i LADOK.

Val av masterprogram sker inför årskurs 4.

Individuell studieplan

Studenter som inte uppfyller uppflyttningsreglerna studerar efter individuell studieplan. Denna skall utformas så att oavslutade kurser ur lägre årskurs alltid prioriteras före kurser ur senare årskurser. Det betyder att kurser ur årskurs ett, två och tre, skall prioriteras i nämnd ordning.

Tillgodoräknanden

Student som har läst någon/några kurser på något annat universitet eller högskola kan ansöka om att få tillgodoräkna sig de kurserna i civilingenjörsexamen. De kurser som skall tillgodoräknas får inte överlappa någon kurs som redan lästs vid KTH.

För att byta ut någon obligatorisk kurs måste dokumenterade kunskaper i minst samma omfattning för motsvarande ämne uppvisas.

Ansökningshandlingar för tillgodoräknande eller byte av kurs skall lämnas till studievägledare för bedömning och beslut av programansvarig lärare. Till ansökan skall bifogas vidimerade betygskopior för åberopad kurs samt kursbeskrivningar (kursplan). Handläggningstiden är normaIt ett par veckor från ansökningstillfället. Kopia på beslut skickas alltid hem till den sökande.

Hänvisning till policyn som finns i KTHs regelverk https://intra.kth.se/styrning/regelverk/utbildning-pa-grund-och-avancerad-niva-1.660818.

Utlandsstudier

För att vara behörig för utbytesstudier inom ramen för något utbytesavtal som finns med utländska universitet gäller följande:

 • maximalt två oavslutade kurser om man går i årskurs 2
 • maximalt tre oavslutade kurser om man går i årskurs 3.

För urvalet av programspecifika platser gäller de KTH-gemensamma urvalskriterierna. Hänvisning till urvalskriterierna i KTH:s regelverk https://intra.kth.se/styrning/regelverk/utbildning-pa-grund-och-avancerad-niva-1.660818.

Examensarbete

För civilingenjörsexamen skall ett examensarbete om 30 hp inom teknikområdet utföras. Examensarbetet utförs normalt i slutet av utbildningen och får inte påbörjas förrän studenten uppnått minst 240 hp inom utbildningen.

Examensarbete skall utföras inom det masterprogram studenten valt. Val av examensarbete görs i samråd med tänkt examinator.

Examensarbetet betygssätts i skalan P/F (Pass/Fail). För godkänt betyg skall det självständiga arbetet uppvisa hög kvalitet som prövas mot de för arbetet relevanta nationella examensmålen, ofta samtliga nationella examensmål. Skolan för informations- och kommunikationstekniks tolkning av benämningen självständigt arbete är att examensarbetet på avancerad nivå (masternivå) utförs individuellt.

Direktiv och kriterier för godkänt och betyg finns på:

KTH övergripande:

https://intra.kth.se/styrning/regelverk/utbildning-pa-grund-och-avancerad-niva-1.660818,

Specifika direktiv och kriterier för betyg finns på examensarbetets kursplan.

Examen

Villkoren för examen är uppfyllda i och med att kursfordringarna i programmet är uppfyllda.

Examen benämns Civilingenjörsexamen. I examensbevisets textdel anges det utbildningsprogram som den studerande genomgått.

Ansökan om examen görs via personliga menyn på www.kth.se.

Hänvisning till KTH:s regelverk https://intra.kth.se/styrning/regelverk/utbildning-pa-grund-och-avancerad-niva-1.660818.